Печать
PDF

ВСТУП Аграрне право України

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

Сільське господарство є однією з головних галузей матеріально­го виробництва. Воно відіграє важливу роль у житті українського суспільства, оскільки сільськогосподарське виробництво існує і роз­вивається передусім для задоволення першочергової життєвої пот­реби людей — потреби у продуктах харчування, а промисловості — в сировині.

Правовий господарський порядок в аграрному секторі економіки України формується на основі оптимального поєднання ринково­го саморегулювання економічних відносин суб'єктів сільськогос­подарського виробництва та державного регулювання макроеко-номічних процесів. Правове закріплення аграрної економічної політики держави здійснюється у прогнозах і програмах економіч­ного і соціального розвитку України та окремих її регіонів, програ­мах діяльності Кабінету Міністрів України, у цільових програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а також у відповідних законодавчих актах.

Складний характер сільськогосподарського виробництва, кар­динальне реформування відносин власності на землю та майно, що нині відбувається в агропромисловому комплексі, зумовлюють не­обхідність у створенні відповідної системи правового регулювання аграрного підприємництва, яка включає загальні норми господар­ського законодавства і спеціальні норми, які становлять основу аг­рарного законодавства. Ефективність сільськогосподарського ви­робництва значною мірою залежить від засвоєння та впровадження у практику господарювання всіма суб'єктами аграрного підприєм­ництва правових норм, які визначають їх правовий статус.

Вивчення студентами юридичних навчальних закладів аграр­ного права сприятиме підвищенню рівня їх обізнаності з основни­ми напрямами та формами аграрної політики нашої держави, засвоєнню положень законодавства, які регулюють аграрні відно­сини, формуванню в них навичок застосування норм аграрного права на практиці.

Курс аграрного права передбачає опанування студентами за­гальних юридичних понять і категорій з подальшим переходом до основних інститутів аграрного права, спираючись на знання, здо­буті під час вивчення цивільного права та інших галузей права.

 

Як результат опанування навчального змісту посібника сту­денти повинні знати:

 

 

 • поняття аграрного права;
 • суб'єкти аграрного права;
 • механізм державного регулювання сільського господарства;
 • правове регулювання виробничої та фінансової діяльності суб'єктів аграрного господарювання;
 • організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села;
 • відповідальність працівників сільськогосподарських підпри­ємств;
 • правові засади використання земель в аграрному виробництві;
 • правове регулювання використання природних ресурсів у аг­рарному секторі;
 • правовий статус суб'єктів аграрного господарювання в аг­ропромисловому секторі;
 • договірні відносини у сфері аграрного підприємництва;
 • правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції.

 

 

Студенти повинні уміти:

 

 

 • тлумачити чинне аграрне законодавство;
 • аналізувати юридичні факти;
 • застосовувати чинне аграрне законодавство під час розгляду справ у судах (господарських судах);
 • складати господарсько-правові, юрисдикційні та інші акти.