Печать
PDF

Розділ 6 Судова фотографія та відеозапис - § 4. Судовий відеозапис

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

§ 4. Судовий відеозапис

На даний час відеозапис широко застосовується у судово-слідчій діяльності. Кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість використання кінозйомки і відеозапису при проведенні різних слідчих дій (ст. 852 КПК). Відеодокументи — це завжди носій певної інформації, джерело доказів за кримінальною справою.

Відеозапис використовується у тих випадках, коли необхідно зафік­сувати певні факти, динамічну картину події, взаємозв’язок тих чи інших предметів і слідів, складну обстановку місця події. Відеозйомка може застосовуватися для фіксації якої-небудь слідчої дії цілком або окремих її елементів. Відеозапис у розслідуванні злочинів має такі переваги:

1)  дає змогу одночасно фіксувати звук і зображення на магнітній стрічці та візуально контролювати якість запису;

2)   містить інформацію про динамічність події, розвиток тієї чи іншої дії або явища;

3)  не потребує лабораторного опрацювання відзнятого матеріалу;

4)  дає можливість багаторазово використовувати відеострічку для запису.

Судовий відеозапис являє собою систему видів, методів та при­йомів зйомки, які застосовуються при проведенні слідчих і судових дій, оперативно-розшукових заходів і судових експертиз з метою роз­слідування злочинів та надання суду наочного доказового матеріалу.

Застосування відеозапису повинно забезпечити найбільш точну і повну фіксацію фактів, що мають доказове значення. Відеозйомка не підміняє фотографію, а доповнює її, дозволяє фіксувати об’ єкти не тільки в статиці, а й у динаміці.

Відеозйомка при проведенні слідчих дій передбачає використання певних видів, методів та прийомів зйомки. Так, різновидами відео- зйомки є орієнтуюча, оглядова, вузлова та детальна зйомки. Відеозапис рекомендується проводити в послідовності, в якій здійснюється слідча дія. Визначення послідовності зйомки є необхідною передумовою одержання загального уявлення про подію.

Використання традиційних видів зйомок на місці події (орієнтую­чої, оглядової, вузлової та детальної) під час відеозапису набуває специфічного забарвлення. Зокрема, при орієнтуючій відеозйомці центральний об’єкт шляхом плавного переходу від дальнього плану може бути виконаний великим планом, у зв’язку з чим орієнтуюча композиція стає більш інформативною. При оглядовій зйомці можна зафіксувати загальну обстановку та її окремі елементи в просторовій орієнтації та існуючій послідовності.

Особливості відеозйомки пов’ язані з видом слідчої дії, під час якої вона здійснюється. У слідчій практиці відеозйомка найчастіше засто­совується:

а) у процесі перевірки показань на місці;

б) при провадженні слідчого експерименту;

в) при пред’ явленні для впізнання;

г) під час огляду місця події;

ґ) при огляді трупа;

д) на допитах і очних ставках.

У певних випадках відеозапис є найбільш ефективним засобом при проведенні слідчих дій. Так, відеозйомка доцільна при оглядах місць подій у справах про підпали і пожежі, порушеннях правил безпеки праці, аваріях на залізничному транспорті, авіакатастрофах, дорожньо- транспортних подіях та ін.

Однією з передумов доброякісності відзнятого матеріалу є пра­вильний вибір методів і прийомів відеозйомки. Як методи відеозйомки можуть бути успішно використані методи судово-оперативної фото­графії, проте відеозйомка передбачає ширший спектр застосовуваних методів. Наприклад, відеозапис із панорамуванням застосовують у тих випадках, коли необхідно показати великі простори перед об’єктивом або при зйомці в малих приміщеннях. Цей метод досить часто вико­ристовується при орієнтуючій зйомці. Панорамування — це зйомка камерою, яка перебуває в русі. Воно може бути статичним (коли здій­снюється плавним поворотом камери навколо горизонтальної або вертикальної осі) та динамічним (коли здійснюється камерою, яка переміщується у просторі).

Знімати панорамним методом найкраще із застосуванням штатива з панорамною головкою. Панорами повинні починатися і закінчувати­ся зі статичних кадрів, інакше вони погано узгоджуються з сусідніми епізодами фільму. Всередині панорам слід робити зупинки для виді­лення головних об’єктів. Для цього застосовують наїзд (наближення камери до об’єкта), тобто плавний перехід від загального плану до середнього та великого. Інший прийом, зворотній наїзду (віддалення від об’єкта), — від’ їзд частіше використовується для підтримки орієн­тації в обстановці проведення слідчої дії після серії епізодів, знятих великим і детальним планами, або для включення в кадр інших учас­ників після показу основного суб’єкта зйомки.

До прийомів відеозйомки належать також зйомка кількома відео- камерами, зйомка прийомами обходу та зйомка різноманітними пла­нами, що обираються залежно від особливостей об’єкта, який необхід­но зафіксувати, динамічності процесів і станів, завдань фіксації. Зо­крема, багатокамерна зйомка є найдоцільнішою при фіксації непо­вторних явищ і дій (наприклад, при огляді місця пожежі) і здійснюєть­ся одночасно з різних точок. Доволі ефективним прийомом відеозйом- ки є круговий обхід (переміщення камери навколо об’єкта), коли існує можливість показати місце події з усіх боків: рухаючись по колу, зупи­няються у певних точках, і через відповідні проміжки часу з цих точок знову проводять зйомку.

Суб’єктом відеозйомки необов’язково має бути слідчий. Відеозапис може здійснювати спеціаліст або прокурор-криміналіст, на яких по­кладено обов’язок надавати слідчому допомогу в застосуванні науково- технічних засобів, а також може бути запрошений спеціаліст- телеоператор.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке судова фотографія?

2. Чим зумовлено використання фотографії в розсліду­ванні злочинів?

3. Які існують види судової фотографії ?

4. Які існують види фотозйомки на місці події?

5. Які особливості притаманні фотозйомці трупа?

6. У чому полягає специфіка фотографування слідів на місці їх виявлення?

7. Що являє собою сигналітична фотозйомка?

8. З якою метою провадиться фотозйомка при пред ’явленні для впізнання?

9. Які існують методи судово-оперативної фотографії?

10. Які види панорамної фотозйомки розрізняють у судовій фотографії?

11. У чому полягають особливості вимірювальної фото­зйомки?

12. Що являє собою судово-дослідницька фотографія?

13. Які існують методи судово-дослідницької фотогра­фії?

14. В яких випадках доцільно застосовувати відеозапис?

15. Що таке судовий відеозапис?

16. Які існують види та методи відеозйомки?