Печать
PDF

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України


1. Правовий статус господарських товариств у агропромисло­вому комплексі

Завдання:

а) дайте загальну характеристику господарських товариств у агропромисловому комплексі;

б) складіть порівняльну таблицю установчих документів і ви­мог до їх змісту різних видів господарських товариств у аг­ропромисловому комплексі;

в) складіть статут сільськогосподарського акціонерного то­вариства.

2. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обме­женою відповідальністю

Завдання:

а) дайте загальну характеристику сільськогосподарських то­вариств з обмеженою відповідальністю;

б) складіть порівняльну таблицю органів управління у різних ви­дів господарських товариств в агропромисловому комплексі;

в) складіть статут сільськогосподарського товариства з обме­женою відповідальністю.

3. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів

Завдання:

а) назвіть істотні ознаки сільськогосподарських кооперативів;

б) сформулюйте, в чому полягають подібність і відмінність сіль­ськогосподарських кооперативів і господарських товариств;

в) складіть статут сільськогосподарського кооперативу.

4. Правовий статус фермерських господарств

Завдання:

а) назвіть істотні ознаки фермерських господарств;

б) розкрийте умови і порядок створення фермерського госпо­дарства та припинення його діяльності;

в) складіть статут фермерського господарства.

5. Правовий статус особистих селянських господарств

Завдання:

а) дайте загальну характеристику особистих селянських господарств;

б) розкрийте правовий режим майна особистого селянського господарства;

в) розкрийте правовий режим земель особистого селянського господарства.

6. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

Завдання:

а)  сформулюйте поняття й основні ознаки державних сільсь­когосподарських підприємств;

б)  розкрийте правовий режим майна державних сільськогос­подарських підприємств;

в)  складіть статут державного сільськогосподарського під­приємства.

7. Правове регулювання здійснення окремих видів сільсько­господарської діяльності

Завдання:

а) дайте загальну характеристику правового регулювання племінної справи у тваринництві;

б)  розкрийте особливості охорони прав на сорти рослин;

в) дайте загальну характеристику правового регулювання за­хисту рослин.

8. Договірні відносини у сільському господарстві

Завдання:

а) визначте особливості аграрно-правового регулювання договірних відносин у сільському господарстві;

б)  зробіть порівняльний аналіз договору поставки і договору купівлі-продажу;

в)  складіть договір контрактації.

9. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві

Завдання:

а) розкрийте особливості договорів на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання;

б)  розкрийте зміст ліцензійного договору про передачу права на використання сорту;

в) дайте загальну характеристику права на селекційні досяг­нення у тваринництві як окремий предмет договору на вико­ристання науково-технічної продукції.

10. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогоспо­дарської продукції

Завдання:

а) дайте загальну характеристику правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції;

б)  розкрийте зміст державного регулювання відносин щодо забез­печення якості та безпеки сільськогосподарської продукції;

в) назвіть основні права й обов'язки виробників і продавців (постачальників) щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

Для підготовки модульної контрольної роботи слід користувати­ся методичними вказівками до модульної контрольної роботи № 1.