ГЛАВА 17 Провадження в справах про адміністративні правопорушення PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення

Кожне провадження здійснюють відповідно до певних стадій з додержанням принципів адміністративного процесу. Провадження в справах про адміністративні правопорушення визначається як низка послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а в деяких випадках інших суб'єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності й забезпечення виконання винесеної постанови.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 245 КпАП є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирі­шення її точно відповідно до законодавства, забезпечення ви­конання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопору­шень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Провадження в справах про адміністративні правопорушен­ня здійснюють на засадах суворого додержання законності та принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особу, що притягають до адміністративної відповідальності, вважають невинуватою, доки протилежне не буде доведено й зафіксова­но в установленому законом порядку.

Поряд із загальними принципами, характерними для всьо­го адміністративного процесу (законності, об'єктивної істини, рівності громадян перед законом, оперативності тощо), про­вадженню в справах про адміністративні правопорушення знач­ною мірою більше, ніж іншим провадженням, властивий прин­цип економічності, що, однак, не означає, що справи повинні розглядатися поверхово.

 

 

§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

Для правильного й об'єктивного вирішення справи важливе значення мають заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. їх застосовують для припи­нення адміністративних проступків, встановлення особи, скла­дення протоколу про адміністративне правопорушення, забез­печення своєчасного розгляду справи та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у справах.

У статтях 260—267 КпАП наведено перелік заходів проце­суального забезпечення провадження в справі про адміністра­тивне правопорушення: адміністративне затримання; особис­тий огляд і огляд речей; вилучення речей і документів; відсто­ронення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння. Два заходи забезпечення встановлено іншими статтями КпАП: доставлення порушника (ст. 259) і його привід (ст. 268).

Доставлення порушника згідно зі ст. 259 КпАП здійснюють з метою, по-перше, припинення правопорушення; по-друге, складення протоколу про адміністративне правопорушення; по-третє, встановлення особи порушника. Фактичне здійснен­ня доставлення забезпечують застосуванням психічного або фізичного впливу.

Залежно від місця, підстав і мети, доставлення порушника можуть здійснювати: працівники міліції, уповноважені поса­дові особи, які здійснюють нагляд за додержанням правил ко­ристування засобами транспорту (статті 222—229,236 КпАП), правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті, повноважні представ­ники природоохоронних органів, народні дружинники, гро­мадські природоохоронні інспектори, працівники воєнізованої охорони.

Встановлено максимальний строк перебування порушника в штабі ДНД та приміщенні селищної чи сільської ради — одна година.

Схожим із розглянутих заходом забезпечення є привід по­рушника в разі ухилення його від явки на виклик органу внут­рішніх справ або судді. Це також примусове доставлення особи, але відмінність полягає в меті доставлення — привід здійснюють працівники міліції для забезпечення присутності правопорушника під час розгляду справи. Привід допускаєть­ся лише у випадках, прямо передбачених законом (ч. 2 ст. 268 КпАП).

Адміністративне затримання переважно може тривати не більш як три години. Триваліші строки може бути встановле­но тільки законодавчими актами (ч. 1 ст. 263 КпАП). Так, на строк до трьох діб з письмовим повідомленням прокурора про­тягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора може бути затримано осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон, якщо вони не мають доку­ментів, що посвідчують їх особу. До розгляду справи може бути затримано осіб, які вчинили дрібне хуліганство (розглядаєть­ся протягом доби), порушили порядок організації і проведен­ня зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або вия­вили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях (протягом трьох діб), тощо.

З метою забезпечення законності застосування адміністра­тивного затримання про нього складають протокол, у якому за­значають: дату й місце його складення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу за­триманого; час і мотиви затримання. Затриманому надається право ознайомитися з протоколом і підписати його (або відмо­витися від підписання), вимагати повідомити про місце його пе­ребування родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчан­ня. Про затримання неповнолітнього повідомлення його батьків або осіб, які їх замінюють, є обов'язковим (ст. 261 КпАП).

Особистий огляд і огляд речей провадять з метою виявлен­ня, закріплення необхідних доказів правопорушення й забез­печення подальшого притягнення порушника до відповідаль­ності. Право на їх проведення надано уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ, воєнізованої охо­рони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, а на огляд речей — також органів лісоохорони, рибоохорони й органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання. Цей перелік може бути розширено лише законодавчими актами (ст. 264 КпАП).

Особистий огляд провадить уповноважена на те особа однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання й лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших пред­метів здійснюють, як правило, в присутності їх власника. За його відсутності зазначені речі може бути піддано оглядові лише в невідкладних випадках, але з обов'язковою участю двох понятих.

Проведення огляду оформлюють спеціальним протоколом або роблять про це відповідний запис у протоколі про адміні­стративне правопорушення або в протоколі про адміністратив­не затримання.

Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосе­реднім об'єктом правопорушення, здійснюють уповноважені особи, яким надано право провадити адміністративне затри­мання, особистий огляд і огляд речей, з метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду справи, за­безпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або повернення володільцеві.

Про вилучення речей і документів складають протокол або роблять відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затри­мання (ч. 3 ст. 265 КпАП).

Стаття 265 КпАП встановлює особливості вилучення окре­мих видів речей і документів, вилучення їх у окремих осіб і процесуального оформлення вилучення деяких предметів.

З метою забезпечення законності застосування розгляну­тих заходів ст. 267 КпАП передбачає можливість їх оскаржен­ня зацікавленою особою у вищий орган (вищій посадовій особі) або прокуророві.