Печать
PDF

Питання для самоперевірки

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

До Розділу I:

1. Дайте поняття і вкажіть особливості науки державного будівництва і місцево­го самоврядування в Україні.

2. Визначте особливості предмету і методології науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

3. Дайте характеристику джерел науки державного будівництва і місцевого са­моврядування в Україні.

4. Розкрийте основні завдання і значення науки та навчального курсу державно­го будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

5. Визначте основні етапи розвитку науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, назвіть її основоположників.

До Розділу II:

1. Визначте систему органів публічної влади в Україні.

2. Розкрийте роль і значення органів державної влади і місцевого самоврядуван­ня в суспільстві.

3. Розкрийте матеріально-фінансову основу діяльності органів державної влади.

4. Назвіть основні принципи та джерела формування місцевих бюджетів.

5. Дайте поняття функцій та компетенції органів публічної влади та вкажіть від­мінності в їх правовому регулюванні.

6. Визначте основні принципи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

7. Дайте поняття форм діяльності органів державної влади і місцевого самовря­дування в Україні та класифікуйте їх.

8. Назвіть основні організаційні методи діяльності органів публічної влади.

 

До Розділу III:

1. Вкажіть правову основу діяльності Верховної Ради України.

2. Визначте особливості підготовки і проведення виборів народних депутатів України.

3. Розкрийте значення Регламенту Верховної Ради України для організації робо­ти парламенту.

4. Визначте організаційну будову парламенту України.

5. Охарактеризуйте форми діяльності Верховної Ради України, дайте поняття сесії. Доведіть, що сесія є головною організаційною формою роботи парла­менту.

6. Назвіть особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

7. Визначте основні етапи підготовки і проведення чергових парламентських се­сій.

8. Дайте класифікацію і детальну характеристику методів діяльності Верховної Ради України.

9. Розгляньте порядок обрання Голови Верховної Ради України та його заступників, а також розкрийте їх основні повноваження.

10. Визначте правову основу діяльності, порядок формування та структуру пар­ламентського апарату.

11. Охарактеризуйте порядок формування комітетів Верховної Ради України.

12. Розкрийте основні функції та повноваження комітетів Верховної Ради Украї­ни.

13. Визначте форми і методи діяльності парламентських комітетів.

14. Дайте поняття робочих груп і підкомісій та вкажіть відмінності між ними.

15. Вкажіть види актів комітетів та з яких питань вони приймаються.

16. Розкрийте організацію роботи голови, заступників голови та секретаря парла­ментського комітету.

17. Вкажіть права та обов’язки народного депутата у Верховній Раді України.

18. Визначте випадки дострокового припинення повноважень народного депутата України.

19. Дайте поняття депутатського імунітету та депутатського індемнітету.

20. Визначте відмінності між депутатським запитом і депутатським зверненням.

21. Класифікуйте гарантії депутатської діяльності та дайте їм характеристику.

22. Розкрийте особливості організації роботи народних депутатів України у ви­борчих округах.

До Розділу IV:

1. Вкажіть правову основу діяльності Президента України.

2. Визначте етапи виборчого процесу по виборах Президента України.

3. Сформулюйте функції Президента України та розкрийте їх зміст.

4. Розкрийте зміст компетенції Президента України.

5. Дайте характеристику форм діяльності Президента України.

6. Розгляньте систему, структуру та основні напрямки діяльності апарату Пре­зидента України.

7. Визначте основні етапи підготовки і прийняття актів Президента України. Вкажіть відмінності між указами та розпорядженнями глави держави.

8. Визначте статус, структуру та організацію діяльності Представництва Прези­дента України в Автономній Республіці Крим.

9. Охарактеризуйте особливості правового статусу та організаційної структури Ради національної безпеки та оборони України.

10. Розкрийте гарантії діяльності глави Української держави.

До Розділу V:

1. Визначте правову основу діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Охарактеризуйте основні етапи процесу формування Кабінету Міністрів України.

3. Визначте випадки припинення повноважень Кабінету Міністрів України та членів уряду.

4. Розкрийте основні функції Кабінету Міністрів України.

5. Дослідіть порядок розподілу повноважень між членами Кабінету МіністрівУкраїни.

6. Дайте детальну характеристику актів Кабінету Міністрів України та процесу вироблення урядових рішень.

7. Визначте особливості підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.

8. Розкрийте основні функції та форми діяльності робочих органів Кабінету Мі­ністрів України.

9. Вкажіть порядок формування, структуру та організацію роботи апарату Кабі­нету Міністрів України.

10. Дайте класифікацію форм діяльності Кабінету Міністрів України. 11 .Розкрийте методи діяльності Уряду України.

12. Визначте види центральних органів виконавчої влади та розкрийте відмінно­сті між ними.

13. Назвіть структуру центральних органів виконавчої влади в Україні та особ­ливості організації їх роботи.

14. Назвіть систему та організаційну структуру місцевих державних адміністра­цій.

15. Охарактеризуйте порядок формування місцевих державних адміністрацій.

16. Дослідіть процес підзвітності й підконтрольності у системі місцевих держав­них адміністрацій.

17. Дайте загальну характеристику функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій.

18. Визначте особливості правового статусу та порядку формування управлінь і відділів місцевих державних адміністрацій.

19. Вкажіть основні форми та методи діяльності місцевих державних адміністра­цій.

20. Які акти приймають місцеві державні адміністрації та який порядок вироб­лення рішень у місцевих державних адміністраціях?

До Розділу VI:

1. Вкажіть правову основу діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Визначте особливості підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3. Розкрийте структуру Верховної Ради Автономної Республіки Крим і дайте хара­ктеристику порядку формування її структурних елементів.

4. Розкрийте основні функції та повноваження Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим.

5. Визначте форми діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

6. Розгляньте особливості правового статусу депутатів Верховної Ради Автоно­мної Республіки Крим

7. Охарактеризуйте організацію роботи апарату Верховної Ради Автономної Ре­спубліки Крим.

8. Дайте розгорнуту характеристику організації роботи Ради міністрів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

До Розділу VII:

1. Сформулюйте поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні.

2. Назвіть основні концепції місцевого самоврядування.

3. Визначте правову основу місцевого самоврядування в Україні.

4. Дайте поняття і класифікуйте функції та повноваження місцевого самовряду­вання в Україні.

5. Обґрунтуйте, чому територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування.

6. Дослідіть особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

7. Розкрийте гарантії місцевого самоврядування в Україні.

8. Визначте роль і значення форм безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування.

9. Визначте особливості процесу формування представницьких органів місцево­го самоврядування в Україні. Чим відрізняється виборчий процес по виборах депутатів сільських, селищних, міських рад від виборів депутатів районних і обласних рад?

10. Назвіть структуру місцевих рад і коротко охарактеризуйте їх структурні час­тини.

11. Визначте форми діяльності представницьких органів місцевого самовряду­вання.

12. Дослідіть особливості підготовки і проведення сесій місцевих рад.

13.Розкрийте статус та основні функції міського, селищного, сільського голови.

14. Дайте характеристику порядку формування, структури та форм діяльності ви­конавчих комітетів місцевих рад.

15. Визначте порядок формування, функції та організацію роботи апарату рад та апарату виконавчих комітетів.

16. Назвіть повноваження депутатів місцевих рад та гарантії їх діяльності.

17. Розкрийте місце і роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні.

До Розділу VIII:

1. Визначте основні принципи взаємодії об’єднань громадян з органами публіч­ної влади.

2. Перелічите відмінності взаємовідносин органів публічної влади з політичними партіями та громадськими організаціями.

3. Вкажіть можливі варіанти впливу органів публічної влади України на діяль­ність підприємств, установ та організацій.

4. Дослідіть процес взаємодії Служби безпеки України з вищими органами дер­жавної влади України.

5. Визначте принципи взаємовідносин органів прокуратури з органами публічної влади.

6. Вкажіть порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами вну­трішніх справ.

7. Перелічне форми участі громадян в охороні громадського порядку.

8. Дайте характеристику взаємовідносин органів публічної влади із судовими органами.