Печать
PDF

Розділ 1 Поняття і значення криміналістики - § 2. Природа криміналістики

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

§ 2. Природа криміналістики

Криміналістика посідає певне місце серед інших наук, виконує притаманні їй функції, має власний потенціал та призначення. Нагро­мадження наукових знань час від часу призводить до зміни її наукової парадигми (системи пануючих ідей).

За своєю природою криміналістика — це юридична наука. Такий погляд сформувався в 1952-1955 рр. і згодом став панівним у правовій науці. Зміст цієї концепції та її обґрунтування полягають у таких те­зах:

1)  криміналістика — правова наука, оскільки її предмет і об’єкти пізнання належать до сфери правових явищ;

2)  криміналістика — правова наука, тому що її службова функція і завдання належать до правової сфери діяльності державних органів, правових процесів розслідування та судового розгляду;

3)  всі рекомендації криміналістики мають правовий характер, за­сновані на законі, відповідають його духу і букві;

4)   головним «живильним середовищем» для криміналістики є право;

5)  багато наукових рекомендацій криміналістики запроваджуються у змісті правових норм;

6)  історично криміналістика була народжена у межах саме правової науки — кримінально-процесуальної.

Історія криміналістики знає й інші погляди на природу криміналі­стики. Одним із таких напрямів є визначення природи криміналістики як технічної або природничо-технічної науки. Ці погляди характерні для етапу становлення криміналістики як самостійної галузі знань (представники таких поглядів — Р. А. Рейс, Е. Локар, Г. Ю. Маннс, В.  І. Громов, Є. У. Зіцер). Причина такої оцінки природи криміналі­стики — в її змісті на той час (поліцейська чи кримінальна техніка), а також прагнення відмежуватися від кримінально-процесуальної науки у самостійну галузь, створити власний предмет і методи дослідження. Причиною є також суттєвий вплив на криміналістику природничих і технічних наук (математики, фізики, хімії, біології, психології та ін.), використання методів і прийомів цих наук. На той час погляди вчених- криміналістів були прогресивними і сприяли розвиткові нової науки. У цей період виникають такі галузі криміналістики, як судова хімія, судова фізика, судова біологія та ін.

Криміналістика активно і творчо використовує дані технічних та природничих наук відповідно до своїх завдань. Форми використання даних інших наук були різними: просте використання, пристосування, трансформація. У подальшому криміналістика також почала впливати на інші науки: методи криміналістики застосовували в інших галузях знань; криміналістика надавала змогу встановлювати факти, не пов’ язані з учиненням злочинів.

Криміналістику розглядали також як науку подвійної природи — правову і технічну (найчіткіше цей погляд сформулював П. І. Тарасов- Радіонов). Прибічники такого підходу наполягали на двох напрямах у криміналістиці: 1) розкриття і розслідування злочинів; 2) методи до­слідження речових доказів. Помилковість поглядів концепції подвійної природи криміналістики полягає у механічному поділі єдиної науки на її правові та неправові розділи.

Розвиток криміналістики, особливості її предмета, складність за­кономірностей, які вона вивчає, залишають дискусійним питання про природу науки. В останні роки з’явилися нові погляди на природу криміналістики, згідно з якими криміналістика — це наука синтетичної природи (Р. С. Бєлкін та ін.). На думку цих учених, у криміналістиці неможливо виділити суто правові та суто природничо-наукові, або технічні розділи, комплекси знань як певні фіксовані структури. Вона являє собою єдиний сплав знань.