ГЛАВА 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ, т.2

 

 

ГЛАВА 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

 

Стаття 929.   Договір транспортного експедирування

1. За договором транспортного експедирування одна сторона  (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або ор­ганізувати виконання визначених договором послуг,  пов'язаних з перевезенням
вантажу.

Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов'язок екс­педитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням.

Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо).

2. Положення цієї глави поширюються також на випадки, коли обов'язки екс­педитора виконуються перевізником.

3. Умови договору транспортного експедирування визначаються за домовленістю сторін, якщо інше на встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами.

1. Сторони договору експедиції позначаються в ч.  1 ст. 929 ЦК як експедитор і клієнт. Предметом цього договору є надання послуг, пов'язаних з перевезенням. Експедитор не може здійснювати перевезення. Він може тільки організувати переве­зення. Навпаки, перевізник може надавати послуги щодо транспортного експедиру­вання. Отже, якщо сторона здійснює перевезення, то вона одночасно може надавати
і послуги з транспортного експедирування. При цьому до відносин щодо перевезення будуть застосовуватись положення законодавства про перевезення, а до відносин щодо експедирування — ст. 929 — 935 ЦК.

2. Експедитор зазвичай є підприємством автомобільного транспорту.  Він може здійснювати отримання вантажів, які прибувають на залізничні станції, у порти, ае­ропорти, та доставляти їх на склад клієнта (контейнери, дрібні відправки). Вантажі на залізничній станції експедитор отримує за довіреністю клієнта. Аналогічним чином експедитор може отримувати вантажі на складі клієнта, доставляти їх на залізничну станцію, в порт, до аеропорту та здавати їх до перевезення. У таких випадках екс­педитор забезпечує відправку і отримання вантажу, укладає договори перевезення від імені клієнта або від свого імені.

3. Передбачається можливість надання експедитором додаткових послуг, передбаче­них абзацом третім ст. 929 ЦК. Цей перелік значно доповнюється ст. 8 Закону «Про транспортно-експедиторську діяльність»    [178]. Що стосується перевірки кількості і стану вантажу, то обов'язок здійснювати ці дії покладається на нього завжди, коли він від імені клієнта (вантажоотримувача) отримує вантаж на залізничній станції. При цьому він повинен вимагати у відповідних випадках видачі вантажу з перевіркою та складення комерційного акта відповідно до чинних на транспорті правил.

4. Частина 3 ст. 929 ЦК надає сторонам договору експедиції право визначати умови договору за домовленістю. Це означає, зокрема, і право сторін відступати від поло­жень законів, інших актів цивільного законодавства, якщо ці положення відповідно до ч. З ст. 6 ЦК допускають такі відступлення.


Стаття 930.   Форма договору транспортного експедирування

1. Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі.

2. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків.

1. Незалежно від будь-яких обставин договір транспортного експедирування укла­дається в письмовій формі. Оскільки цей договір передбачає надання клієнтом експе­диторові права здійснювати юридичні дії від імені клієнта стосовно третіх осіб, перед­бачається, що в таких випадках клієнт повинен видати експедиторові довіреність.

 

Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування

1. Розмір плати експедиторові встановлюється договором транспортного експеди­рування, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату.

1. Розмір плати за транспортне експедирування державою не регулюється. Відсут­ність погодженого сторонами розміру плати за транспортне експедирування не тягне визнання договору неукладеним (недійсним), хоча б виконання договору і не почалось, а передбачає сплату клієнтом експедитору відповідно до ст. 931 ЦК розумної плати. Це стосується і договорів експедирування, які є господарськими. Такому висновку не перешкоджає правило ч. З ст. 180 ГК [31], відповідно до якого умова про ціну є істотною умовою господарського договору і має бути погоджена в будь-якому разі. Проте у разі, коли до початку виконання договору одна із сторін вимагає визнання його неукладеним (таким, що не відбувся), такий позов має бути задоволений і у разі, коли йдеться про господарський договір.


Стаття 932.   Виконання договору транспортного експедирування

1. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб.

2. У разі залучення експедитором до виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування інших осіб експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору.

1. Частину 1 ст. 932 ЦК не слід тлумачити так, що договором транспортного експеди­рування експедитору не може бути заборонено залучати до виконання своїх обов'язків третіх осіб. Така заборона можлива на підставі ч. З ст. 6 ЦК. У ч. 2 ст. 932 ЦК чітко формулюється правило про відповідальність експедитора, який поклав виконання його зобов'язання перед клієнтом на третю особу, за порушення договору, в тому числі і таке, що настало внаслідок дій третьої особи. Із загального правила ч. 1 ст. 528 ЦК це правило лише випливає.

 

Стаття 933.   Документи та інша інформація, що надаються експедиторові

1. Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором.

2. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інфор­мації, а в разі її неповноти — вимагати у клієнта необхідну додаткову інформацію.

3. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного екс­педирування до надання документів та інформації в повному обсязі.

4. Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання документів та інформації, визначених частиною першою цієї статті.

1. На клієнта покладається обов'язок надати експедиторові документи та інформацію про властивості товару, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання обов'язків, встановлених договором. Невиконання цього обов'язку тягне обов'язок клієнта відшкодувати збитки, завдані таким порушенням експедитору.

2. На експедитора покладається обов'язок повідомити клієнта про виявлені недоліки отриманої інформації. Йому також надається право вимагати надання додаткової інформа­ції у разі неповноти наданої інформації. Про відповідальність експедитора за неналежне виконання чи невиконання зазначеного обов'язку у ст. 933 ЦК не йдеться. Але така відпо­відальність на підставі загальних норм про відповідальність, сформульованих у главі 51 ЦК, не виключається. Така відповідальність прямо передбачається ст. 934 ЦК.

3. Частина 3 ст. 937 ЦК надає експедиторові більш широкі можливості для відстро­чення виконання зобов'язання в зв'язку з простроченням з боку клієнта, ніж перед­бачені загальним правилом ч. 2 ст. 613 ЦК. Відповідно до цього загального правила боржник має право на відстрочення виконання зобов'язання на час прострочення кре­дитора, якщо до вчинення відповідних дій кредитора боржник не міг виконати свого обов'язку. Відповідно до ч. З ст. 937 ЦК експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором до надання документів, навіть якщо виконання експе­дитором його обов'язків за договором і було можливим без відповідних документів.

 

Стаття 934.   Відповідальність експедитора за договором транспортного експеди­рування

1. За порушення обов'язків за договором транспортного експедирування експе­дитор відповідає перед клієнтом відповідно до глави 51 цього Кодексу.

1. Експедитор несе відповідальність перед клієнтом відповідно до глави 51 Цивіль­ного кодексу. Перевізник, який надає послуги з експедирування, відповідає перед вантажоодержувачем (вантажовідправником) за порушення зобов'язання перевезен­ня відповідно до законодавства, яке поширюється на такі зобов'язання. Клієнт несе перед експедитором відповідальність згідно із загальними правилами та договором транспортного експедирування.


Стаття 935.   Відмова від договору транспортного експедирування

1. Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного екс­педирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.

1. Кожній із сторін договору транспортного експедирування надається право на свій розсуд відмовитись від договору. При цьому сторона зобов'язана попередити іншу сторону про відмову від договору в розумний строк. Ще один обов'язок сторони, яка відмовилась від договору транспортного експедирування, полягає у відшкодуванні іншій стороні збитків, завданих розірванням договору (шляхом відмови від нього).

2. Стаття 935 ЦК не виключає застосування до договорів транспортного експеди­рування загальних правил ст. 651 — 654 ЦК.