Печать
PDF

Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Колісник В.П, Барабаш Ю.Г.)

Posted in Конституционное право - Конституційне право України (Колісник, Барабаш)

Розділ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

 

§ 1. Предмет і завдання науки конституційного права

Становлення України як суверенної правової держави потребує вивчення широкого кола державно-правових проблем з урахуванням вітчизняного державотворення та зарубіжного досвіду регулювання конституційно-правових відносин. Наука конституційного права — складова частина юридичної науки України, яка, у свою чергу, входить до системи суспільних наук. У системі юридичних наук є загально­теоретичні, історичні, галузеві, порівняльно-правові і прикладні науки. Наука конституційного права України належить до системи галузевих наук, і її головна особливість полягає в тому, що вона досліджує конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути та конституційно-правові відносини, розкриває закономірності й тенден­ції конституційного регулювання суспільних відносин у державі, становлення конституціоналізму, конституційної законності, формулює основний понятійний апарат, наукові категорії, що їх застосовує, аналі­зує чинне конституційно-правове законодавство, роль, функції та при­значення конституційно-правових інститутів. До її предмета відносять не тільки норми й інститути цієї галузі права, а й аналіз державно- правових відносин, їх специфіки, основи їх виникнення, розвитку та припинення. Аналіз ефективності дії конституційно-правових норм та інститутів, розробка рекомендацій і пропозицій щодо підвищення їх результативності — найважливіше завдання цієї науки.

Наука конституційного права має своїм предметом вивчення галу­зі конституційного права. Вона розкриває притаманні цій галузі за­кономірності й тенденції розвитку державно-правових процесів.

До предмета науки конституційного права України належать роз­робка комплексних теоретичних проблем становлення народовладдя в Україні і його конституційного регулювання, сутність народного, державного і національного суверенітету та форми і механізми реалі­зації його на практиці, розвиток конституційного процесу, його проблеми і труднощі, аналіз основ правового статусу особи, конституційних принципів взаємовідносин держави і громадянина, особливостей право­вого становища іноземців, біженців, осіб без громадянства, національних меншин, конституційних основ організації громадянського суспільства. Важливим аспектом науки є аналіз відповідності конституційно- правового закріплення основних прав, свобод і обов’язків громадян України міжнародно-правовим стандартам прав людини.

В умовах становлення в Україні конституціоналізму на основі за­гальнолюдських цінностей особливим предметом науки є аналіз сут­ності, принципів, функцій Конституції, механізму її прийняття та зміни, ролі конституційного законодавства в демократизації суспільних відносин в Україні, у формуванні правової держави і громадянського суспільства. До її предмета також належить аналіз конституційно- правового регулювання правового статусу політичних партій, громад­ських об’єднань, масових громадських рухів, юридичного статусу релігійних організацій, засобів масової інформації, інших елементів громадянського суспільства.

Становлення правової держави пов’язане з формуванням в Україні дієздатних владних інституцій на основі принципу поділу влади між законодавчою, виконавчою та судовою, що також є предметом науки конституційного права. До предмета науки конституційного права також належать питання розмежування владних повноважень між центром і регіонами, адміністративно-територіального устрою, дер­жавних символів, конституційно-правової відповідальності, розв’язання державно-правових конфліктів.

На сучасному етапі розвитку науки конституційного права їй при­таманна низка взаємопов’язаних тенденцій: а) збільшення кола питань, які вона аналізує; б) розширення методологічного інструментарію на­укових досліджень; в) орієнтація на всебічне урахування позитивного досвіду наукових досліджень конституційної теорії і практики інших держав; г) більша орієнтація на забезпечення практичних проблем державотворення; ґ) використання у своїх рекомендаціях результатів політологічних і соціологічних досліджень; д) розширення експертних можливостей науки конституційного права в законотворчому і в ціло­му в нормотворчому процесі.

Однією з основоположних тенденцій розвитку науки конституцій­ного права України на сучасному етапі є розширення її предмета, що зумовлено демократизацією суспільних відносин, розширенням пред­мета конституційного регулювання. Зокрема, до її предмета і раніше належав аналіз політико-правових поглядів науковців із проблем кон­ституціоналізму. Але на сучасному етапі це стає особливо актуальним. Позитивною тенденцією розвитку науки конституційного права Укра­їни є збагачення її методологічного арсеналу досліджень. Дедалі ак­тивніше починає застосовуватися порівняльно-правовий метод, врахо­вується практика державотворчих процесів інших держав.

