Печать
PDF

Договір дарування квартири

Posted in Приклади (зразки) договорів - Дарування

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Громадянин України _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Дарувальник"), з однієї сторони, та громадянин України

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Обдаровуваний"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір дарування квартири (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Дарувальник передає квартиру, визначену в п. 2 цього Договору, безоплатно у власність Обдаровуваному.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(адреса і номер квартири прописом)

квартира складається із _ _ кімнат загальною площею _ _ _ _ _ _ _ _ кв. м, у тому числі житловою площею - _ _ _ _ _ _ _ _ кв. м. (надалі іменується "квартира"). Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, яке зареєстроване у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у сумі _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить _ _ _ _ _ _, що підтверджується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту передання квартири Обдаровуваному.

7. Передання квартири Обдаровуваному відбувається в момент нотаріального посвідчення цього Договору і виражається у прийнятті Обдаровуваним ключів від квартири.

8. Право власності Обдаровуваного на квартиру виникає з моменту передання квартири.

9. Будь-які витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, покладаються на Обдаровуваного.

10. Додаткові умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11. Цей Договір складений українською мовою, на _ _ сторінках у _ _ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ДАРУВАЛЬНИК

_ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /ОБДАРОВУВАНИЙ

_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /