Печать
PDF

Вступ

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Вступ


За час, що минув після видання підручника «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» (2005 р.), у державотворчому процесі від­булися значні події, пов’язані із суттєвим оновленням політичної системи України, удосконаленням виборчого законодавства, розвитком правової осно­ви місцевого самоврядування. З 2005 по 2011 рік Верховна Рада України прийняла велику кількість законодавчих актів, спрямованих на демократиза­цію суспільно-політичного життя, трансформацію форми правління, оптимі- зацію правових, організаційних та матеріально-технічних форм діяльності органів публічної влади. Такі процеси обумовлюють необхідність розробки належної навчально-методичної бази, випуску новітніх підручників і навчаль­них посібників з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Представлений підручник певною мірою являє собою відгук авторів на ви­клики сьогодення, обумовлені радикальними реформами державного апарату і системи місцевого самоврядування.

Авторами підручника зроблено спробу комплексного, систематичного викладу базових наукових знань у галузі державного будівництва та місцево­го самоврядування в Україні. Він має на меті досить повно і водночас лако­нічно висвітлити всі питання, що, як правило, включаються до навчальних програм з цієї дисципліни.

Зважаючи на комплексний характер науки і навчальної дисципліни дер­жавного будівництва та місцевого самоврядування, автори намагалися орга­нічно поєднати в підручнику відомості із загальної теорії держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового права і таким чином збе­регти і зміцнити міждисциплінарні зв’язки, сприяти поглибленню знань, набутих студентами і слухачами при вивченні інших юридичних наук. Вод­ночас у підручнику використані наукові дані з політології, соціології, теорії управління, статистики та інших суспільних наук. З метою посилення ілю­стративності в підручнику доволі часто застосовуються посилання на норма­тивний матеріал, наводяться статистичні дані та конкретні приклади з політико-правової практики України.

Робота над підручником значно ускладнювалася динамічністю чинного законодавства і процесами невпинного реформування державного апарату й системи місцевого самоврядування, що обумовлювали суттєві зміни в орга­нізації їх роботи. Тому при роботі над підручником бажано час від часу звер­татися до офіційних друкованих видань та офіційних сайтів органів публічної влади України в мережі Інтернет.

Сподіваємося, що пропонований підручник стане в нагоді не тільки сту­дентам і слухачам юридичних вузів при вивченні навчального курсу «Дер­жавне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», але й науково- педагогічним працівникам, державним та муніципальним службовцям, по­літичним діячам в їх практичній діяльності. Він може також застосовуватися в межах навчальних курсів «Конституційне право України», «Адміністратив­не право України», «Муніципальне право України», «Державне і муніципаль­не управління».