Печать
PDF

Розділ XXI ДИСЦИПЛІНАРНА Й МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Posted in Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

§ 1. Поняття і види відповідальності в аграрному праві

 

1. У правовій науці України поняття юридичної відпові­дальності трактується як установлення правовою нормою за­ходів державного примусу, що застосовується до особи, яка вчинила правопорушення. Заходи примусу зумовлюються ха­рактером суспільних відносин і правовими методами їх регу­лювання, ступенем суспільної небезпечності протиправного діяння, природою правовідносин, суб'єктом яких виступає правопорушник у даному конкретному випадку, колом його суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. У правовій нормі визначаються коло органів і службових осіб, яким закон на­дає право застосовувати заходи правового впливу, та порядок (процедура) здійснення функції застосування права. Юри­дична відповідальність полягає в установленні для правопо­рушника певних негативних наслідків особистого і/або мате­ріального характеру і служить відновленню порушених осо­бистих і майнових прав. Наведені положення стосуються і юридичної відповідальності в аграрному праві.

2. У колишньому колгоспному праві юридична відпові­дальність регулювалася Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку окремого колгоспу. У правових нормах цих актів, якими регламентувалася дисциплінарна відповідальність чле­нів колгоспу, передбачалися види правопорушень і правові санкції, що застосовувалися до осіб, котрі вчинили ці право­порушення. Питання матеріальної відповідальності регулюва­лося п. 15 Примірного статуту колгоспу. Встановлені цими правовими нормами санкції були заходами державного при­мусу, оскільки Статут колгоспу мав силу локального правово­го акта. Поряд із цим їм були також притаманні й властивості громадського примусу, оскільки названі правові акти приймалися і застосовувалися органами управління колгоспу та його посадовими особами.

Згідно з чинним законодавством України при вчиненні правопорушення працівниками сільськогосподарського під­приємства всіх форм власності і форм господарювання засто­совуються відповідні норми КЗпП, за певних умов Статути, а також Правила внутрішнього трудового розпорядку цих під­приємств.

3. Соціально-економічна і правова природа членських, організаційно-управлінських, трудових і майнових відносин ви­значає коло правомочностей учасників аграрно-колективних правовідносин і тим самим — коло правопорушень, які мо­жуть вчинятися в підприємстві. Наприклад, порушення ком­петенції органів управління КСГП з вини його керівників яв­ляє собою порушення норм колективної демократії, а звідси — й норм Статуту підприємства. Органи управління КСГП мають право притягнути особу, винну в такому правопору­шенні, до дисциплінарної відповідальності. Природа право­відносин, які при цьому виникають, має особовий характер, а тому заходам впливу (дисциплінарним стягненням) власти­вий моральний, а не матеріальний характер. Дисциплінарна відповідальність як відповідальність особового характеру на­стає також при порушенні умов праці, які не викликали ма­теріальних наслідків. Порушення норм Статуту або Правил внутрішнього розпорядку підприємства, внаслідок якого за­подіяно матеріальну шкоду, має майновий характер і тягне за собою матеріальну відповідальність. У даному разі також ви­являється тісний зв'язок між характером порушених правомочностей і передбаченими правовою нормою заходами юри­дичного впливу на правопорушника.

Наведене співвідношення між характером, видом право­порушення і правовими наслідками властиве й дисциплінар­ним та матеріальним правопорушенням, що їх можуть вчини­ти працівники сільськогосподарських підприємств усіх форм власності й господарювання.

4. В аграрному і трудовому праві розрізняють два види від­повідальності: дисциплінарну та матеріальну.

Дисциплінарна відповідальність полягає у притягненні члена або посадової особи КСГП (СпС, СВК), працівників ДСП, АТ, ТОВ, винних у вчиненні дисциплінарного проступ­ку, до дисциплінарної відповідальності через застосування за ходів особового, морального впливу — накладення дисциплі­нарного стягнення.

Матеріальна відповідальність — це покладення на особу (члена КСГП, СпС, СВК, працівника, посадову особу ДСП, АТ, ТОВ) у зв'язку із вчиненням нею протиправного винного діяння, внаслідок якого підприємству було заподіяно майно­ву шкоду чи порушено його майнові інтереси, обов'язку ком­пенсувати цю шкоду в натурі або сплатити завдані збитки.

5. У громадському господарстві КСГП беруть участь своєю особистою працею на основі трудового договору спеціалісти сільського господарства, технічні керівники підсобних під­приємств, інженери, техніки, будівельники та інші робітники і службовці, які не побажали стати членами підприємства, їх­ні трудові відносини з КСГП регулюються нормами трудово­го права. Ці особи також повинні додержувати Правил внут­рішнього розпорядку КСГП і відповідно до їх норм можуть притягатися до дисциплінарної відповідальності. Матеріальна відповідальність даної категорії працівників настає на підставі норми трудового права. Трудовим законодавством регламен­тується дисциплінарна і матеріальна відповідальність праців­ників (у тому числі й членів КСГП) міжгосподарських буді­вельних організацій, міжгосподарських підприємств і об'єд­нань.

Згідно зі Статутом КСГП питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності членів під­приємства та осіб, які не є його членами, а працюють у ньому за договорами, вирішується правлінням підприємства або загальними зборами членів останнього (зборами уповнова­жених).