Печать
PDF

Договір поставки (довгостроковий)

Posted in Приклади (зразки) договорів - Поставка

ДОГОВІР
поставки (довгостроковий)

м. Київ

“____” ____________ 200___р.

 

Сторони:

Продавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі___________________________,  з однієї сторони, та

(посада та ПІБ)                                                                  (статуту, довіреності, положення)

Покупець ____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

 

1.1.    Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

 

2. Відомості про товар.

 

2.1.    Предметом поставки є такий товар(и)___________________________________________

2.2.    Обсяг та кількість постачання.

2.2.1.        Товар, вказаний в п. 1.2. цього Договору, поставляється Покупцю партіями.

2.2.2.        Кожна партія товару визначається специфікацією, в якій зазначається: найменування товару, кількість товару, що повинна постачатися в конкретній партії, часткове співвідношення (асортимент, номенклатура) за сортами, марками, типами, розмірами та додаткові до комплекту вироби.

2.3.    Якість товару.

Якість та комплектність товару, що поставляється, повинна відповідати стандарту___________ (технічні умови, зразки тощо).

Підтвердженням якості товару є ________________________________________ . (найменування документа)

2.4.    Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання): з моменту введення в експлуатацію (отримання) становить _______________. Постачальник гарантує якість товарів в цілому.

2.5.    Комплектність товару:________________________________________________

2.6.    Тара, пакування та маркування.

2.6.1.        Товар повинен бути затарений та упакований Постачальником, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

2.6.2.        Товар повинен бути затарений наступним чином ______________________________________ .

2.6.3.        Товар повинен бути спакований наступним чином _____________________________________.

2.6.4.        Порядок та строки повернення тари _________________________________________________ .

2.6.5.        Вартість тари та пакування входить /не входить/ до ціни товару.

2.6.6.        Товар повинен бути промаркований наступним чином _________________________________ .

 

3. Умови постачання.

3.1.    Партія товару, що узгоджена відповідною специфікацією повинна бути поставлена Покупцю не пізніше ________ першого місяця відповідного періоду постачання.

3.2.    Постачання здійснюється на умовах ________________________________________________________
(умови повинні викладатися відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів “Інкотермс” /редакція 2000 року/).

3.3.    Перехід права власності відбувається в момент поставки /оплати/ відповідної партії товару, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

3.4.    Пунктом постачання товару за цим Договором є ____________________________________________ .

 

4. Ціна та порядок розрахунків.

 

4.1.    Вартість кожної партії товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається в специфікації (Додаток № 1).

4.2.    Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом ____________ з моменту__________________ .

 

5. Права та обов’язки сторін.

5.1.    Обов’язки Постачальника:

5.1.1.        Постачати  Покупцеві товар, за умов даного Договору.

5.1.2.        Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що постачається.

5.1.3.        В разі якщо Покупець відмовився від прийняття товару, який не відповідає за якістю стандартам (тех. умовам, зразкам) зазначеним в п. 2.3 або умовам Договору розпорядитися товарами у десятиденний строк (для товарів, що швидко псуються протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення від Покупця).

5.1.4.        У разі поставки некомплектних виробів, на вимогу Покупця доукомплектувати їх у 20 - денний строк після одержання вимоги або замінити комплектними виробами у той же строк.

5.2.    Обов'язки Покупця:

5.2.1.        Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

5.2.2.        Оплачувати товар згідно з умовами визначеними у цьому Договорі та в специфікації (Додаток № 1).

5.3.    Права Постачальника:

5.3.1.        Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в Договорі та в специфікації (Додаток № 1).

5.3.2.        Припинити постачання чергової партії товару, якщо Покупець не повністю сплатив вартість попередньої  партії товару.

5.4.    Права Покупця:

5.4.1.        Вимагати від Постачальника постачання товару.

5.4.2.        У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом (тех. умовами, зразком), відмовитися  від прийняття та оплати товару, а якщо товар уже оплачений , вимагати повернення сплаченої суми.

5.4.3.        Відмовитись від товару, якщо Постачальник у  встановлений строк не укомплектує або не замінить на комплектний поставлений некомплектним виріб.

5.4.4.        Інші____________________________________________________

 

6. Відповідальність сторін.

6.1.    У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.    Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3.    Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4.    Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. 2.2.1 Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

6.5.    За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує штраф у розмірі ___ грн. за кожен день прострочення поставки.

6.6.    За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

6.7.    За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ відсотків від ціни товару зазначений в специфікації до цього Договору (Додаток № 1).

 

7. Строк дії Договору

 

7.1.    Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "_" ___ 200___ р.

7.2.    У випадку, якщо жодна із сторін письмово не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за _____днів до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк _________________________.

 

8. Зміна умов Договору та інші положення.

 

8.1.    Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

8.2.    Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.

8.3.    Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

8.4.    Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

8.5.    Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

8.6.    Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.7.    У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.8.    Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.9.    Додатки до Договору э його невід’ємною частиною.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Продавець

Покупець

Назва_____________________________________________________

 

Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № ___________ )

ІПН  _________________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________

 

Назва_____________________________________________________

 

Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № ____________ )

ІПН  _________________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________

________________________

М.П.

________________________

М.П.

 

_______________________________________________

Специфікація   №_______

до Договору поставки №____від “__”_____200_р.

 

м. Київ                                                                                                          «____» ___________ 200___ р.

 

Найменування та опис товару

Кількість

(шт.)

Ціна за одиницю

Сума

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Всього без ПДВ

 

ПДВ 20%

 

Загальна сума з урахуванням ПДВ

 

Загальна вартість товару становить ________(__________) грн., у тому чіслі ПДВ 20 % - ________ грн

Додаткові відомості  про товар:

1.1.       Тара и упаковка _______________________________________ ;

1.2.             Комплектність товару  _________________________________ ;

1.3.             Гарантійні умови ______________________________________ ;

1.4.             Додаткові умови:______________________________________ ;

Від Постачальника

Від Покупця

Директор

________________________

 

М.П.

Директор

________________________

 

М.П.