Печать
PDF

ТЕМА 15 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України

 

 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу державних сільськогосподарських підприємств.
 2. Особливості госпо­дарської діяльності державних сільськогосподарських підприємств.

Поняття та загальна характеристика правового статусу держав­них сільськогосподарських підприємств. Виокремлюють дві кате­горії державних підприємств, представлених сьогодні в аграрно­му секторі економіки. Основну їх частину становлять державні підприємства, головним завданням яких є забезпечення науково-технічного прогресу в сільському господарстві та обслуговування всіх сільськогосподарських товаровиробників. До них належать: машинно-випробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподар­ського машинобудування, насінницькі та племінні заводи й під­приємства, кінні заводи, іподроми, державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, дослідно-селекційні станції, сортови­пробувальні станції, звірорадгоспи, тваринницькі комплекси, птахо­фабрики, парниково-тепличні комбінати, підприємства з відтворення цінних та анадромних видів риб (рибокомбінати, рибоводно-мелі-оративні станції, нерестово-виросні господарства), підприємства, які вирощують ефіроолійні та лікарські рослини і культури, що містять наркотичні та отруйні речовини, а також підсобні сільські господарства несільськогосподарських державних (комунальних) підприємств, які мають відокремлене майно і наділені правами юридичної особи. До них належать також радгоспи-заводи, рад-госпи-технікуми, радгоспи-коледжі, різноманітні навчально-дос­лідні або навчально-виробничі господарства, що здійснюють свою діяльність самостійно чи в органічному зв'язку з відповідними навчальними або навчально-дослідницькими закладами. Другу категорію державних підприємств уособлюють сільськогоспо­дарські товаровиробники, які зберегли форму господарювання, тобто не були реорганізовані або приватизовані1.

Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств визначається відповідно до положень ГК України. В Україні дер­жавні сільськогосподарські підприємства залежно від способу утво­рення (заснування) та формування статутного фонду поділяються на унітарні (комерційні й казенні) та корпоративні.

Згідно зі ст. 63 ГК України унітарне підприємство створюєть­ся одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, неподілений на част­ки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, якого сам призначає, керує підприємством і фор­мує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше заснов­никами за їхнім спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників) їхнього спільного управління справами; на основі корпоративних прав, зокрема через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

За ст. 73 ГК України державне унітарне сільськогосподарське підприємство утворюється компетентним органом державної вла­ди в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини держав­ної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфе­ри його управління.

Майно державного унітарного сільськогосподарського під­приємства перебуває в державній власності і закріплюється за та­ким підприємством на праві господарського відання чи праві опе­ративного управління. Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно входить. Органом управління дер­жавного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

Державне комерційне сільськогосподарське підприємство є су­б'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому за правом господарського відання майном. Статутний фонд такого підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери уп­равління якого воно входить, до того, як це підприємство буде зареєстроване як суб'єкт господарювання. Мінімальний розмір ста­тутного фонду підприємства встановлюється законом. Збитки, зав­дані державному комерційному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самовряду­вання, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. Державне унітарне комерційне підприємств-може бути перетворено у випадках та в порядку, передбачених законом, у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство).

Згідно зі ст. 76 ГК України казенні підприємства створюють в галузях народного господарства, в яких: законом дозволено, здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважним (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції:, (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб,  ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним, приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

Казенне сільськогосподарське підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України, у якому визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться відповідно до вимог ГК України за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.

Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку зі своїм найменуванням. Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.

 

Особливості господарської діяльності державних сільськогоспо. дарських підприємств. Державне комерційне сільськогосподарське підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення і дер, жавні завдання, враховувати їх у формуванні виробничої програму визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поц. вартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік.

Державне комерційне сільськогосподарське підприємство нц має права безоплатно передавати належне йому майно іншиід юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбаченим законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що на. лежать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комц. лекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурент­них засадах.

Державні комерційні сільськогосподарські підприємства ут­ворюють за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фон­ди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: амортизаційний фонд; фонд розвитку виробництва; фонд спожи­вання (оплати праці); резервний фонд; інші фонди, передбачені статутом підприємства.

Казенне сільськогосподарське підприємство здійснює господар­ську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить. Воно самостійно організовує ви­робництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифа­ми), що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом. Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням та збереженням належного під­приємству майна, і має право вилучити в казенного підприємства майно, яке не використовується або використовується не за при­значенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень. Ка­зенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до ос­новних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.

Джерелами формування майна казенного сільськогосподарсь­кого підприємства є: державне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; кредити банків; частина доходів підприємства, одержаних ним за результа­тами господарської діяльності, передбачена статутом; інші джере­ла, не заборонені законом. Казенне підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу, до сфери уп­равління якого входить підприємство. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебува­ють в його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління якого входить під­приємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язан­нями казенного підприємства.

 

Запитання для самоконтролю


 1. Що таке державне унітарне сільськогосподарське під­приємство?
 2. Які ознаки державного унітарного сільськогосподарського підприємства Ви знаєте?
 3. На основі якого документа діє державне унітарне сільсько­господарське підприємство?
 4. У чому специфіка казенного підприємства?
 5. В якому порядку створюється казенне підприємство?
 6. Яким Законом регулюється процедура банкрутства держав­ного унітарного сільськогосподарського підприємства?
 7. Що таке правовий режим майна державного унітарного сільськогосподарського підприємства?
 8. Як Ви розумієте поняття фондів державного унітарного сільськогосподарського підприємства?
 9. Які види майна належать до основних фондів державного унітарного сільськогосподарського підприємства?
 10. З яких джерел формується майно державного сільськогос­подарського підприємства?