ГЛАВА 74 РОЗРАХУНКИ § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ, т.2

ГЛАВА 74 РОЗРАХУНКИ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ

 

Стаття 1087. Форми розрахунків

1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані із здійсненням ними підприєм­ницької діяльності,  можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізич­них осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також
готівкою, якщо інше не встановлено законом.

1. Для фізичних осіб, які здійснюють грошові розрахунки не в зв'язку з їх діяль­ністю як підприємців, не встановлюється будь-яких обмежень щодо форми розрахунків незалежно від того, хто є іншим учасником розрахунків (фізична або юридична осо­ба). Вони можуть здійснюватись у готівковій або безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді. На юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки в готівко­вій або безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, покладається обов'язок застосовувати реєстратори розрахунко­вих операцій (ст. 11 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» [120]).

Відповідно до ст. 9 цього Закону Кабінет Міністрів затвердив Перелік окремих форм і умов здійснення діяльності в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реє­страторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій [301]. Крім того, ст. 9 названого Закону встанов­лює випадки, коли реєстратори розрахункових операцій і розрахункові книжки не застосовуються.

2.  У безготівковій формі, як правило, здійснюються розрахунки між юридич­ними особами, між юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, між фізичними особами — підприємцями. Дозволяється здійснення розрахунків готівкою між підприємцями (юридичними і фізичними особами). Гранична сума готівкових розрахунків одного підприємця з іншим протягом одного дня за од­ним або кількома платіжними документами встановлюється Національним бан­ком України (п. 2.3 Положення про ведення касових операцій в національній валюті України [437]. Постановою Правління Національного банку України ця сума обмежена 10000 грн.). При цьому до розрахунків готівкою прирівнюються і розрахунки через каси банків, які надають послуги щодо переказу грошей, а та­кож через підприємства поштового зв'язку (лист Національного банку України від 01.03.2005 [439]).

3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті  України (п. 5.2 — 5.4) значно лібералізує порядок визначення ліміту залишку готівки в касі підприємства.  Цей ліміт тепер затверджується внутрішнім наказом підприємства в межах граничної суми, що визначається відповідно до п. 5.2 названого Положення. У зв'язку з цим Національний банк дійшов висновку, що фінансові санкції за пере­вищення ліміту каси застосовуватись не повинні (лист від 01.03.05 [439]). Є серйозні сумніви в тому, що ця думка відповідає законодавству.

4. Відповідно до ст. 241  ГК [31] штраф як адміністративно-господарська санк­ція може застосовуватись до суб'єктів господарювання.  Перелік порушень, за які з суб'єктів господарювання стягуються штрафи, розмір і порядок їх стягнення визна­чаються законами, що регулюють відносини, в яких допущено правопорушення. Але в зв'язку з введенням в дію Господарського кодексу не було встановлено, що акти
законодавства, які суперечать цьому Кодексу, втрачають чинність. Тому зберіг чин­ність Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» [228], яким встановлені фінансові санкції у вигля­ді штрафу за порушення встановлених лімітів залишку готівки в касах (двократний розмір понадлімітної готівки за кожний день), за неоприбуткування в касах готівки
(п'ятикратний розмір неоприбуткованої суми), перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів (25 відсотків виданих під звіт сум), за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем розрахункових документів (у розмірі сплачених коштів).

 

Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків

1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки із застосу­ванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами
та звичаями ділового обороту.

2. Сторони у договорі мають право обрати будь-який вид безготівкових розра­хунків на свій розсуд.

3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші фінансові установи (далі — банки), в яких відкрито відповідні рахунки, якщо інше не випливає із за­кону та не обумовлено видом безготівкових розрахунків.

4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків регулюється цим Кодексом, законом та банківськими правилами.

1. Безготівкові розрахунки здійснюються через банки, рідко — через інші фінансові установи. Розрахунки за допомогою платіжних карток не визнаються видом безготів­кових розрахунків.