ВСТУП Печать
Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

Сільське господарство є однією з головних галузей матеріально­го виробництва. Воно відіграє важливу роль у житті українського суспільства, оскільки сільськогосподарське виробництво існує і роз­вивається передусім для задоволення першочергової життєвої пот­реби людей — потреби у продуктах харчування, а промисловості — в сировині.

Правовий господарський порядок в аграрному секторі економіки України формується на основі оптимального поєднання ринково­го саморегулювання економічних відносин суб'єктів сільськогос­подарського виробництва та державного регулювання макроеко-номічних процесів. Правове закріплення аграрної економічної політики держави здійснюється у прогнозах і програмах економіч­ного і соціального розвитку України та окремих її регіонів, програ­мах діяльності Кабінету Міністрів України, у цільових програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а також у відповідних законодавчих актах.

Складний характер сільськогосподарського виробництва, кар­динальне реформування відносин власності на землю та майно, що нині відбувається в агропромисловому комплексі, зумовлюють не­обхідність у створенні відповідної системи правового регулювання аграрного підприємництва, яка включає загальні норми господар­ського законодавства і спеціальні норми, які становлять основу аг­рарного законодавства. Ефективність сільськогосподарського ви­робництва значною мірою залежить від засвоєння та впровадження у практику господарювання всіма суб'єктами аграрного підприєм­ництва правових норм, які визначають їх правовий статус.

Вивчення студентами юридичних навчальних закладів аграр­ного права сприятиме підвищенню рівня їх обізнаності з основни­ми напрямами та формами аграрної політики нашої держави, засвоєнню положень законодавства, які регулюють аграрні відно­сини, формуванню в них навичок застосування норм аграрного права на практиці.

Курс аграрного права передбачає опанування студентами за­гальних юридичних понять і категорій з подальшим переходом до основних інститутів аграрного права, спираючись на знання, здо­буті під час вивчення цивільного права та інших галузей права.

 

Як результат опанування навчального змісту посібника сту­денти повинні знати:

-   поняття аграрного права;

-   суб'єкти аграрного права;

-   механізм державного регулювання сільського господарства;

-   правове регулювання виробничої та фінансової діяльності суб'єктів аграрного господарювання;

-   організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села;

-   відповідальність працівників сільськогосподарських підпри­ємств;

-   правові засади використання земель в аграрному виробництві;

-   правове регулювання використання природних ресурсів у аг­рарному секторі;

-   правовий статус суб'єктів аграрного господарювання в аг­ропромисловому секторі;

-   договірні відносини у сфері аграрного підприємництва;

-   правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції.

Студенти повинні уміти:

-   тлумачити чинне аграрне законодавство;

-   аналізувати юридичні факти;

 

-    застосовувати чинне аграрне законодавство під час розгляду справ у судах (господарських судах);

-    складати господарсько-правові, юрисдикційні та інші акти.