Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

 

Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні


§ 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 2. Територіальна основа системи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 3. Правова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

§ 4. Матеріальна і фінансова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

 

 

§ 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні


Термін «основи» використовується в юриспруденції для визначен­ня широкого кола правових явищ, як-то «основи конституційного ла­ду», «основи місцевого самоврядування», «основи державної та муні­ципальної служби» тощо. У науці державного будівництва та місцевого самоврядування термін «основи» застосовується в організаційно- правовому аспекті, тобто з точки зору організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Основи організації та діяльності органів публічної влади — це система зовнішніх чинників, що виступають як необхідні умови іс­нування й ефективного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Це ті об’єкти реальної дійсності, на які спираються у своїй діяльності владні органи, ті ресурси, що вони мають у своєму розпорядженні. Основи є різноманітними за своєю природою, об’ єктним складом, що дає змогу їх наукової класифікації.

Насамперед, усі органи публічної влади та їх посадові особи мають діяти тільки на основі, у межах повноважень та у спосіб, що перед­бачені Конституцією та законами. Органам публічної влади притаман­на правова форма діяльності, що вимагає від них, приймаючи певне рішення й оформлюючи його правовим актом, вдаватися до аргументації, підводити під рішення правову базу. Тому й система правових норм, що служить юридичним підґрунтям організації та діяльності органів публічної влади, називається їх правовою основою.

Влада кожного з органів публічної влади поширюється на чітко окреслену територію, юридична сила їх актів обмежена не тільки у часі та за колом осіб, але й у просторі. Водночас потенційні можливості органів публічної влади об’єктивно обмежені ресурсними можливостя­ми відповідних частин території країни. Особливості підвладної тери­торії суттєво позначаються на всіх елементах організації та діяльності органів публічної влади. Адже територіальні одиниці кожної країни від­різняються за економічними, екологічними, соціальними, історичними, культурними, національними, демографічними, релігійними та іншими ознаками. Тому при розробці та прийнятті владних рішень відповідні органи та посадові особи повинні приймати їх не лише на підставі пра­вових приписів, але й з урахуванням різноманітних кількісних і якісних показників підвладної території. Природний і соціальний потенціал географічного простору, що перебуває під юрисдикцією органів держав­ної влади чи місцевого самоврядування і на який вони спираються при розробці, прийнятті та здійсненні своїх владних рішень, називається територіальною основою органів публічної влади.

Існування й повноцінне функціонування органів публічної влади можливе тільки у певних матеріальних і фінансових умовах. Адже вони повинні мати адміністративні будинки, кожен з підрозділів повинен працювати в окремому приміщенні, обладнаному оргтехнікою, меблями, засобами зв’язку. Оперативне вирішення питань безпосередньо на місцях вимагає наявності службового транспорту. Особам, що працюють в органах публічної влади на постійній основі, необхідно виплачувати заробітну плату, стимулювати їх преміями й надбавками, забезпечувати їхнє оздоровлення й відпочинок, створювати необхідні службові й жит­лові умови. Означені фактори обумовлюють об’ єктивну потребу в тому, щоб кожен з органів державної влади чи місцевого самоврядування мав у своєму розпорядженні таке майно та фінансові ресурси, які необхідні для виконання покладених на нього функцій і повноважень. Обсяг і перелік цих ресурсів має бути достатнім для того, щоб кожен з органів був у змозі функціонувати самостійно й ефективно, без допомоги інших суб’єктів. Сукупність об’єктів публічної (державної та комунальної) власності, що забезпечують діяльність органів публічної влади, назива­ється їх матеріально-фінансовою (економічною) основою.