Печать
PDF

Титулка

Posted in Уголовное право - М.І.Бажанов Кримінальне право України Особлива Ч.

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАіНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

Кримінальне право України

Особлива частина


За редакцією професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація

Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Київ - Харків

Юрінком інтер - Право

2001

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Рецензенти

Пінаєв А. О., доктор юридичних наук, професор (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди);

Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський державний університет ім. і. і. Мечникова)