ГЛАВА 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

ГЛАВА 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА

 

Стаття 199.   Результати інтелектуальної, творчої діяльності

1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інте­лектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших законів.

1. Крім речей та інших видів майна, об'єктами цивільних прав визнаються резуль­тати інтелектуальної, творчої діяльності, що отримали назву об'єктів інтелектуальної власності. Щодо цих об'єктів можуть виникати як абсолютні, так і відносні право­відносини.

 

Стаття 200.   Інформація

1. Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому сере­довищі.

2. Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопору­шеннями.

3. Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.

1. Інформація визнається об'єктом цивільних прав. Але, на відміну від інших об'єктів (речей, іншого майна, результатів інтелектуальної, творчої діяльності, особистих немайнових благ), яким присвячені спеціальні книги Цивільного кодексу, відносини з приводу інформації регулюються однією спеціальною статтею. Тому цивільний обо­рот інформації здійснюється відповідно до спеціальних законів.

2. У ч. 1 ст. 200 ЦК повторюється визначення інформації, що раніше було сфор­мульоване в ст. 1 Закону «Про інформацію» [65]. Такому розумінню інформації від­повідає і визначення джерел інформації, що наводиться в ст. 26 названого Закону. Це дещо утруднює, але не виключає захисту прав на інформацію, що не повністю відповідає ст. 1 і 26 Закону «Про інформацію». Зокрема, в силу спеціального пра­вила ст. 30 цього Закону конфіденційна інформація не обов'язково повинна бути документована або публічно оголошена. Вона не обов'язково також повинна містити в собі відомості про події або явища в суспільстві, державі або навколишньому при­родному середовищі.

3. Стаття 38 Закону «Про інформацію» визнає, що інформація може бути об'єктом права власності, зміст якого складають правомочності володіти, користуватися і розпоряджатися інформацією. Визначається, що інформація може бути об'єктом товарних відносин, що регулюються, зокрема, цивільним законодавством (ст. 39 Закону «Про інформацію»). Суб'єкту права на інформацію надається можливість вимагати усунення будь-яких порушень його права.

4. Науково-технічна інформація також визнається об'єктом права власності та зобов'язальних правовідносин (ст. 6, 16 Закону «Про науково-технічну інформа­цію» [71]).

 

Стаття 201.   Особисті немайнові блага

1. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодав­ством, є: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також
інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

2. Відповідно до Конституції України життя і здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

1. Включення до Цивільного кодексу положень про особисті немайнові права є новим явищем для вітчизняного цивільного законодавства. Відповідні відносини між юридично рівними суб'єктами органічно включаються до предмета цивільного права. Положення щодо особистих немайнових прав слугують зміцненню правового статусу фізичних осіб, надають можливості захисту цих прав способами, які використовуються для захисту права цивільного. Разом з тим аналіз положень книги другої Цивільного кодексу дає підстави для висновку про те, що законодавцю не вдалось провести чіт­ку межу між особистими немайновими правами, що мають цивільно-правовий зміст, і правами, що мають публічно-правовий зміст. В інших випадках не вдалось уникнути декларативності положень, що присвячені особистим немайновим правам. У цілому, включення до Цивільного кодексу нормативного матеріалу, присвяченого особистим немайновим правам, слід оцінити як значний крок уперед у розвитку цивільного за­конодавства і цивільно-правової науки в Україні.