Печать
PDF

Передмова

Posted in Право - В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко Правознавство

 

Вирішення завдань з формування в Україні громадянського суспільства і відповідної державності соціального і правового характеру порушило проблему створення міцного юридичного підґрунтя модернізаційних процесів перехідного суспільст­ва, здійснення ефективної реформи органів держави і правової системи, здатних в умовах ринкових відносин і вільної конкурен­ції забезпечити соціальну безпеку і стабільність суспільства, га­рантувати права і свободи людини і громадянина, створити рівні умови і можливості всебічного розвитку особистості.

Важливим у цьому плані було прийняття Верховною Радою України у червні 1996 року Конституції, яка юридично ствердила факт становлення незалежної держави, визначила перспективи подальшої трансформації суспільства на умовах орієнтації на загальнолюдські гуманістичні цінності, закріпила визначальні принципи демократизму, народного суверенітету, верховенства права, засади економічної, політичної та ідеологічної багатоманіт­ності суспільного життя, створила умови для проведення парламентської, адміністративної, судової та муніципальної реформ, реального забезпечення законності та правового порядку. Тож суб’єктами законотворчого процесу повсякчас здійснюється знач­на робота з розробки і прийняття нових законів та інших нормативно-правових актів, які б відповідали вимогам Конституції і потребам соціально-економічного розвитку, вирішуються питання систематизації законодавства. Особлива увага при цьому приділяється формуванню юридичних механізмів гарантування і забезпечення політичних, економічних і соціальних прав людей, створення системи взаємної відповідальності держави та особи, а також підвищення відповідальності громадян перед суспільством.

Останнім часом законодавчо врегульовані питання власності, підприємництва, земельних відносин, обмеження монополізму та розвитку вільної конкуренції, захисту прав споживачів, функціонування банківської сфери, освіти тощо. Здійснюються відповідні законодавчі процедури з прийняття цивільного, господарського та податкового кодексів. Вживаються заходи щодо реформування судової системи та правоохоронних органів, переорієнтації їх діяльності від захисту інтересів держави до захисту прав особи. Створюються інститути соціального контролю за діяльністю органів держави, правоохоронних і силових відомств.

Важливе значення мають прийняття Закону «Про судоустрій України», запровадження органу конституційної юрисдикції — Конституційного Суду України, інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, створення правових гарантій свободи об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації для участі у вирішенні загальносуспільних справ, здійснення контролю за владними інституціями держави, захисту своїх прав і свобод.

Важливим з погляду подальшої демократизації суспільного життя, ефективного розвитку економічної сфери, вдосконалення господарських відносин є формування відповідного рівня правосвідомості та правової культури громадян, активного їх залучення до участі у модернізаційних процесах. Провідне місце у вирішенні цього завдання належить навчальним закладам України, забезпеченню викладання в них відповідних дисциплін, серед яких особлива увага акцентується на правознавстві.

Відповідно до програми підготовки фахівців-економістів та з урахуванням багаторічного досвіду викладання навчальної дисципліни «Правознавство» в Київському національному економіч­ному університеті у підручнику висвітлені загальні положення теорії держави та права, структура державних органів, основні положення галузей права України, розглядається порядок вирішення справ у судах загальної юрисдикції. Ознайомлення із зазначеним матеріалом допоможе студентам набути відповідних теоретичних знань та умінь орієнтуватись у чинному законодавстві, сформувати навички роботи з нормативно-правовими актами, правильно застосувати правові норми до конкретних практич­них ситуацій.

Методологія, застосована для підготовки підручника, та спосіб викладення в ньому матеріалу дасть можливість використовувати його викладачами, студентами вищих навчальних закладів, учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтами, а також читачами, які прагнуть знайти відповіді щодо правового регулювання багатоаспектних суспільних відносин.