Печать
PDF

Перелік використаних джерел

Posted in Право - В.В. Копєйчиков Правознавство


Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов­ною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1991. — 8 с

Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Украї­нської РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 53. - Ст. 799.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с

Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 г (утверждена Законом Украины от 23 декабря 1998 г ) //Крымские из­вестия. — 1998. — 27 октября.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. - Ст. 191.

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №21. - Ст. 158.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490; 1995. -№ 34. - Ст. 268.

Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»: Указ Президента Украї­ни від 6 березня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. — 7 березня.

Про внесення змін до Конституції України: проект Закону Украї­ни// Урядовий кур'єр. — 2003. — 7 березня.

Закон України «Про громадянство України». Прийнятий 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 4. - Ст. 65.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1996. — № 47 — Ст. 256.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 23. — Ст. 162.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Голос Украї­ни. - 2001. - 31 липня.

Закон України « Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну гро­мадян Ураїни» від 21 січня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 1 квітня.

Закон Української РСР «Про свободу совісті та релігійні органі­зації» Прийнятий 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1995. — № 6. — Ст 35.

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст 529

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»: Прийнятий 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 385.

Закон України «Про об'єднання громадян»: Прийнятий 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовт­ня 2001 р. // Урядовий кур'єр, 2001 р. - № 201-202. - 2 листопада.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №3. - Ст. 15.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від З липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443; 1992. - № 35. - Ст. 515.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 135. - 1998. - №40-41. - Ст. 250.

Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 35. - Ст. 339. - № 40. - Ст. 371.

Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон Ук­раїни від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. - № 20. - Ст. 99.

Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 43. — Ст.212.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 -21. -Ст. 190.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

Про систему центральних органів виконавчої влади: "Указ Прези­дента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр — 1999. — 17 грудня.

Закон України «Про адвокатуру»: Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991 - № 53. - Ст 793; 1993. -№22.-Ст.229.-№50.-Ст.474;1995.-№11.-Ст.71 -№43.-Ст.313. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від ЗО жовт­ня 1997 р. № 5-зп.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від 23 черв­ня 1997р. №2-зп.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш // Юридичний вісник України. - № 13. - 2002. - ЗО бе­резня — 5 квітня.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». (За ста­ном на 5 березня 2001 p.): Офіційне видання / Верховна Рада України. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 68 с

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV// Юридичний вісник України № 34. - 2002 - 24 - ЗО серпня.

Закон України «Про бюджетну систему України» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 8.

Закон України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3.

Постанова Верховної Ради України «Про чинність Закону Украї­ни «Про Рахункову палату» від 14.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — №10: Місцеве самоврядування в Україні. — 448 с

Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практич­ної конференції. Листопад 1997 р. - К. - 1997. - 420 с

Жуковський А., Субтельний О. Нариси історії України / Ред. Я. Гри-цак, О Романів. — Львів, 1992.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К., 1999.

Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид., випр. і допов. — К —1998. — 412 с.

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Ук­раїні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с

Колодій А. М., Олійник А. Ю Державне будівництво і місцеве само­врядування: Навч. посіб. — К.. Юрінком Інтер, 2000. — 304 с

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 1. - Харків: Гриф, 2002. - 576 с

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 2 - Харків: Гриф, 2002. - 416 с

Колодій А М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве само­врядування в Україні Підручник / За ред. Я Ю Кондратьева. — К. Юрінком Інтер, 2003 - 464 с

Констан Б. Об узурпации /О свободе Антология западноевропей­ской классической либеральной мысли. — М   Наука, 1995. — 204 с

Конституція незалежної України У 3 кн — Кн 1 Документи, ко­ментарі, статті. — К., 1995

Конституційні акти України 1917—1920 Невідомі конституції України. - К., 1992.

Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999. — 734 с

Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. / За ред. В. Ф Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К/ Юрінком Інтер, 2001. — 352 с

Основи конституційного права України: Підручник. — 2-е вид., до-пов. / За ред. В. В. Копєйчикова — К.. Юрінком Інтер, 1998. — 288 с

Семенов В С, Прагнюк О С. Міжнародно-правові аспекти Консти­туції України. К. Ін Юре, 1997

Слюсаренко А. Г., Томенко М В Історія української конституції — К, 1993.

Современные зарубежные конституции' Сб. докл. по конституц праву зарубеж стран — М., 1996

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України Навч посіб В С Ковальський (кер. авт кол.), В. Т Білоус, С Е. Демський та ін., Відп ред. Я Кондратьев. — К. Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

Тодика Ю М Конституція > країни: проблеми теорії і практики. Монографія, — Харків: Факт, 2000 — 608 с

Тодика Ю.М Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. Монографія. — Харків: Факт, 2001 — 328 с

Тотюрнин Б. Н. Европейское право: Учебник. — М.. Юристь, 1998. — 456 с

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.. Юрінком Інтер, 2002. - 536 с

Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве само­врядування в Україні / За заг. ред. Тодики Ю. М. Навч. посібник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 672 с.

HartH L. A. The Concept of Law. - Oxford, 1963.

Crick B. In Defence of Politica, Harmondaworth. — Penquin, 2-nd ed., 1982.

HoebelE. A. The law of pramitive man. A. Study in Comparative Legal Dynamics Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1954.

Cohen R. Political Anthropology // Handbock of Social and Caltural Anthropology Ed by J J Honigmann. — Chicago, 1973.