Печать
PDF

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

1.     Характеристика стану сільського господарства в Україні за сучасних умов.

2.     Предмет аграрного права.

3.  Методи правового регулювання, що є характерними для аг­рарного права.

4.  Принципи аграрного права як галузі права.

5.     Система аграрного права як галузь права.

6.  Визначення аграрного права як галузі права.

7.     Загальна характеристика джерел аграрного права.

8.  Конституція України як основне джерело аграрного права.

9.  Закони, що є джерелами аграрного права України.

10.  Підзаконні акти, що є джерелами аграрного права України.

11.  Внутрішньогосподарські правові акти як джерела аграрно­го права України.

12.  Поняття, особливості та розмежування аграрних право­відносин.

13.  Внутрішньогосподарські правовідносини, поняття,  види та структура.

14.  Правовідносини у сільськогосподарських підприємствах.

15.  Суб'єкти аграрних правовідносин.

16.  Поняття правового становища сільськогосподарських під­приємств як юридичних осіб.

17.  Правосуб'єктність колективних сільськогосподарських підприємств.

18.  Виробничі сільськогосподарські кооперативи. Основні по­ложення Закону України «Про сільськогосподарську ко­операцію».

19.  Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства.

20.  Правове становище державних сільськогосподарських підприємств.

21.  Право членства громадян у кооперативних сільськогоспо­дарських підприємствах.

22.  Права й обов'язки членів кооперативних сільськогоспо­дарських підприємств.

23.  Порядок створення акціонерного сільськогосподарського товариства.

24.  Право засновництва і право участі при створенні акціонер­ного сільськогосподарського товариства.

25.  Права й обов'язки акціонерів (учасників) акціонерного сільськогосподарського товариства.

26.  Правовий режим акцій і дивідендів в акціонерному сільсь­когосподарському товаристві.

27.  Підстави, порядок і правові наслідки припинення участі в акціонерному сільськогосподарському товаристві.

28.  Права та обов'язки працівника в державному сільськогос­подарському підприємстві.

29.  Правове становище фермерських господарств,

30.  Підстави, порядок і умови створення фермерських госпо­дарств.

31.  Земельні правовідносини в фермерських господарствах. Порядок надання й одержання земельної ділянки.

32.  Майнові правовідносини, що виникають в процесі діяль­ності фермерських господарств.

33.  Господарська діяльність фермерських господарств.

34.  Припинення діяльності фермерських господарств.

35.   Характеристика особистих селянських господарств.

36.    Земельні правовідносини в особистих селянських господарствах.

37. Майнові правовідносини в особистих селянських господар­ствах.

38. Характеристика державного регулювання сільського гос­подарства за сучасних умов.

39.    Органи державного регулювання сільського господарства.

40. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві.

41. Державно-економічне сприяння розвиткові сільського господарства.

42. Правові методи державного регулювання діяльності сіль­ськогосподарських підприємств.

43. Характеристика виробничо-господарської діяльності сіль­ськогосподарського підприємства.

44. Організаційно-правові засоби забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

45. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарському підприємництві.

46. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських то­варовиробників.

47. Внутрішньогосподарські фінансові правомочності сільсь­когосподарських товаровиробників.

48. Правове регулювання кредитних відносин сільськогоспо­дарських підприємств.

49.  Характеристика оподаткування сільськогосподарських то­варовиробників .

50.  Поняття і види відповідальності в аграрному праві.

51.  Підстави настання відповідальності в аграрному праві.

52.  Дисциплінарна відповідальність працівників кооператив­них сільськогосподарських підприємств.

53.  Дисциплінарна відповідальність працівників державних сільськогосподарських підприємств.

54.  Матеріальна відповідальність працівників сільськогоспо­дарського підприємства.

55.  Відшкодування збитків, що настали внаслідок розкрадан­ня або загибелі худоби та птиці.

56.  Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

57.  Поняття соціального розвитку села.

58.  Правовий режим об'єктів соціальної сфери села.

59.  Правове регулювання житлового будівництва на селі.

60.  Правове регулювання шляхового будівництва в сільському господарстві.

61.  Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.

62.  Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

63.  Особливості правового режиму земель сільськогосподарсь­кого призначення.

64.  Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

65.  Правове регулювання водокористування в сільському гос­подарстві.

66.  Правове регулювання використання надр у сільському гос­подарстві.

67.  Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві.

68.  Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.

69.  Правове регулювання лісокористування в сільському гос­подарстві.

70.  Правове регулювання племінної справи у тваринництві.

71.  Правове регулювання бджільництва.

72.  Правове регулювання виробництва рибної продукції.

73.  Правове регулювання ветеринарної медицини.

74.  Правова охорона прав на сорти рослин.

75.  Правове регулювання насінництва.

76.  Правове регулювання захисту рослин.

77.  Правовий режим карантину рослин.

78.  Поняття і види аграрно-договірних зобов'язань.

79.  Договір контрактації.

80.  Правове регулювання ринку зерна.

81.  Біржові договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

82.  Види і предмет договорів на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання.

83.  Поняття та загальна характеристика правового забезпе­чення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

84.  Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

85.  Права й обов'язки виробників і продавців (постачаль­ників) щодо забезпечення якості та безпеки сільськогоспо­дарської продукції.