Печать
PDF

Розділ 10 Проблема, гіпотеза, теорія як форми наукового пізнання - 10.3. Теорія

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

10.3. Теорія

10.3.1. Визначення поняття «теорія»

Термін «теорія» (від грец. — theoreia) буквально означає «ви­довище», у переносному сенсі — певний погляд на речі. Теорія відображає реальність вибірково, відкидає другорядне і залишає головне. Дуже часто терміном «теорія» позначаються наукові дисципліни або їхні розділи (наприклад, теорія держави і права, теорія управління, теорія імовірностей, теорія помилок при вимірюванні тощо). Більш точно, кожну науку утворює лише сукупність окремих і різних теорій. Вони можуть бути створені на основі однієї й тієї ж сукупності фактів, але по-різному оціню­вати їх, і кожна може бути коректною, виходячи з власної систе­ми аргументів

Теорія являє собою якнайбільше розвинуту форму організації і систематизації наукового знання. Послідовність, змінюваність, конкуренція і взаємна додатковість теорій і становлять дійсну історію науки.Наукова діяльність полягає у винаході теорій із метою пояснення тих або інших явищ, у критиці цих теорій і заміні спростованих теорій новими теоріями. На певний час те­орія дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві зв’язки відповідної сфери дійсності. Вона є вираженням системної ор­ганізації знання. Наукові теорії є концентрованим фіксуванням знання про різноманітні аспекти певних фрагментів дійсності і відправною точкою для подальших досліджень.

Прикладами найбільш визначних теорій є геометрія Евкліда, силогістика Аристотеля, класична механіка Ньютона, загальна і спеціальна теорії відносності Ейнштейна, теорія елементарних частинок і квантова теорія у фізиці, теорія множин у математиці, теорія еволюції Дарвіна у біології. Прикладами теорій у супільних і гуманітарних науках є теорії особистості, теорії суспільного роз­витку, історичного прогресу, теорії культури тощо.

Треба зауважити, що соціально-історичні і гуманітарні теорії (у тому числі правничі) не відповідають усім вимогам, що вису­ваються до природничо-наукових та математичних теорій, тому їх часто називають концепціями, тобто системами понять (кон­цептів).

Серед безлічі визначень наукової теорії найбільш поширени­ми є такі:

(1)   сукупність       логічно пов’язаних між собою абстрактних по­нять і постулатів;

(2)   ієрархічно організована система гіпотез;

(3)  сукупність змінних, що описують певний фрагмент реаль­ності.

Наприклад, теорія організацій включає такі змінні, як вели­чина організації, статусна структура, ступінь централізації, ефек­тивність функціонування, тип лідерства і т.под.

Визначена так чи інакше, наукова теорія є системою знань, що дозволяють пояснити виникнення і функціонування матеріальних та ідеальних предметів і явищ, а також прогнозувати їх розвиток. Її положення піддаються логічній, експериментальній і широкій практичній перевірці. Стрижнем теорії є певна ідея, яка конкре­тизується в її принципах, законах і категоріях.

В історії науки спостерігається тяжіння до побудови єдиної теорії, наприклад єдиної фізичної теорії, або тяжіння до зведен­ня (редукування) теорій до деякої зразкової теорії. Сучасна ме­тодологія науки виходить з того, що не можна дати універсаль­ний взірець (парадигму) теорії, оскільки будь-яка теорія прин­ципово обмежена у своїх можливостях.

 

10.3.2. Структура теорій

Кожна наукова теорія має складну ієрархічну структуру. Су­часна методологія наукового пізнання виділяє в структурі теорії її ідеалізований об’єкт, мову, концептуальний апарат, систему законів і логіку побудови.