Завдання науки конституційного права України полягає у визна­ченні сутності та призначенні відповідної галузі права, розкритті осно­воположних політико-правових принципів галузі, тенденцій розвитку окремих конституційних інститутів та конституційного права України в цілому. Особлива увага приділяється основам конституційного ладу, у якому втілюються головні напрями побудови в Україні правової, демократичної держави, взаємовідносин особи і держави, становлення суверенітету народу України та форми його реалізації. Критично осмис­люючи здобутки державотворення в нашій країні, а також зарубіжний конституційний досвід, наука допомагає втілювати відповідні теоре­тичні положення і концепції в державно-правову практику. З урахуван­ням сучасного державотворення в Україні великого значення набуває осмислення таких проблем, як верховенство права, економічний, по­літичний та ідеологічний плюралізм, поділ влади, взаємодія владних структур, пріоритет загальнолюдських цінностей, роль конституцій­ного законодавства в становленні в Україні демократії, правової дер­жави, дієздатного громадянського суспільства, уникнення державно- правових конфліктів.

Наука конституційного права України являє собою цілісну систему знань. Це означає, що в її складі є відносно окремі комплекси теоре­тичних положень, теорій, концепцій, які базуються на основі пізнання сутності суспільних відносин, тенденцій їх розвитку в конституційно- правовому полі. Вони тісно пов’язані між собою, оскільки одні теоре­тичні висновки і положення є основою для інших. Тому система науки конституційного права України становить підпорядковану сукупність відносно самостійних комплексів теоретичних положень у їх логічно­му взаємозв’язку.

Система науки визначається насамперед системою конституційного права України як галузі права. Вона відображає закономірності самої га­лузі, бо має обслуговуючий характер, і тому кожному елементу системи права відповідає самостійний розділ конституційно-правової теорії.

Однак це не означає, що система конституційного права України як галузі права повинна ототожнюватися із системою науки, оскільки перед нею стоять більш складні завдання, аніж просте пояснення при­значення відповідних норм та інститутів права. її завдання включає аналіз загальних закономірностей розвитку конституційного права як галузі права, вивчення предмета цієї галузі, методів конституційно- правового регулювання суспільних відносин, суб’єктів та об’єктів, інститутів, місця галузі в системі права України. Наука визначає свій предмет, систему, методи дослідження, джерела науки. Сукупність теоретичних висновків і положень із зазначених проблем становить перший розділ системи науки, який має назву «Конституційне право України як галузь права і наука». Цей розділ посідає перше місце в системі, оскільки без аналізу проблем, які розглядаються в ньому, неможливо зрозуміти роль конституційного права як галузі, його при­значення, функції, завдання, роль відповідних конституційно-правових інститутів у регулюванні суспільних відносин і становленні правової держави.

Другим розділом системи науки конституційного права України є вчення про Конституцію. Йдеться про характеристику цього норма­тивного акта як Основного Закону держави, його юридичні властивості, функції, принципи, а також тенденції конституційного процесу, аналіз нової Конституції України, механізму її реалізації та реалізації її окремих інститутів і норм, положень про охорону Основного Закону.

Наступну складову частину предмета науки конституційного пра­ва становить комплекс теоретичних положень, присвячених основам конституційного ладу України. Вони охоплюють висновки і концепції, пов’язані з проблемами суверенітету, народовладдя, організацією і функ­ціонуванням політичної системи, якістю їх конституційно-правового регулювання. До цього розділу віднесено проблеми закріплення устрою громадянського суспільства; правового статусу засобів масової інфор­мації; ролі держави в економічній сфері в умовах розвитку ринкових відносин; проведення в життя мовної політики; співвідношення прин­ципу верховенства права і законності; забезпечення найвищої юридич­ної сили Конституції в системі нормативно-правових актів України; прямої дії конституційних норм; захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної без­пеки; нормативного регулювання державних символів. Актуальною є проблема державно-правового забезпечення захисту основ консти­туційного ладу.

Самостійним і досить актуальним є розділ науки конституційного права України, присвячений основам правового статусу людини і гро­мадянина, який включає цілісний комплекс теоретичних положень, висновків і концепцій щодо громадянства України, класифікації основ­них прав і свобод громадян, тенденцій їх конституційного регулюван­ня на сучасному етапі, характеристики основних обов’язків. Наука аналізує громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні права громадян України, механізм, гарантії прав і свобод. У межах цього розділу науки вивчаються правові проблеми статусу іноземців, осіб без громадянства, національних меншин, біженців, реалізації обов’язків громадян.

