Печать
PDF

Передмова (Банківське право Костюченко О.А.)

Posted in Банковское право - О.А. Костюченко Банківське право

 

ПЕРЕДМОВА

Докорінні зміни у соціально-політичному розвиткові України пов’язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави і громадянського суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.
Органічною складовою здійснюваних у країні економічних перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.
Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають в усі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплено всі суб'єкти -від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.
Банківська система й банківське законодавство України перебувають у процесі становлення і їх розробка є першочерговим та актуальним завданням сучасної науки. За цих умов великого значення набуває вивчення засад банківського права. Пропонований підручник поповнить перелік спеціальної літератури, яка висвітлює правові засади банківської діяльності, допоможе пізнати сутність банківського права й банківської системи України, опанувати основами правового положення Національного банку України, з'ясувати актуальні проблеми організації та діяльності комерційних банків, засвоїти порядок здійснення основних видів банківських операцій. У підручнику подано загальну характеристику валютного законодавства, аналізується правовий режим валютних операцій та операцій з цінними паперами.
Логічним завершенням підручника є глава, присвячена основам банківського права провідних зарубіжних країн, у якій розглядаються суть банківського права, його самостійний характер у правовій системі окремої держави, аналізуються особливості джерел банківського права, висвітлюються організація та функціонування банківських систем провідних зарубіжних країн.
Підручник підготовлено на основі найновішого нормативного матеріалу, який висвітлює правові аспекти банківської діяльності, аналізуються прийняті акти банківського законодавства та практика застосування їх.
Глибоке і всебічне вивчення правових аспектів банківської діяльності сприятиме оволодінню “азбукою” в банківській сфері, використанню основних положень у практичній діяльності різних кредитно-фінансових установ, в ефективному функціонуванні банківської системи України.
Навчальне видання має на меті викликати інтерес до банківської сфери і допомогти студентам в опануванні теоретичного курсу, правильно зрозуміти сутність і спрямованість інститутів банківського права.