Ідеалізований об’єкт теорії. Теорія описує ідеальні об’єкти, що, на відміну від реальних, характеризуються не нескінченною, а цілком визначеною і обмеженою кількістю властивостей. Іде­алізованим об’єктом теорії є модель істотних властивостей і зв’язків об’єктів досліджуваної галузі. Теорія є системою тверд­жень, інтепретацією яких служить ідеалізований об’єкт. Ідеалізо­ваний об’єкт створюється за допомогою особливої розумової операції — ідеалізації. Процедура ідеалізації, за рахунок якої ство­рюються теоретичні об’єкти, полягає в тому, що в розмаїтті кон­кретних ознак виділяються головні й істотні, і на їхній основі будуються певні теоретичні описи.

Наприклад, ідеалізованим об’єктом класичної механіки є система матеріальних точок. Такі матеріальні точки мають дуже невелику кількість властивостей: масу і місце в просторі і часі. Науковою ідеалізацією є уявлення Ньютона про ідеальний прос­тір і час, які являють собою ніби вмістилища матеріальних тіл і процесів і не залежать від цих тіл і процесів, а також один від од­ного. У соціальних науках прикладами ідеалізованих об’єктів є поняття «відповідальність», «справедливість», «соціалізація», «свобода» тощо.

Ідеалізовані об’єкти із заздалегідь установленими властиво­стями називають конструктами. Вони являють собою «шаблони» для побудови пізнавальної схеми. Конструкт може виражатися і окремим поняттям, і групою понять.Таким чином, на відміну від більш конкретних термінів конструкти, крім функції позначен­ня, виконують функцію ідеалізації, тобто спрощення, схемати­зації того, про що йдеться у даній теорії. Ідеалізованими конст- руктами можуть були не тільки окремі поняття, але також цілі концепції і гіпотези, наприклад, гіпотеза ефіру у фізиці як ме­ханічного середовища. Розповсюдження світлових хвиль у ньо­му уподібнювалося поширенню звуку в пружному середовищі. У демографії існує гіпотеза, що зі зниженням рівня сімейного бюджету знижується орієнтація батьків на народження кожної наступної дитини.

Мовою теорії є відповідна спеціальна мова, формальна або напівформальна. Переваги штучних мов полягають у тому, що вони позбавлені багатозначних термінів.

Аналіз мови теорії полягає у виділенні у ній трьох рівнів — син­таксичного, семантичного і прагматичного. Синтаксис мови теорії містить правила утворення і перетворення його виражень. Напри­клад, синтаксис теорії логічного виведення містить правила утво­рення, за якими із символів алфавіту мови логіки висловлень (змінні для позначення висловлень, символи для позначення логічних спо­лучників і дужки) будують формули і правила перетворення (пра­вила введення і видалення логічних сполучників, прийняті у тій версії теорії логічного виведення, що зветься натуральним виведен­ням). Семантика розглядає значення виражень і умови їхньої істин­ності, тобто проблеми інтерпретації положень теорії.

Така проблема виникла, наприклад, у математичній фізиці щодо визначення смислу її рівнянь, тобто визначення того, чому насправді вони відповідають, якщо їх співвіднести з реальністю, які аспекти реальності вони відображають. Прагматика розгля­дає вживання виражень мови теорії у певних контекстах. На цьо­му рівні до чинників, що зумовлюють істинність чи хибність за­стосування мови теорії, явним чином включається людина. Предметом аналізу виступає ставлення носіїв мови до її знаків та змісту, що виражається ними. Здебільшого цей рівень аналізу мови притаманний суспільним і гуманітарним наукам.

Концептуальний апарат. Вирішальною ознакою теоретичного дослідження є його спрямованість на удосконалення і розвиток концептуальних засобів науки. Навпаки, емпіричне дослідження визначається як застосування до об’єктивної дійсності вже гото­вих мисленнєвих засобів.

Концептуальний апарат теорії складається з вихідних (фун­даментальних) понять і похідних понять. Похідні поняття вво­дяться в теорію за допомогою визначень. Наприклад, в аксиома- тичній теорії множин відношення включення однієї множини до іншої множини визначається через відношення приналежності елемента множині, тобто X с Y=df V Z(Z є X^ Z є Y): сказа­ти, що множина X включається до множини Y, означає сказати, що будь-який елемент множини X належить множині Y.

