Печать
PDF

Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України

 


§ 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників

§ 2. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної Ради України

§ 3. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України

§ 4. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України

§ 5. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України

§ 6. Структура, функції та організація роботи апарату Верховної Ради України

§ 7. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

§ 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників


Налагодження нормальної роботи значного за кількісним складом, складного за структурою та неоднорідного за політичними уподобан­нями депутатів представницького органу, яким є Верховна Рада Укра­їни, вимагає утворення керівного, організуючого центру. Для цього народні депутати обирають зі свого складу Голову Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника. Повноваження і по­рядок діяльності цих посадових осіб регулюються розділом IV Кон­ституції України, Законом «Про Регламент Верховної Ради України», Розпорядженням Голови ВРУ «Про розподіл обов’язків між Головою Верховної Ради України, Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України» від 29.02.2000 р.

Голова Верховної Ради України та його заступники обираються з числа народних депутатів на строк повноважень Верховної Ради. Кандидатури на посаду Голови Верховної Ради та його заступників пропонуються на пленарному засіданні депутатськими фракціями або народними депутатами. Депутат може запропонувати для обран­ня свою кандидатуру. Після висунення кандидатур здійснюється їх попереднє обговорення в депутатських фракціях, а потім — на засі­данні Верховної Ради України. До початку обговорення висунутих кандидатур у фракціях Апарат Верховної Ради поширює серед депу­татів відомості про кожного кандидата, які містять дані про освіту, фах, належність до політичної партії, витяг із трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності; декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру, про свій майновий стан та членів своєї сім’ ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службов­ців першої категорії; відомості про входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Відомості мають бути власноручно під­писані кандидатом на посаду.

Питання про обрання Голови Верховної Ради України та його за­ступників не потребує підготовки в комітетах. Кандидати виступають на пленарному засіданні з доповідями щодо програми майбутньої ді­яльності і відповідають на запитання. Депутати мають право ставити їм запитання, висловлювати думку щодо їх програм, політичних, ді­лових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них.

Прийняття рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради здійснюється таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. При цьому процедура (ad hoc), тобто прийняття рішення про одно­разове відхилення від процедур, передбачених Регламентом, не за­стосовується.

Організація та проведення голосування покладається на лічильну комісію. Обраним Головою Верховної Ради України вважається кан­дидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, якщо бюлетені для таєм­ного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності. Про обрання Голови Верховної Ради України оформляється відповідна постанова Верховної Ради, яку під­писує обраний Голова. Повноваження Голови Верховної Ради України починаються відразу після його обрання.

Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України можуть бути обрані одночасно за єдиним списком. Рішення про об­рання Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради Укра­їни приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю на­родних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформ­ляються відповідними постановами.

Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкли­каний з посади Верховною Радою. Підставами відкликання Голови Верховної Ради є: його власне бажання, незадовільна робота на цій посаді, у тому числі відсторонення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії; інші обставини, що уне­можливлюють виконання ним своїх обов’ язків; випадки дострокового припинення депутатських повноважень. Ініціаторами процедури від­кликання Голови Верховної Ради можуть виступати не менш однієї третини народних депутатів від конституційного складу парламенту (за їх підписами) або народні депутати на підставі висновку регламент­ного комітету (у разі відсторонення Голови від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії).

Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів і оформляється постановою. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їх фактичної чисельності.

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради можуть бути в будь-який час відкликані за рішенням парламенту з підстав і в порядку, аналогічному тому, що передбачений для відкликання Голови Верховної Ради України.

Конституція України (ст. 88) передбачає, що Голова Верховної Ради України веде парламентські засідання; організовує роботу Верхов­ної Ради та координує роботу її органів; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; представляє парламент у зносинах з інши­ми органами державної влади України та органами влади інших дер­жав; організовує роботу парламентського апарату.

Ці повноваження більш детально регламентовані у ст. 78 Регламен­ту, згідно з яким Голова Верховної Ради України на виконання визна­чених Конституцією його повноважень: веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту; організовує роботу Верховної Ради, координує діяльність її органів; підписує акти, прийняті Верховною Радою, забезпечує їх оприлюднення; здійснює представницьку функ­цію; вживає заходів для забезпечення безпеки і охорони парламенту, щодо охорони та захисту народних депутатів; веде засідання Погоджу­вальної ради; забезпечує дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань; вживає заходів щодо забез­печення присутності народних депутатів на пленарних засіданнях; організовує розробку планів законопроектної роботи, підготовку пи­тань до розгляду на пленарних засіданнях; здійснює контроль за сво­єчасним направленням і розглядом депутатських запитів; видає розпо­рядження з питань організації роботи Верховної Ради і підписує від­повідні документи; розподіляє посадові обов’язки між Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України, координує діяльність комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій; визначає головний комітет з підготовки проектів актів, внесених на розгляд парламенту; має право скликати і проводити за­сідання комітетів, тимчасових спеціальних комісій для розгляду визна­чених ним або Верховною Радою питань, якщо ці органи несвоєчасно чи неналежно виконують свої функції; порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених Законами «Про Регламент Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», про тимчасові комісії парла­менту; організовує роботу Апарату Верховної Ради й здійснює конт­роль за його діяльністю; у разі необхідності скасовує розпорядження свого Першого заступника чи заступника та керівника Апарату; про­понує Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду керів­ника Апарату; забезпечує розробку проекту кошторису витрат парла­менту на наступний рік, подає звіт про надходження коштів до кошто­рису за минулий рік та їх використання; звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності; виконує доручення Верховної Ради та здійснює інші повноваження.

У межах нормотворчої форми роботи Голова Верховної Ради Укра­їни видає розпорядження, які можуть бути змінені, скасовані рішенням парламенту, прийнятим більшістю від його конституційного складу.

Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України:

1) виконують окремі повноваження Голови за розподілом обов’язків, які визначає Голова Верховної Ради України;

2) визначають за дорученням Голови Верховної Ради головний комітет з опрацювання внесених до парламенту проектів актів відповідно до предметів відання комітетів;

2)   вживають заходів для організації скоординованої спільної роботи комітетів, тимчасових комісій;

4) виконують інші повноваження, перед­бачені Регламентом, а також виконують доручення Верховної Ради, Голови Верховної Ради України.

Перший заступник виконує обов’язки Голови Верховної Ради України в разі його відсутності або неможливості виконання своїх обов’ язків. Він за розподілом обов’ язків веде організаційну та іншу роботу з питань: взаємодії парламенту з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування; підготовки і розгляду законопроекту про Державний бюджет, звіту про його виконання; здійснення Верховною Радою та її органами законопроектної діяльності, законодавчої про­цедури та контрольних функцій; організовує розробку проекту ко­шторису парламенту.

Заступник Голови Верховної Ради України виконує обов’ язки Голо­ви в разі його відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків, за відсутності або неможливості їх виконання Першим заступником. Заступник за розподілом обов’язків веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії парламенту з органами судової влади та інформа­ційного забезпечення діяльності Верховної Ради.