Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної) PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 


ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

 

 

Підручник

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Серьогіної

 

2-ге видання, перероблене та доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Харків

«Право»

2011

 

Рецензенти:

Ю. П. Битяк, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

А. З. Георгіца, доктор юридичних наук, професор;

0. Н. Ярмиш, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 

Авторський колектив:


І.  І. Бодрова, канд. юрид. наук, доц. — глави 9, 13 (§ 2), 14 (§ 7);

С. В. Болдирєв, канд. юрид. наук, доц. — глава 13 (§ 1, 3-6);

В. О. Величко, канд. юрид. наук, доц. — глава 10;

П. М. Любченко, д-р юрид. наук, проф. — глави 8, 11, 12, 14 (§ 2, 4-6);

О. Ю. Лялюк, канд. юрид. наук, доц. — глави 2 (§ 7), 5 (§ 1, 6-7);

М. О. Петришина, канд. юрид. наук — глава 15 (§ 1, 5);

С. Г. Серьогіна, канд. юрид. наук, доц. — вступ, глави 1, 2 (§ 1-6), 3, 7, 14 (§ 1, 3), 15 (§ 2-4);

К. Є. Соляннік, канд. юрид. наук, доц. — глави 5 (§ 2-5), 16;

Т. В. Стешенко, канд. юрид. наук, доц. — глави 6 (§ 1-3), 17;

Л. В. Челомбитько — глави 4, 6 (§ 4-5).

 

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою на­вчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самовря­дування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяль­ності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, вза­ємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.