Печать
PDF

Розділ XVIII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ - Страница 4

Posted in Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

§ 4. Поняття дисципліни праці та правове забезпечення її додержання в сільськогосподарських підприємствах

1. Працівники сільськогосподарських підприємств мусять неухильно додержувати дисципліни праці, без якої не можли­ві організована робота і сучасне виробництво. Це їхній важ­ливий конституційний, статутний обов'язок.

Продукція сільського господарства виробляється праців­никами, об'єднаними в різні трудові колективи. Спільна пра­ця великих колективів людей потребує цілеспрямованої і узгодженої поведінки кожного працівника, зайнятого в су­спільному виробництві. Саме дисципліна праці забезпечує певну координацію і субординацію в поведінці працівників.

Дисципліна — складне й багатогранне явище. Об'єктивно вона необхідна для функціонування будь-якої соціальної спільності. Дисципліна спрямована на забезпечення єдності дій учасників трудового процесу, виступає необхідною умо­вою спільної праці.

2. В юридичній літературі термін "дисципліна" тракту­ється по-різному. З одного боку, — як форма суспільного зв'язку між людьми в процесі спільної праці, з іншого — як підпорядкування всіх працівників загальному порядкові пра­ці, додержання ними встановлених правил поведінки під час трудового процесу. При цьому поняття трудової дисципліни розглядається у вузькому й широкому розумінні. У вузькому — як обов'язок кожного працювати, суворо додержувати Правил трудового розпорядку, які діють на підприємствах, в установах, організаціях. У широкому розумінні дисципліна  праці є формою суспільного зв'язку між людьми в процесі спільної праці, який об'єктивно виникає і служить для під­тримання необхідного при цьому порядку.

Одні автори вважають за необхідне розглядати дисципліну тільки в суб'єктивному розумінні — як фактичне додержання встановлених правил поведінки, підпорядкування працівника встановленому розпорядкові. На думку інших, поняття дис­ципліни мусить бути ширшим і охоплювати два взаємопов'я­зані аспекти — об'єктивний і суб'єктивний. В об'єктивному розумінні дисципліна — це передбачений соціальними нор­мами порядок в організації та діяльності якого-небудь колек­тиву, в суб'єктивному — підкорення цьому порядкові, додер­жання його всіма членами колективу. Дисципліну праці в об'єктивному розумінні визначають різні юридичні приписи, які в сукупності складають її правову основу.

Трудова дисципліна — це сукупність дій або утримання від дій, що становлять зміст трудових прав та обов'язків членів колективних сільськогосподарських підприємств і акціо­нерних товариств. Коло цих правомочностей визначається відповідними специфічними умовами виробничо-господар­ської діяльності й нормами права. Додержання вимог дис­ципліни праці в сільськогосподарському підприємстві зумов­люється підпорядкуванням рядових членів КСГП, ВСГК, АСГТ і працівників ДСГП керівникам цих підприємств, а також в свою чергу відповідальність цих керівників бригад, фермерських підрозділів за доручену ділянку роботи перед органами самоврядування, перед загальними зборами (збо­рами уповноважених), правлінням, бригадним зборам.

3. Дисципліна праці — це, передусім, сукупність певних правил поведінки, встановлених для учасників трудового процесу, і необхідність додержання цих правил, підпорядку­вання внутрішньому трудовому розпорядкові. Та дисципліна праці полягає не тільки в суворому додержанні Правил внут­рішнього розпорядку, а й у свідомому, творчому ставленні до своєї роботи, забезпеченні її високої якості, продуктивному використанні робочого часу.

Від дисципліни праці слід відрізняти виробничу дисциплі­ну. Ці поняття можна розмежовувати не тільки за змістом, а й за суб'єктами. Виробнича дисципліна за змістом значно ширша від трудової. Це — виконання плану виробництва, плану нагромадження, ритмічність роботи підприємства, до­держання технологічної дисципліни, правил сівозміни тощо. її суб'єктами є підприємство, адміністрація, колектив у ціло­му. Виробнича дисципліна охоплює переважно технічну, а та­кож виробничо-технічну грань суспільного виробництва включно з виконанням встановлених строків роботи. Трудова дисципліна, як уже зазначалося, — це дисципліна працівника як учасника трудового процесу, належне виконання ним сво­їх трудових обов'язків.

4. Правове регулювання трудової дисципліни являє собою організований вплив на учасників трудового процесу з метою приведення їх поведінки у відповідність із нормами і прави­лами, що закріплюють порядок спільної праці.

Під правовим регулюванням у юридичній науці прийнято розуміти спеціальний юридичний вплив об'єктивного і суб'єктивного права, всієї системи юридичних засобів на су­спільні відносини з метою досягнення відповідних результа­тів. Взяті в єдності та взаємодії, ці засоби утворюють механізм правового регулювання. Його складають нормативні акти, правовідносини, акти реалізації права, правосвідомість і пра­вова культура.

5. Особливе місце серед нормативних актів, які регулюють дисципліну праці в сільськогосподарських підприємствах, на­лежить Правилам внутрішнього (трудового) розпорядку. Во­ни є головною ланкою нормативної основи, яка об'єднує в єдину органічну систему всі локальні акти, що регулюють здійснення трудового процесу. Обумовлено це тим, що Пра­вила внутрішнього (трудового) розпорядку ніби акумулюють всі основні положення законодавства, котрі встановлюють трудовий розпорядок у сільськогосподарських підприємствах.

6. Норми, що складають правовий інститут дисципліни праці, можна класифікувати за способом регулювання на правовстановлювальні, заохочувальні та правоохоронні, їх можна розділити на такі основні групи: норми, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок через закріплення загальних прав і обов'язків працівників сільськогосподарських підпри­ємств; організаційні норми, які регулюють організацію праці та взаємовідносини учасників трудового процесу; норми, що регулюють здійснення технологічного режиму, порядок використання засобів праці; норми, які передбачають заходи зао­хочення за сумлінну працю і порядок їх застосування; норми, що встановлюють заходи впливу за порушення трудової дис­ципліни і порядок їх застосування.

Подальше вдосконалення суспільних відносин на селі має привести до формування комплексного правового інституту трудової дисципліни працівників сільськогосподарських під­приємств.

7. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприєм­ствах, як і на інших підприємствах, в установах, організаціях, забезпечується створенням необхідних організаційних та еко­номічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до неї, методами переконання, вихо­вання, а також заохочення за сумлінну працю. До окремих несумлінних працівників у разі необхідності застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

КЗпП і Закон "Про колективне сільськогосподарське під­приємство" не визначають заходів матеріального стимулю­вання і морального заохочення сумлінних працівників. Тому до працівників сільськогосподарських підприємств можуть застосовуватися будь-які заходи заохочення, передбачені в Правилах внутрішнього розпорядку цього підприємства коо­перативного типу.

Належний рівень трудової дисципліни в сільськогосподар­ських підприємствах забезпечується за допомогою комплекс­ного підходу до її зміцнення. Особливу увагу слід приділяти впровадженню прогресивних форм організації та оплати пра­ці, чіткому регулюванню внутрішнього трудового розпорядку, поліпшенню культурно-побутового обслуговування праців­ників, підвищенню їхньої кваліфікації, поєднанню заходів матеріального і морального заохочення із заходами дисциплі­нарного впливу тощо.