3. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

3. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

 

Стаття 133.   Основні положення про командитне товариство

1. Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здій­снюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном
(повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

2. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова «командитне товариство» або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слова «ко­
мандитне товариство».

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.

3. До командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.

1. Командитне товариство містить в собі ознаки повного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. До складу командитного товариства входять повні учасники (це — елемент повного товариства в командитному товаристві) та вклад­ники  (це —   елемент товариства з обмеженою відповідальністю у командитному товаристві). Повні учасники перебувають у правовідносинах з командитним това­риством, що за змістом дуже близькі до відносин між повним товариством та його учасниками. Тому ч. З ст. 133 ЦК і передбачає поширення на командитні товариства правил Цивільного кодексу про повні товариства, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

2. Повні учасники здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність та солідарно (разом з іншими повними учасниками) несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями командитного товариства. Командитне товариство можна створювати з одним повним учасником.

3. Разом з повними учасниками в командитному товаристві повинні бути вкладни­ки. Командитне товариство може створюватися, якщо в ньому виявив бажання брати участь хоч один вкладник. Вкладники називаються учасниками командитного товари­ства (ч. 1 ст. 133 ЦК), але тут же зазначається на те, що вкладники «не беруть участі в діяльності товариства». Це — невдале формулювання, але ж правове становище
вкладників розкривається в спеціальних правилах: вони не беруть участі в управлінні командитним товариством, але вносять вклад до складеного капіталу товариства та мають право одержувати частину прибутку товариства.

4. Командитне товариство —  це організаційно-правова форма юридичної особи (господарського товариства), тому вимагається, щоб у фірмовому найменуванні таких товариств містились слова «командитне товариство». У найменуванні командитного товариства повинні зазначатись імена (найменування) всіх повних учасників. Можна зазначити імена (найменування) одного або декількох (не всіх) повних учасників. До цих імен (найменувань) слід в таких випадках додати слова «і компанія». За­значення в найменуванні командитного товариства імені (найменування) вкладника надає йому статусу повного учасника незалежно від умов засновницького договору. Це — єдиний для всієї системи цивільного права приклад, коли законодавець віддає заголовку (найменуванню) перевагу при правозастосуванні перед текстом договору (засновницького).

 

Стаття 134.   Засновницький договір командитного товариства


1. Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками.

2. Засновницький договір командитного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників
у складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників.

3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одно­особову заяву, підписану повним учасником. Якщо командитне товариство ство­рюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені цією статтею для командитного товариства.

1. Установчим документом командитного товариства є засновницький договір, який підписується усіма повними учасниками. Вкладники засновницький договір не підпису­ють. Проте це не перешкоджає одержанню статусу повного учасника тим вкладником, ім'я якого включене до найменування повного товариства.

2. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, установчим Документом товариства є одноособова заява (меморандум), до якої ставляться всі ті ж вимоги, що і до засновницького договору.

3. Відповідно до ч. 2 ст. 88 ЦК засновницький договір командитного товариства має містити обов'язок учасників створити таке товариство, визначення порядку здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, умови передання майна товариству. Крім того, засновницький договір командитного товариства має містити відомості, які зазначено в ч. 2 ст. 134 ЦК.

 

Стаття 135. Учасники командитного товариства


1. Правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідаль­ність за зобов'язаннями товариства встановлюються положеннями цього Кодексу про учасників повного товариства.

2. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товари­стві.

Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного това­риства.

Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

3. Сукупний розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти від­сотків складеного капіталу повного товариства.

На момент державної реєстрації командитного товариства кожний із вкладників повинен зробити вклад у розмірі, встановленому законом.

1. Юридична або фізична особа може бути повним учасником тільки одного коман­дитного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Статус повного учасника командитного товариства виключає його участь у цьому товаристві як вкладника.

2. Законодавець визнав за неприпустиме, щоб повні учасники командитних товариств переважно користувалися чужим капіталом. Тому сукупний розмір часток вкладників в складеному капіталі командитного товариства не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків складеного капіталу командитного товариства. Щодо повних учасників за­кон не встановлює строків внесення вкладів в складений капітал командитного това­риства. Щодо вкладників передбачається встановлення законом розміру внеску, що має бути внесений до державної реєстрації командитного товариства. Чинний Закон «Про господарські товариства» [53] (частина третя ст. 80) встановлює, що кожний із вкладників на момент реєстрації командитного товариства повинен внести не менше 25 відсотків свого вкладу.

 

Стаття 136.   Управління командитним товариством


1. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учас­никами у порядку, встановленому цим Кодексом для повного товариства.

2. Вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю командитного товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства. Вкладники командитного товариства можуть діяти від імені товариства
тільки за довіреністю.

1. Повні учасники здійснюють і внутрішнє управління, і дієздатність командитного товариства, і виступають від імені товариства у публічно-правових відносинах. Що стосується вкладників, то вони не тільки не мають права участі в управлінні коман­дитним товариством, а навіть не можуть і заперечувати проти дій повних учасників щодо управління та здійснення дієздатності. Проте вкладники командитного товариства
не позбавлені можливості захисту в суді своїх власних прав як вкладників, якщо ці права порушені рішенням, яке прийняли повні учасники.

2. Вкладники можуть виступати від імені командитного товариства, як і будь-яка інша особа, за довіреністю, що підписується одним із повних учасників або декількома із них, якщо таке передбачено засновницьким договором командитного товариства.

3.   Засновницьким договором командитного товариства можуть встановлюватись особливості ведення справ командитного товариства, передбачені ст. 121 ЦК для по­вних товариств.