Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Posted in Хозяйственное право - Гайворонський, Жушман Господарське право України

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 


§ 1. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Конституція України (ст. 13) встановлює, що земля, її надра, атмос­ферне повітря, водні та інші природні ресурси в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від його імені права власника здійснюють органи державної влади та місце­вого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єкта­ми права власності народу відповідно до законодавства.

Основним нашим національним багатством, за Земельним кодек­сом України, є земля. Вона перебуває під особливою охороною держа­ви. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, організації — юри­дичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується відповідно до Земельного Кодексу.

Суб'єкти господарювання використовують у господарській діяль­ності земельні та інші природні ресурси в порядку спеціального або за­гального природокористування. Земельні відносини, що виникають при використанні природних ресурсів, регулюються Господарським та Зе­мельним кодексами, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря. Відповідно до цього законодавства земля в Україні може перебувати у приватній, ко­мунальній та державній власності.

Суб'єкти господарювання можуть набувати у власність землю із за­критими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній, в тому числі громадяни — для веден­ня фермерського господарства, сільськогосподарські підприємства — для господарської діяльності.

На праві приватної власності можуть мати землю громадяни та ор­ганізації — юридичні особи. Власниками земель комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, суб'єктом права державної власності — держава. Вона реалізує це право через відповідні органи державної влади.

Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки за договором купівлі-продажу та іншими угодами; внаслідок безоплатної пе­редачі їм ділянок із земель державної і комунальної власності; приватизації ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини.

Організації — юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення господарської діяльності за договором купівлі-продажу чи іншими угодами; внесення ділянок їх засновниками до ста­тутного фонду організації; прийняття спадщини та з інших підстав, пе­редбачених законодавством.

Суб'єкти господарювання для здійснення господарської діяльності можуть використовувати землю та інші природні ресурси на праві кори­стування (за плату або на інших умовах). Земельний кодекс України пе­редбачає права користувачів на постійне та строкове користування ділян­кою землі. Право постійного користування — це право володіння і кори­стування ділянкою, яка перебуває в державній чи комунальній власності, без встановлення строку. Такого права набувають лише підприємства і організації, що належать до державної або комунальної власності.

Строкове користування — це засноване на договорі оренди чи кон­цесії платне володіння і користування земельною ділянкою для прове­дення господарської діяльності.

Суб'єкти господарювання, використовуючи землю та інші природні ресурси, мають право самостійно господарювати на землі, експлуатува­ти корисні властивості наданих їм ресурсів; використовувати для гос­подарських потреб у встановленому порядку корисні копалини місце­вого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на зе­мельній ділянці; одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів; на відшко­дування шкоди, завданої природним ресурсам, що їм належать, інши­ми суб'єктами, а також на усунення перешкод у здійсненні господар­ської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів.

 

§ 2. Обов'язки суб'єктів господарювання — користувачів природних ресурсів

 

Разом з тим, законодавство покладає на суб'єктів господарювання і певні обов'язки щодо належного використання природних ресурсів. Здійснюючи господарську діяльність, вони повинні використовувати землю та інші природні ресурси за цільовим призначенням; додержу­ватися вимог законодавства про охорону довкілля; ефективно і економ­но використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробництві продукції; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; здійснювати заходи щодо за­побігання псуванню, забрудненню, засміченню природних ресурсів, їх своєчасному відтворенню, не допускаючи зниження якості ресурсів у процесі господарювання; здійснювати господарську діяльність без по­рушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів.

Підприємства, організації, які здійснюють геолого-знімальні, пошу­кові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із зем­лекористувачем.

Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, націо­нальних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках за рішен­ням Кабінету Міністрів України.

Підприємства і організації, що проводять розвідувальні роботи, зо­бов'язані відшкодувати власникам землі та землекористувачам усі збит­ки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки в попередній стан (ст. 97 Земельного кодексу).

Отже, законодавець приділяє особливу увагу екологізації сфери гос­подарської діяльності, бо негативний вплив діяльності людей на довкілля став особливо помітним в наш час. Це зумовлено значним антропоген­ним порушенням та технологічною перевантаженістю території України, негативними економічними наслідками Чорнобильської катастрофи, неефективним використанням природних ресурсів, широкомасштабним застосуванням екологічно шкідливих та недосконалих технологій тощо1. Тому на порядку денному, зазначалось на ІІІ міжнародній конфе­ренції Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти і дослід­жень, стоїть абсолютна необхідність змін способу нашого життя, перехід на новий шлях збалансованого розвитку цивілізації, коли екологізація всіх сфер людської діяльності стає обов'язковою2.