Печать
PDF

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

1. Мінімальний розмір оплати акцій засновниками закритого сільськогосподарського акціонерного товариства на мо­мент скликання установчих зборів становить:

а) не менш як 50% номінальної вартості акцій;

б)  35% номінальної вартості акцій;

в)  не менш як 30% номінальної вартості акцій;

г)  40% номінальної вартості акцій.

2. Термін відкритої підписки на акції не може перевищувати:

а) 6 місяців;

б)  3 місяців;

в)  4 місяців;

г)  2 місяців.

3.  Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшіс­тю (не меншою як у 3/4 кількості) голосів акціонерів, які бе­руть участь у зборах з питання:

а) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств;

б)  обрання членів ради акціонерного товариства;

в) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства;

г)  внесення змін до статуту товариства.

4. Засновниками виробничого сільськосподарського коопера­тиву можуть бути:

а) фізичні і юридичні особи;

б)  тільки юридичні особи;

в)  тільки фізичні особи.

5. Членом сільськосподарського кооперативу може бути:

а)  громадянин, який досяг 16-річного віку;

б)  громадянин, який досяг 15-річного віку;

в)  громадянин, який досяг 18-річного віку.

6. Кількість членів  сільськосподарського  кооперативу не може бути меншою:

а)двох;

б)трьох;

в) п'яти.

7. Сільськогосподарські кооперативи є суб'єктами:

а) приватної власності;

б) колективної власності;

в) змішаної власності.

8. Право на створення фермерського господарства має грома­дянин України, який досяг:

а) 16-річного віку;

б) 18-річного віку;

в)  20-річного віку.

9. Членом фермерського господарства не можуть бути:

а) батьки засновника фермерського господарства;

б) діти чотирнадцятирічного віку;

в) особи, які працюють у фермерському господарстві за трудо­вим договором.

10. Фермерське господарство створюється:

а) за рішенням місцевої державної адміністрації;

б) на добровільних засадах;

в) за рішенням місцевої ради.

11. Земельні ділянки передаються у приватну власність для ведення фермерського господарства:

а) за плату, якщо їх розмір перевищує середню земельну частку;

б) безоплатно в межах середньої земельної частки;

в) за плату в межах середньої земельної частки.

12. Розмір земельної ділянки для ведення особистого селянсь­кого господарства становить:

а) 2 га;

б) 3 га;

в) 5 га.

13. Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, належить до:

а) господарської діяльності;

б) благодійної діяльності;

в) підприємницької діяльності.

14. Облік особистих селянських господарств здійснюється:

а) місцевими державними адміністраціями;

б) місцевими радами;

в) органами статистики.

15. Державне корпоративне сільськогосподарське підприєм­ство створюється:

а) одним засновником;

б) не менш як трьома засновниками;

в) двома або більше засновниками.

16. Казенне сільськогосподарське підприємство створюється:

а) за рішенням місцевої державної адміністрації;

б) за рішенням Кабінету Міністрів України;

в) за рішенням місцевої ради.

17. До основних фондів державних сільськогосподарських під­приємств належать:

а) молодняк тварин;

б) вироблена продукція;

в) будинки.

18. Майно державного сільськогосподарського комерційного підприємства закріплюється за ним на праві:

а) оперативного управління;

б) власності;

в) господарського відання.

19. Діяльність з виробництва племінних ресурсів підлягає:

а) ліцензуванню;

б) патентуванню;

в) державній реєстрації.

20. Для зайняття бджільництвом:

а) потрібен дозвіл місцевої державної адміністрації;

б) потрібен дозвіл місцевої ради;

в) не потрібно спеціального дозволу.

21. До істотних умов господарського договору не відносять:

а) предмет договору;

б) форс-мажорні обставини;

в) ціну;

г) термін дії договору.

22. Вимогам закону відповідає твердження:

а) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди в усіх істотних умовах договору;

б) договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди в основ­них умовах договору;

в) договір є укладеним, якщо сторони підписали попередній договір;

г) договір є укладеним, якщо сторони підписали протокол про наміри.

23. Предметом договору лізингу не може бути такий вид майна:

а) рухоме майно;

б) нерухоме майно;

в) земельні ділянки;

г) індивідуально визначена річ.

24. Формування державних ресурсів сільськогосподарської про­дукції здійснюється переважно за договорами:

а) купівлі-продажу;

б) контрактації;

в) поставки.

25. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та   безпеки   сільськогосподарської  продукції  здійснює такий державний орган:

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство охорони навколишнього природного середови­ща України.