Печать
PDF

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

1. Аграрне право України є правонаступником:

а) цивільного права;

б) сільськогосподарського права;

в) колгоспного права;

г) господарського права.

2. Предметом аграрного права є:

а) правовідносини з приводу сплати податків;

б) правовідносини у сфері сільськогосподарської діяльності;

в) правовідносини з організації аграрного бізнесу;

г)  правовідносини з регулювання аграрного підприємництва.

3. Основним методом аграрного права із перелічених є:

а) імперативний;

б)рекомендацій;

в) заохочування;

г) автономних рішень.

4. Основним джерелом аграрного права є:

а) нормативний договір;

б) правовий звичай;

в) нормативно-правовий акт;

г) юридичний прецедент.

5. До локальних норм аграрного права не належить:

а) рішення місцевої ради;

б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації;

в) договір про створення аграрного підприємства;

г) наказ директора агрофірми про звільнення працівника.

6. Найважливішим об'єктом аграрних відносин є:

а) тварини;

б) майнові паї;

в) земля.

7. До основних ознак суб'єкта аграрного господарювання
відносять:

а) наявність прав інтелектуальної власності;

б) найменування;

в) наявність відокремленого майна;

г) податкові зобов'язання.

8. Юридична особа вважається створеною:

а)        з моменту укладення засновниками установчого договору;

б) з дня державної реєстрації юридичної особи;

в)        з моменту започаткування підприємницької діяльності;

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.

9. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:

а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрут­ство юридичної особи;

б) з дня скасування державної реєстрації;

в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності юридичної особи;

г) з дня анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.

10. Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняють­ ся в першу чергу, є:

а) вимоги щодо податків;

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

г) вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної діяльності.

11. Господарський порядок в агропромисловому комплексі Ук­раїни формується на основі:

а) переважання державного регулювання економічних процесів;

б) переважання ринкового саморегулювання економічних відносин;

в) застосування адміністративних методів управління еко­номічними процесами;

г) поєднання ринкового саморегулювання економічних відно­син та державного регулювання макроекономічних про­цесів.

12. Державне регулювання підприємництва спрямовано на:

а) розширення сфери адміністративно-правового регулювання економіки;

б) посилення впливу держави на підприємницьку діяльність;

в) коригування економічної діяльності суб'єктів підприєм­ництва;

г) звуження сфери адміністративно-правового регулювання економіки.

13. Органом, що координує діяльність органів виконавчої вла­ди з підготовки проектів регуляторних актів, є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Державний комітет України з питань регуляторної політи­ки та підприємництва;

в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;

г) Міністерство юстиції України.

14. Термін, що встановлений для одержання суб'єктом під­приємництва інформації про результати перевірки його діяльності органами державного контролю, визначається строком:

а) не пізніше як через двадцять днів після її закінчення;

б) не пізніше як через тридцять днів після її закінчення;

в) не пізніше як через десять днів після її закінчення;

г) не пізніше як через п'ятнадцять днів після її закінчення.

15. Планова виїзна перевірка може проводитися:

а) не частіше одного разу у квартал;

б) не частіше двох разів на рік;

в) не частіше одного разу на календарний рік;

г)  не частіше одного разу на півріччя.

16. Особливість аграрної господарської діяльності полягає у:

а) галузевій спеціалізації;

б) використанні землі;

в) використанні природних ресурсів;

г)  промисловій переробці сировини.

17. Концепція національної програми відродження села на 1995-2005 рр. схвалена:

а) Указом Президента України від 4 січня 1994 р.;

б) Постановою Верховної Ради України від 14 лютого 1994 р.;

в) Декретом Кабінету Міністрів України 4 лютого 1994 р.

18. Головною метою національної програми відродження села є:

а) виведення українського села на світовий рівень розвитку;

б) створення соціально-економічних умов для відродження села;

в) створення умов для відродження радгоспно-колгоспного ладу.

19. Захід впливу на порушника трудової дисципліни, що є за­конним, полягає у:

а) позбавленні премії;

б) догані;

в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;

г) накладенні штрафу.

20. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків за умов:

а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

б) якщо це передбачено законом;

в) якщо це передбачено договором;

г) якщо це передбачено законом і договором.

21. Нарахування штрафних санкцій за прострочення вико­нання зобов'язання припиняється:

а) через три місяці від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;

б) через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;

в)  через п'ять місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;

г) через місяць від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

22. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, мо­жуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено:

а) законом;

б) договором;

в) адміністративним актом;

г) законом і договором.

23. Достатньою умовою для застосування неустойки є:

а) протиправна поведінка;

б) наявність збитків;

в) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і завда­ними збитками;

г) вина порушника.

24. Для ведення особистого селянського господарства громадя­нам України безоплатно передаються земельні ділянки розміром:

а) не більше 5 га;

б) не більше 3 га;

в) не більше 2 га;

г) не більше 1,5 га.

25. Заборона щодо внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств діє:

а) до 1 січня 2006 р.;

б) до 1 січня 2007 р.;

в) до 1 січня 2008 р.;

г) до 1 січня 2010 р.