Зміст Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Вступ

 

Розділ 1. Основні засади господарського права


1.1. Поняття господарського права України. Проблема розмежування суспільних відносин, що регулюються господарським правом,із відносинами, які є предметом інших галузей права 

1.2. Господарські відносини як предмет регулювального впливу господарського права: поняття та види

1.3. Система господарського законодавства України. Кодифікація господарського законодавства

 

Розділ 2. Державна політика у сфері господарювання


2.1.  Державна економічна та правова політика:  основні напрями, форми та засоби реалізації 

2.2.  Прогнозування та планування економічного розвитку

2.3.  Принципи правового регулювання господарської діяльності 

2.4.  Державна регуляторна політика. Компетенція та повноваження Державного комітету з питань регуляторної політики та   підприємництва

 

Розділ 3. Господарська діяльність


3.1.  Поняття та види господарської діяльності. Поняття господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів

3.2.  Поняття та історія розвитку підприємництва. Його кваліфікаційні ознаки. Відмежування підприємницької діяльності від промислу

3.3.  Заборони та обмеження здійснення господарської і підприємницької діяльності. Правові наслідки здійснення підприємницької діяльності без реєстрації

або забороненої господарської діяльності

 

Розділ 4. Суб’єкти господарського права: загальна характеристика; порядок утворення та державної реєстрації; майнова основа господарювання


4. 1. Поняття суб’єкта господарського права. Характер співвідношення понять «суб’єкт господарської діяльності», «суб’єкт підприємницької діяльності», «учасник господар­ських відносин»

4.2.  Загальна характеристика суб’єктів господарювання

4.3.  Поняття та види організаційно-правових форм суб’єкта господарської діяльності. Право на вибір організаційно- правової форми, його обмеження

4.4.  Порядок утворення та державної реєстрації суб’єктів господарювання. Обмеження на заснування суб’єкта господарської діяльності. Державна реєстрація припинення юридичної особи

4.5.  Припинення діяльності суб’єкта господарювання — юридичної особи

4.6.  Правовий режим майна суб’єкта господарювання. Оренда суб’єктами господарювання державного та комунального майна. Оцінка майна у господарській діяльності 

4.7. Поняття установчих документів господарської організації. Вимоги до установчих документів. Порядок внесення змін до установчих документів та їх державної реєстрації. Визнання установчих документів недійсними: правові підстави та наслідки

4.8.  Відокремлені підрозділи: поняття, види та порядок створення

4.9.  Правовий статус та державна реєстрація фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності. Порядок припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

4.10.  Поняття та призначення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Розділ 5. Правовий статус та організаційно-правові засади діяльності окремих суб’єктів господарювання


5.1.  Поняття та види підприємств

5.1.1.  Поняття та види господарських товариств

5.1.2. Правовий статус та види акціонерного товариства

5.1.3.  Загальна характеристика органів управління акціонерного товариства, їх компетенція. Виключна компетенція загальних зборів 

5.1.4.  Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства. Визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерного товариства

5.1.5.  Види та категорії акцій. Форма та порядок випуску акцій. Реєстрація випуску акцій

5.1.6.  Порядок обігу акцій  

5.1.7.  Право акціонера на отримання дивідендів

5.1.8.  Захист акціонерів під час проведення реорганізації акціонерного товариства 

5.1.9.  Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Загальна характеристика органів управління ТОВ, їх компетенція. Виключна компетенція загальних зборів. Порядок проведення загальних зборів ТОВ 

5.1.10.  Вихід і виключення учасника ТОВ із товариства. Відчуження учасником ТОВ своєї частки у статутному фонді товариства. Спадкування частки учасника тОв 

5.1.11. Правовий статус повногоі командитного товариства

5.2.  Поняття, види та організаційно-правові засади діяльності кооперативів. Членство у кооперативі 

5.2.1.  Загальна характеристика органів управління кооперативом

5.2.2.  Майнова основа господарювання кооперативу 

5.3.  Поняття, цілі та завдання торгово-промислових палат. Особливості їх господарської діяльності

 

Розділ 6. Правове регулювання відносин, пов’язаних із відновленням платоспроможності боржника або визнання його банкрутом


6.1.  Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  Сфера дії законодавства про банкрутство

6.2.  Правовий статус арбітражного керуючого. Функціонування органів управління боржника у період розгляду справи про банкрутство 

6.3.  Підвідомчість, підсудність справ про банкрутство, порядок їх порушення 

6. 4. Підготовче та попереднє засідання господарського суду у справі про банкрутство 

6.5.  Забезпечення вимог кредиторів і мораторій  на задоволення вимог кредиторів 

6.6.  Порядок складення та затвердження реєстру вимог кредиторів. Порядок проведення зборів кредиторів. Повноваження комітету кредиторів

6.7.  Розпорядження майном боржника 

6.8.  Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Особливості санації боржника його керівником 

6.9.  Мирова угода: укладення, затвердження та недійсність

6.10.  Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання боржника банкрутом

6.11. Банкрутство фізичної особи-підприємця 

 

Розділ 7. Господарські договори


7.1.  Поняття, джерела та форми господарського договірного права 

7.2.  Поняття та види господарських договорів

7.3.  Істотні умови господарських договорів. Поняття та специфіка захисного застереження 

7.4.  Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання

7.5.  Загальний порядок укладення господарських договорів

7.6.  Особливості укладення договорів за конкурсом, на публічних торгах, біржах, ярмарках та за державним замовленням 

7.7.  Порядок зміни та розірвання господарських договорів 

7.8.  Поняття дійсності та чинності господарських договорів. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними: правові підстави та наслідки  

 

Розділ 8. Поняття відповідальності у господарському праві


8.1.  Господарсько-правова відповідальність: загальна характеристика. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності (складення

та порядок розгляду претензії)   

8.2.  Види оперативно-господарських санкцій. Порядок їх застосування 

8.3.  Відшкодування збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) господарського договору (документальне підтвердження збитків, обчислення  їх розміру, порядок відшкодування)

8.4.  Штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань 

8.5. Адміністративно-господарська відповідальність  за порушення правил здійснення господарської діяльності. Види адміністративно-господарських санкцій

 

Розділ 9. Державне регулювання господарської діяльності:  цілі та засоби здійснення


9.1. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарських відносин

9.2.  Поняття ліцензування господарської діяльності. Порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій.

Ліцензійні умови: контроль за дотриманням та відповідальність за порушення  

9.3.  Патентування господарської діяльності

9.4.  Порядок та форми підтвердження відповідності у законодавчо регульованій та нерегульованій сфері. Сертифікація 

9.5. Поняття та призначення стандартизації. Види стандартів. Порядок застосування стандартів. Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил  та відповідальність за їх порушення 

9.6.  Правове регулювання ціноутворення в Україні. Види цін і тарифів. Відповідальність за порушення законодавства про ціни

9.7.  Державна підтримка малого підприємництва

9.8.  Контроль за здійсненням господарської діяльності (види, форми, уповноважені особи). Порядок проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності

 

Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності


10.1. Поняття економічної конкуренції. Правові засади здійснення економічної конкуренції 

10.2. Поняття недобросовісної конкуренції та форм її вияву у сфері господарювання    

10.3. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання

10.4. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування 

10.5. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та зловживання ним 

10.6. Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням 

10.7. Поняття природних монополій та суміжних ринків. Державне регулювання їх діяльності 

10.8. Система органів, що здійснюють в Україні захист економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету України

10.9.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції