Печать
PDF

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Posted in Аграрное право - Ю.М.Крупка Аграрне право України


1. Аграрне право як галузь права

Завдання:

а) дайте визначення поняття аграрного права;

б) визначте місце, яке займає аграрне право в системі права України; дайте відповідне обґрунтування;

в) назвіть основні методи аграрного права.

2. Джерела аграрного права

Завдання:

а) назвіть основні правові форми актів аграрного законодавства;

б) перелічіть характерні ознаки аграрного законодавства;

в) наведіть класифікацію актів аграрного законодавства.

3. Аграрні правовідносини

Завдання:

а) дайте визначення поняття аграрних правовідносин;

б) розкрийте структуру аграрних правовідносин;

в) назвіть характерні ознаки аграрних правовідносин.

4. Суб'єкти аграрного права

Завдання:

а) сформулюйте поняття і основні ознаки суб'єктів аграрного права;

б) назвіть подібні та відмінні ознаки суб'єктів аграрного права і суб'єктів підприємницького права;

в) складіть схему видів суб'єктів аграрного права.

5. Державне регулювання сільського господарства

Завдання:

а) визначте правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві;

б) назвіть форми і методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві;

в) схарактеризуйте систему та повноваження державних орга­нів, які здійснюють регулювання сільського господарства.

6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансо­вої діяльності сільськогосподарських підприємств

Завдання:

а) визначте поняття й основні ознаки виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств;

б) назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють ви­робничо-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств;

в) схарактеризуйте фінансову діяльність сільськогосподарсь­ких підприємств.

7. Правове забезпечення соціального розвитку села

Завдання:

а) назвіть основні напрями державної політики у сфері соціаль­ного розвитку села;

б) схарактеризуйте правовий режим об'єктів соціальної сфери села;

в) назвіть основні нормативно-правові акти, які забезпечують розвиток житлово-комунального та дорожного господарства на селі.

8. Відповідальність за порушення аграрного законодавства

Завдання:

а) перелічіть види відповідальності, передбачені аграрним за­конодавством;

б) схарактеризуйте функції господарсько-правової відповідаль­ності;

в) назвіть підстави настання відповідальності за аграрним правом.

9. Правовий режим земель сільськогосподарського призна­
чення

Завдання:

а) визначте поняття земель сільськогосподарського призначення;

б) перелічіть специфічні ознаки земельних ділянок сільсько­господарського призначення;

в) назвіть основні права і обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

10. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

Завдання:

а) визначте поняття загального використання природних ре­сурсів;

б) дайте характеристику спеціального використання природ­них ресурсів;

в) назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють ви­користання природних ресурсів у сільському господарстві.

 

Виконання контрольної роботи — важливий вид самостійної роботи студента над курсом. Вона спрямована на те, щоб сприяти поглибленому вивченню дисципліни, зокрема навчити студентів логічно-послідовному викладенню того чи іншого питання теми через з'ясування змісту юридичних понять (категорій) і законів, механізму їх використання, виробити в них уміння формулювати окремі положення й аргументувати свої висновки.

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні виходити з певних вимог, що встановлені до її написання, а саме:

1)    зосередити зусилля на розкритті змісту теми, а для цього слід чітко з'ясувати зміст відповідних юридичних понять, норма­тивних актів; особливу увагу приділити з'ясуванню механізму ви­користання останніх;

2)    викласти зміст роботи послідовно, логічно, відповідно до завдання;

3)    обсяг контрольної роботи має становити 20-25 стор.

Модульні контрольні роботи виконуються відповідно до завдан­ня за варіантом, номер якого є останньою цифрою номера залікової книжки студента. Титульний аркуш модульної контрольної роботи містить ту ж саму інформацію, що й звіт про самостійну роботу.

Визначившись щодо теми, студент мусить ознайомитись із відповідною темою посібника, а також нормативно-правовими ак­тами і літературою, що наводяться в кінці посібника. Глибоке вивчення відібраної літератури дасть йому змогу повно розкрити питання, що містяться у завданні. Виконана і належно оформлена модульна контрольна робота надсилається викладачеві електрон­ною поштою.

Студент може складати залік лише в разі позитивної оцінки за контрольну роботу.