ГЛАВА 17 Провадження в справах про адміністративні правопорушення - Страница 3 PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Відповідно до законодавства (ст. 213 КпАП) справи про адміністративні правопорушення розглядають:

1)  адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських, селищних, сільських рад;

2)  виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад;

3)  районні (міські) суди (судді);

4)  органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те КпАП.

Компетенцію і порядок створення колегіальних органів уре­гульовано законодавством України.

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адмі­ністративні правопорушення, згідно зі ст. 217 КпАП діють у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання служ­бових обов'язків.

Найширшу компетенцію в сфері застосування адміністра­тивних стягнень мають адміністративні комісії. Порядок їх створення, склад, завдання та компетенцію визначено КпАП, Законом України «Про місцеве самоврядування», Положен­ням про адміністративні комісії України, затвердженим Ука­зом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988 р.1.

Адміністративні комісії є колегіальними органами. їх утво­рюють відповідні органи місцевого самоврядування при вико­навчих комітетах міських, селищних, сільських рад. Адмініст­ративні комісії створюють на строк повноважень цих рад.

Комісію очолює голова. До складу комісії входять: заступ­ник голови, відповідальний секретар і члени комісії, кількість яких встановлює відповідна рада, залежно від обсягу роботи комісії. До її складу входять також депутати рад, представни­ки профспілок та інших громадських організацій, трудових колективів. Разом з тим, не можуть входити до складу комісії посадові особи, які мають право складати протоколи про адмі­ністративні правопорушення, а також працівники прокурату­ри, суду, адвокатури. Поточну роботу й контроль за виконан­ням постанов адміністративних комісій здійснює відповідаль­ний секретар комісії, посада якого є звільненою від виконання інших службових обов'язків.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах район­них у містах рад утворюють у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.

Адміністративні комісії — це не тільки основні колегіальні органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, а й органи, покликані виховувати громадян у дусі точного й неухильного додержання законів, сумлінного ставлення до державного та громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також попереджувати право­порушення.

Адміністративні комісії розглядають справи про адмініст­ративні правопорушення, відповідальність за які передбачено КпАП, іншими законами, а також загальнообов'язковими рішеннями — рішеннями з адміністративними санкціями (ст. 5 КпАП).

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських, районних у містах, селищних, сільських рад розглядають спра­ви про адміністративні правопорушення, передбачені в ст. 218 КпАП. Засідання проводять не рідше як два рази на місяць і є правомочними за наявності не менш як половини загального складу адміністративної комісії. Справи розглядають за місцем проживання порушника в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи, крім справ про порушення, пов'язані з використанням газу (ст. 101 КпАП), експлуатацією газови-користовуючих установок без обліку витрати газу (ст. 102 КпАП) і непідготовленістю до роботи резервного паливного господарства (ст. 103 КпАП), які комісія розглядає в семиден­ний строк.

До особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, адміністративна комісія може застосовувати: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який є знаряддям вчи­нення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопо­рушення. Замість накладення адміністративного стягнення комісія може передати матеріали про порушника на розгляд громадської організації або трудового колективу для застосу­вання заходів громадського впливу.

Керівництво й контроль за діяльністю адміністративних комісій здійснюють виконавчі органи міських, районних у містах, селищних і сільських рад. У своїй діяльності комісії відповідальні перед відповідними радами та їх виконкомами й підзвітні їм.

Справи про адміністративні правопорушення можуть розгля­дати і безпосередньо виконавчі комітети міських, селищних, сіль­ських рад. При цьому на засіданні мають бути присутні не менш як дві третини від загального складу виконавчого комітету.

У ст. 219 КпАП зазначено адміністративні правопорушен­ня, справи про які мають право розглядати виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад.

Перелік адміністративних правопорушень, справи про які розглядають районні (міські) суди (судді), наведено в ст. 221 КпАП. Це адміністративні правопорушення, пов'язані з пося­ганням на здоров'я населення, власність, порушення правил руху й безпеки на транспорті, в сферах зв'язку, торгівлі та фінансів, громадського порядку та громадської безпеки, вста­новленого порядку управління. Суддям підвідомчі також спра­ви про адміністративні правопорушення, вчинені особами у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Усі ці справи районні (міські) суди (судді) розглядають відповідно до приписів роз­ділу IV КпАП «Провадження в справах про адміністративні правопорушення».

Значна кількість справ про адміністративні правопорушен­ня згідно зі ст. 222 КпАП належить до відома органів внут­рішніх справ (міліції). Вони розглядають справи про порушен­ня громадського порядку, порушення правил паспортної сис­теми, правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України іноземців і осіб без громадянства, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбан­ня бензину або інших паливно-мастильних матеріалів.

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати спра­ви про адміністративні правопорушення й накладати адміні­стративні стягнення мають право начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (уп­равлінь) внутрішніх справ, начальники або заступники началь­ників органів внутрішніх справ на транспорті, начальники лінійних пунктів міліції, дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції та інші працівники органів внутрішніх справ.

Для розгляду справ про адміністративні правопорушення в Україні створено систему державних інспекцій і служб (пожеж­ного нагляду, контрольно-ревізійна служба, нагляду за охороною праці, санітарного нагляду, архітектурно-будівельного контролю, податкової служби тощо). На сьогодні таких органів налічується близько 40, їх кількість постійно зростає. Свої повноваження дер­жавні інспекції та служби здійснюють згідно з законами України, КпАП та відповідними положеннями про них. Вони наділені пра­вом на одержання на їх вимогу необхідних відомостей, безпере­шкодне відвідування об'єктів і здійснення перевірки на місці, ви­дачу дозволів, проведення експертизи й одержання її висновків. Під час виконання своїх повноважень державні інспекції і служ­би поряд з іншими заходами адміністративного примусу в межах, передбачених КпАП, можуть накладати на осіб, що вчинили адм­іністративні правопорушення, адміністративні стягнення. Най­поширенішими серед них є штрафи.

Правом розглядати справи про адміністративні правопору­шення можуть наділятися й інші органи, якщо вони будуть уповноважені на те законами України.