Печать
PDF

ВСТУП

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

 

ВСТУП

Побудова правової держави потребує насамперед реалізації засад верховенства права, коли діяльність власне держави та її органів рег­ламентована Конституцією, законами, іншими нормативно-право­вими актами держави, а основний напрям такої діяльності полягає в забезпеченні прав і свобод людини.

Одним з важливих напрямів державної діяльності суверенної та незалежної України є правоохоронна діяльність, яка спрямована на забезпечення принципу верховенства права в суспільстві.

Завдання правоохоронної діяльності полягає в захисті встановле­ного Конституцією України суспільного ладу держави, економічної та політичної систем, прав і законних інтересів громадян, підпри­ємств, установ, організацій, суб'єктів усіх форм власності, економіч­ної та територіальної цілісності України.

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав і свобод людини, її життя, здоров'я, честі, гідності, не­доторканності та безпеки.

Правоохоронна діяльність здійснюється уповноваженими орга­нами і детально регламентована законодавством України.

У правовій державі суттєво змінюється роль суду як органу дер­жавної влади. Здійснюючи правосуддя на засадах законності, об'єктивності й неупередженості, він вирішує конфлікти в усіх сфе­рах соціальних відносин, включаючи і визначення відповідальності держави, її органів перед громадянином або об'єднанням громадян.

З прийняттям нової Конституції України більшість законодавчих актів, що регулювали судову систему і діяльність правоохоронних органів, повинні суттєво змінитися. Це пов'язано насамперед з поширенням юрисдикції судів на всі правовідносини в державі, необхідністю реально забезпечувати конституційне право громадян на судовий захист, запровадити в судочинстві основні його засади, які б максимально створювали умови рівності всіх перед законом і судом, а суд, здійснюючи правосуддя, мав робити це об'єктивно й неупереджено.

У пропонованому навчальному посібнику на основі ґрунтовного аналізу чинного законодавства України і теоретичних засад право­охоронної діяльності розкрито завдання, компетенцію, функції, по­вноваження та структуру судової системи і основних правоохорон­них органів України.

Мета навчального посібника — допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал з дисципліни "Судові та правоохоронні орга­ни України". Навчальний посібник підготовлений відповідно до нав­чальної програми дисципліни "Судові та правоохоронні органи Ук­раїни" з урахуванням останніх змін чинного законодавства.