Печать
PDF

Тема № 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Posted in Трудовое право - Трудове право України (В.І.Прокопенко)

 

Тема № 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ


1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація
2. Конституція України як основне джерело трудового права
3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини
5. Локальні правові норми
6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного законодавства про працю                 
7. Диференціація трудового законодавства України
8. Міжнародні правові акти про працю

 

1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація


Джерела трудового права України можна визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними на те органами держави і призначені регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного захисту людей праці.
Право і законодавство співвідносяться як ціле і частина. Разом вони є явищем об'єктивного характеру.

Законодавчі джерела мають такі ознаки:
- зовнішню об'єктивізацію;
- державне санкціонування;
- гарантованість державою.

Система юридичних джерел побудована на принципах ієрархії. Вона являє собою порядок розміщення джерел права та законодавства в системі залежно від їх юридичної сили і зводиться до таких принципів:
- відмінності конституційного і законодавчого регулювання;
- пріоритет актів законодавчої владні перед актами виконавчої та судової влади;
- перевага актів вищих органів у порівнянні з нижчими органами;
- наявність первинних і вторинних актів;
- відповідність локальних актів державно-правовим актам;
- можливість зупинення і скасування неправомірних актів.

Ієрархія законодавчих джерел базується на підпорядкованості органів, що приймають акти. Саме місце органу в ієрархії державних органів влади й управління визначає місце того чи іншого джерела в системі джерел права.
Державно-правові акти - це акти, які приймаються органами законодавчої, виконавчої та судової влади і мають правове значення. Тому джерела трудового права прийнято класифікувати (поділяти) на закони, підзаконні акти, локальні правові акти і практику застосування чинного законодавства.
Найвищу юридичну силу має Конституція України, норми якої є нормами прямої дії. Закони та інші правові акти не повинні суперечити Конституції та конституційним законам України.
Законодавство у вузькому розумінні - це результат нормотворчості представницької та безпосередньої демократії як на державному, так і на регіональному рівні. Акти представницьких органів влади і структурних підрозділів їх апарату носять колегіальний нормативний характер.
До законодавства відносяться також рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і рішення обласних та місцевих державних адміністрацій у межах їх компетенції, оскільки вони приймаються державними виконавчими органами влади. Ці рішення містять обов'язкові правила, можуть зупиняти застосування відомчих актів, скасовувати акти нижчих адміністрацій та локальні акти, що приймаються на підприємствах, в установах, організаціях.