Складовою частиною науки конституційного права України є комп­лекс теоретичних ідей, висновків, положень щодо територіального устрою держави. Йдеться про правовий статус Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних одиниць. Особливого значення набувають розв’язання наукової проблеми чіткого розмежування влад­них повноважень між центром і регіонами, принципи їх взаємовідно­син, тенденції можливого розвитку територіального устрою України.

Важливим розділом науки конституційного права України є розділ, присвячений основам конституційно-правового статусу законодавчої, виконавчої і судової влади, прокуратури, Конституційного Суду, Упов­новаженого Верховної Ради України з прав людини, органів місцевого самоврядування. Теоретичні положення і висновки, концепції науки спрямовані на підвищення ефективності функціонування цих держав­них і самоврядних органів.

Отже, система науки конституційного права України своєю суттю відповідає системі галузі права. Однак вона є значно ширшою, оскіль­ки вивчає не лише конкретні конституційно-правові інститути і норми, а й загальну характеристику галузі, її особливості, місце і роль консти­туційного права в національній правовій системі, тенденції розвитку галузі на сучасному етапі розвитку суспільства.

Під впливом соціально-економічних і політичних перетворень змінюється тематика досліджень науки конституційного права — ви­никають нові проблеми, концепції, розширюється понятійний апарат. Деякі теми розглядаються по-новому з урахуванням зарубіжного і віт­чизняного досвіду.

Наука конституційного права України, формулюючи відповідні теоретичні дослідження, висновки, пропонуючи нові концепції, спи­рається на теоретичні джерела філософського, соціологічного харак­теру, на здобутки теорії держави і права, науки управління, політології. До таких джерел належать праці вітчизняних і зарубіжних учених, які розкривають насамперед питання демократії, самоврядування, по­ділу влади і взаємодії владних інституцій, основ конституційного ладу, верховенства права, побудови правової держави тощо. Концепції і тео­ретичні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів є різними, оскільки ґрунтуються, як правило, на різних методологічних засадах. Їх критич­не переосмислення має велике значення для наукового процесу, збага­чення науки конституційного права України світовим досвідом конституційно-правового регулювання суспільних відносин. Для за­безпечення розвитку наукових досліджень в Україні з конституційної тематики слід враховувати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід.

Джерелами науки конституційного права України насамперед є норма­тивно-правові акти, що містять конституційно-правові норми. Серед них чільне місце посідає Конституція України. Вагому роль відіграють також закони. За роки незалежності в Україні ухвалено закони, в яких втілено чимало ідей учених-конституціоналістів. Наука обґрунтовує концепції і поняття, що закладаються в основу нормативних актів, ви­являє тенденції правового регулювання суспільних відносин, розкриває взаємозв’язок між конституційними інститутами, дає доктринальне тлумачення відповідних нормативних приписів.

На основі аналізу чинних конституційних норм та інститутів наука виявляє тенденції взаємовідносин громадянина, держави і суспільства, пропонує шляхи вдосконалення конституційного процесу, розбудови державності на демократичних засадах, формування громадянського суспільства, його головних інститутів. Усе це має велике значення для державотворчого процесу в нашій країні, розвитку демократії.

Наука конституційного права України ґрунтується на реальній конституційно-правовій практиці. Тому такою важливою для наукових висновків та теоретичних положень є практика діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших суб’єктів конституційно-правових відносин. Сьогодні ця практика стає дедалі різноманітнішою. Аналізуючи наявну практику розвитку державно-правових процесів, наука конституційного права України пропонує моделі і механізми розв’язання державно-правових конфлік­тів, колізій нормативних приписів. Це одне із важливих завдань науки на сучасному етапі її розвитку.

Актуальні проблеми конституціоналізму, державотворення, право­вого статусу людини і громадянина, конституційного ладу, організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, територіального устрою, правового статусу інститутів громадянського суспільства, виборчого процесу, референдумів, державно-правової конфліктології, конституційно-правової відповідальності аналізують­ся в працях вітчизняних учених.

Для науки конституційного права настав час переосмислення на­копичених знань. Запровадження ідеологічної багатоманітності, від­мова від «блокового мислення», зближення правових ідеалів, сприй­няття національною правовою системою норм міжнародного права дало можливість враховувати позитивний досвід конституційно- правового регулювання суспільних відносин. У конституційно- правових дослідженнях розширюються можливості застосування порівняльно-правового методу аналізу соціальних процесів. Унаслідок цього збагачується як загальна теорія конституційного права, так і кон­кретні поняття, категорії, теорії і концепції, більш чітко проявляється соціально-політична зумовленість конституційно-правових інститутів, закономірності їх становлення та розвитку.