Печать
PDF

Розділ Х Статистичне вивчення динаміки суспільно- правових явищ - § 4. Прогнозування динаміки суспільно-правових явищ

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 4. Прогнозування динаміки суспільно-правових явищ

Визначені при аналізі рядів динаміки показники зміни рівнів, трен- да, сезонної хвилі мають широке застосування при прогнозуванні, тобто при одержанні статистичної оцінки можливого розвитку суспільно-правових явищ на майбутнє.

Складання надійних прогнозів динаміки явищ правового характе­ру вкрай необхідне для визначення їх змін у майбутньому. Важливе значення при цьому мають статистичні методи екстраполяції.

Під екстраполяцією в статистиці розуміється поширення виявле­них при аналізі рядів динаміки закономірностей розвитку досліджува­ного явища на майбутнє.

Основою прогнозування виступає припущення, що закономірність, яка діє всередині аналізованого існуючого (базового) ряду динаміки, зберігатиметься й надалі. Звичайно, точність прогнозу залежить від того, наскільки обґрунтованими виявляться припущення про збере­ження на майбутнє дії тих факторів, які сформували основні компо­ненти базисного ряду динаміки.

Важливе значення при екстраполяції має тривалість базисного ряду динаміки, а також строки прогнозування. Практика прогнозування динаміки суспільно-правових явищ показує, що при екстраполяції варто брати ті періоди базисного ряду динаміки, які становлять певний етап у розвитку досліджуваного явища в конкретних історичних умо­вах (наприклад, прогнозувати злочинність за умови незмінності кри­мінального законодавства в базисному періоді).

Встановлення конкретних строків прогнозування залежить від цілей і мети дослідження. Проте варто мати на увазі, що чим коротші строки випередження прогнозу, тим надійніші результати екстрапо­ляції.

Застосування методів екстраполяції залежить від характеру змін у базисному ряді динаміки й визначається постановкою завдання до­слідження. Конкретні математичні шляхи виконання екстраполяції значно різняться в залежності від характеру основних показників ба­зового ряду динаміки: абсолютних приростів, темпів зростання, темпів приросту. Вважається, що найбільш точні результати дає екстраполяція на основі методу аналітичного вирівнювання. При прогнозуванні тренда досліджуваного явища на основі аналітичного вирівнювання для екстраполяції тренда також застосовується адекватна трендова модель. Уперше на можливість прогнозування статистичних показни­ків на нетривалий період звернув увагу А. Кетле, який з великою імо­вірністю здійснив прогноз кількості вчинених злочинів у Франції для 1830 р. за базовими даними 1829 р.

Інколи в практиці статистичних досліджень виникає необхідність отримання рівнів ряду динаміки за попередні періоди, які з якихось причин (відсутність спостережень протягом певного часу, закритий характер інформації і т. д.) невідомі. Це завдання вирішується мето­дом інтерполяції. Узагалі інтерполяція — складне математичне по­няття. Однак у прикладних дослідженнях правової статистики вда­ються до відносно простих способів її виконання, таких як знахо­дження невідомих рівнів ряду динаміки на базі сусідніх відомих значень ряду шляхом обчислення їх середньої арифметичної простої або шляхом обрахування на базі взаємозв’язку цього явища із поді­бними явищами, кількісний вираз яких відомий. При цьому також керуються припущенням, що загальна тенденція сьогодення мала місце і в минулому.

Важливо розуміти, що статистична екстраполяція та інтерполяція мають не тільки приблизний, але й певною мірою умовний характер. Тому ці статистичні методи бажано доповнювати формально-логічними і математичними методами.

Прогнозування суспільно-правових явищ на базі рядів динаміки є складним, але вкрай необхідним завданням, вирішення якого дозво­ляє отримати уявлення про майбутні перспективи розвитку правоохо­ронної сфери діяльності держави.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення і наведіть класифікацію статистичних рядів.

2. Дайте визначення поняття рядів динаміки. Перелічіть їх види.

3. Назвіть основні вимоги до правильної побудови рядів динаміки.

4. Дайте загальне визначення показників ряду динаміки.

5. Дайте визначення тренда ряду динаміки.

6. Розкрийте основні методи вивчення тренда і сезонних коливань рядів динаміки.

7. Охарактеризуйте основні методи прогнозування суспільно-правових явищ.

 

Завдання 1. Обчисліть середній рівень ряду динаміки за даними про кількість за­реєстрованих злочинів у місті: 2001 р. — 1001 злочин; 2002 р. — 899; 2003 р. — 1101; 2004 р. — 995; 2005 р. — 1003; 2006 р. — 997; 2007 р. — 987. Який вид ряду динаміки наведено в цьому завданні

Завдання 2. За даними завдання 1 визначте абсолютний приріст, темпи зрос­тання та темпи приросту базисним способом.

Завдання 3. За даними завдання 1 обчисліть абсолютний приріст, темпи зрос­тання та темпи приросту ланцюговим способом.

Завдання 4. За даними завдання 1 обчисліть абсолютне значення 1 % приросту.