Система законів (принципів) містить твердження, істинні в будь-якій ситуації, можливої щодо даної теорії. У теорії розрізня­ють основні (фундаментальні, вихідні) і похідні закони. До вихід­них законів належать постулати (аксіоми) даної наукової дис­ципліни (на відміну від логічних аксіом), принципи (наприклад, у теорії кримінального судочинства принцип презумпції невинності). Похідними законами (принципами) є положення, отримані в ре­зультаті доказу з вихідних законів із використанням логічних пра­вил. Наприклад, формули А ^ А (принцип тотожності), —В ^ В (закон зняття подвійного заперечення), (А ^ В) ^ (~В ^ ~А) (за­кон контрапозиції) доводяться у численні висловлення з їх аксіом за допомогою визначених правил виводу.

Логіка теорії. Цей компонент теорії складається із множини припустимих у даній теорії правил виводу і засобів доведення. Як правило, у наукових теоріях використовується звичайна тра­диційна логіка або класична математична логіка, проте в окремих випадках можуть застосовуватися й особливі некласичні логічні системи. Наприклад, у квантовій механіці використовується триз­начна логіка, в якій поряд із значеннями «істинно» і «хибно» ви­користовується третє значення «невизначено». Логічний апарат теорії містить аксіоми і положення, що доведені раніше (теореми). Механізм виводу полягає в застосуванні відповідних правил до аксіом і теорем теорії з метою одержання її нових положень.

У логіці і математиці можливо, спираючись тільки на кон­цептуальний апарат і систему законів, розгортати теорію за до­помогою логічного виводу. Але за межами цих наук подібні спро­би не відповідають справжній складності досліджуваних речей, їхніх властивостей та відносин. Зокрема, це значною мірою сто­сується правознавства, яке потребує постійного зв’язку з швид­ким перебігом подій і обставин, який неможливо заздалегідь пе­редбачити точним дедуктивним шляхом.

На даний час залишається відкритим питання про те, чи вклю­чаються в теорію емпіричні дані, результати спостережень і експе­риментів, факти. На думку одних дослідників, факти, що відкриті завдяки теорії, мають включатися в теорію. Інші вважають, що факти й експериментальні дані лежать поза теорією, і зв’язок між теорією і фактами здійснюється за допомогою особливих правил емпіричної інтепретації. За допомогою таких правил здійснюється переклад тверджень теорії на емпіричну мову, що дозволяє перевіри­ти їх за допомогою емпіричних методів пізнання.

 

10.3.3. Види теорій

Теорії розрізняються за кількістю категорій. Одні містять де­сятки, а інші — тільки декілька категорій. Прикладом перших є марксистська теорія класів. Вона містить категорії «пануючий клас», «експлуататорський клас», «клас буржуазії», «робітничий клас» і т.д. Класи розрізняються за їх місцем у суспільній ор­ганізації праці, ставленням до власності і т.д.

Наукові теорії розрізняються також за ступенем загальності, який визначається кількістю фактів, що пояснюються теорією. У цьму відношенні розрізняють загальні і окремі теорії.

Розрізняють розвинені і нерозвинені, добре і погано сконст­руйовані теорії. Нерозвинена теорія відрізняється тим, що її предмет постулюється безпосередньо. У розвиненій теорії ре­зультати невіддільні від шляху, що привів до них, її предмет — не початкова, а кінцева точка наукового пошуку. Метод побудови теорії повинен наочно демонструвати її обґрунтуваність.

 

10.3.4. Функції теорій

До основних функцій теорії відносять опис, пояснення і про­гнозування. Теорія дає опис якихось аспектів дійсності. У силу цього наукова теорія може бути істинною або хибною, тобто опи­сувати реальність адекватно або перекручено. Теорія повинна пояснювати відомі факти, вказуючи на ті суттєві зв’язки, що ле­жать в основі фактів. Прикладом пояснення може бути подання устрію реального світу. Нарешті, теорія має прогнозувати нові, ще не відомі факти — явища, ефекти, властивості предметів, нада­вати значущі знання щодо майбутніх подій. Наявність значущих фактів, що прогнозуються теорією, служить підтвердженням її плідності й істинності.

Розбіжність між теорією і фактами або виявлення внутрішніх суперечностей у теорії дає імпульс до розвитку теорії, перегляду її окремих положень. Ці розбіжності можуть призвести до відмо­ви від теорії і до заміни її новою теорією.

Теорія містить два типи тверджень. Одні з них є узагальнен­нями часткових або одиничних тверджень. Вони отримані в ре­зультаті індукції і мають гіпотетичний характер. Інші тверджен­ня є наслідками загальних положень і принципів. Вони отримані за допомогою дедуктивного виведення. Таким чином, у теорії сполучаються обидва засоби одержання знання. Тому за своїм методом теорія є гіпотетико-дедуктивною.

Теоретичне знання не просто відображає реальність, а втілює певне ставлення суб’єкта до неї. Особливо це проявляється в соціальних науках, де теорія виконує функцію інтерпретації, яка часто приймає форму суб’єктивної оцінки. В соціальних науках немає загально визнаних аксіом і постулатів, а також універсаль­них методів і засобів емпіричного підтвердження.

Але наукова теорія не просто будує теоретичний образ світу, а й виконує регулятивну функцію, спрямовуючи подальші до­слідження. У цьому випадку теорія виступає як метод. Напри­клад, при побудові інших теорій вона може задавати норми тео­ретичного дослідження, тип експериментальних досліджень.

 

10.3.5. Теорія і досвід

Теорія має дуже своєрідні стосунки з досвідом. Вона може бути відносно незалежною від досвіду. Фундаментальні резуль­тати можуть бути отримані без безпосереднього звернення до емпірії. Класичним прикладом є побудова Ейнштейном окремої теорії відносності.

Оскільки існує відносна незалежність теорії від фактів, мож­на стверджувати, що теорії тільки узгоджуються з фактами, а не виводяться з них. Дослідник організує сукупність фактів таким чином, щоб вона продемонструвала його певну ідею. Критеріями ефективності теорії є її відносна простота, точність формулюван­ня її гіпотез, кількість та якість стратегій, які вона пропонує для наступних досліджень.

Однак рано чи пізно досвід спростовує теорію, хоча це відбу­вається не відразу. Спочатку теорія цілком успішно пояснює нові факти і тому одержує широке визнання. Але з часом накоплю- ються так звані аномальні факти, які не одержують теоретично­го пояснення. Настає наукова революція. Місце старої теорії зай­має інша, більш розвинена.

Однак і після наукової революції не вся стара теорія зникає. Її елементи можуть продовжувати функціювати в новій теорії. Вразливим прикладом цього є марксистська теорія, яка була поз­бавлена свого впливу на соціальну думку під тиском об’єктивних обставин. Вона не змогла конкурувати з теорією ринкової еко­номіки, з ідеологією плюралізму. Але марксистська теорія відчуд- ження не була відкинута.

Виявлення суперечливих фактів не одразу веде до загибелі теорії. Певною мірою їх протистояння відбувається за тезою Ге- геля: якщо факти суперечать теорії, тим гірше для них. Наукове співтовариство відмовляється від теорії, коли суперечливих фактів так багато, що для їх пояснення доводиться вводити до неї таку кількість додаткових конструкцій, що теорія стає дуже громіздкою, а тому і неефективною. Прикладом цього є теорія Сонячної системи Птолемея.

Прикладом пристосування теорії до фактів є і теорія К. Маркса, згідно з якою базис однозначно визначає надбудову. Під впливом усвідомлення відносної незалежності надбудови від базису, у теорію був уведений додатковий постулат про «зворотні» впливи надбудови на базис.

Від старої теорії наукове співтовариство не відмовляється доти, доки не створена альтернатива. Але якщо в конкретній сфері знання збереглося багато застарілих теорій, то можуть ви­никати дуже суперечливі системи знань, формуватися вкрай не­однорідна наукова картина світу.

 

10.3.6. Логічні критерії правильності теорій

Існують суто логічні критерії правильності теорії. Серед них слід вказати на незалежність аксіом, несуперечливість та повноту теорії.

Незалежність — це властивість аксіоми логічної чи матема­тичної теорії, яка полягає в тому, що вона не виводиться з інших аксіом теорії. Про систему аксіом говорять, що вона незалежна, якщо жодна з її аксіом не може бути виведена з інших аксіом. Залежність деякої аксіоми від інших установлюється шляхом її виведення з цих аксіом. Показавши, що якісь аксіоми є залеж­ними, маємо право викреслити їх зі списку аксіом, зробивши тим самим систему аксіом більш компактною і легко доступною для огляду. Крім того, спроба створити незалежну систему аксіом сприяє поліпшенню розуміння можливостей даної теорії й особ­ливостей її побудови.

Несуперечливість — це властивість теорії, яка полягає в тому, що з її аксіом не виводяться суперечливі висловлення. Несупе- речливість теорії означає, що ніяке твердження не може бути в ній одночасно доведене і спростоване. Несуперечливість теорії рівносильна тому, що її засобами можна сформулювати хоча б одне висловлення, що не виводиться в ній.

Вимога несуперечливості є обов’язковою для наукових те­орій. Суперечлива теорія вважається недосконалою. Власне ка­жучи, існує погроза руйнування теорії. Поряд із істинними вис­ловленнями вона містить і хибні. У такій теорії можна дове­сти все, що завгодно. Вона стає тривіальною. Тоді поняття логічного доведення втрачає всякий сенс.

Однак у деяких теоріях можуть зустрічатися суперечливі вис­ловлення. Наприклад, якщо право розглядати як єдину систему, то в її межах діють два типи взаємовиключних постулатів: люди­на є і суб’єктом презумпції винуватості, і суб’єктом презумпції невинуватості.

В останні десятиліття розробляється так звана паранесупе- речлива логіка, відповідно до якої теорію можна побудувати так, що в ній стає неможливим виводити з суперечливості усе, що зав­годно. Суперечливість локалізується у певному фрагменті теорії. Тоді із суперечливості не випливає тривіальність теорії.

Повнота (у логіці і дедуктивних науках) — логіко-методо- логічна вимога, що висувається до аксіоматичних теорій. Повно­та характеризує достатність для певних цілей її виразних і дедук­тивних засобів. Аксіоматична система є повною, якщо всі її фор­мули, істинні при певній інтерпретації, можуть бути доведені. Повна система містить усі можливі теореми, які не суперечать інтерпретації. Для уточнення семантичного розуміння повноти може бути висунуто вимогу, щоб або саме речення, або його за­перечення було теоремою, тобто щоб речення було чи доведе­ним, чи спростованим.

У 1931 р. австрійський математик і логік Курт Гьодель пока­зав, що досить багаті аксіоматичні системи (що містять арифме­тику натуральних чисел) у принципі не можуть бути повними. Вони містять речення, які не можуть бути ані доведені, ані спро­стовані. Тому вимога повноти не є необхідною, а формально не­повні аксіоматичні системи можуть мати і теоретичний, і прак­тичний інтерес. Стосовно права цей мнтодологічний результат означає, що його система не обо’язково мусить бути такою ж точною, як, скажімо математичні системи. Отже, для права існу­ють специфічні стандарти точності і повноти теорій.

 

Контрольні запитання

1. Наведіть основні сенси, в яких вживається термін «проблема».

2. Чи кожне запитання є проблемою?

3. Яку роль виконують гіпотези у науковому пізнанні?

4. Чим версія в судовому дослідженні відріз­няється від наукової гіпотези?

5. Яку структуру мають теорії?

6. Якими є стосунки між теорією і досвідом? Наведіть логічні критерії правильності теорії.