Печать
PDF

ПІСЛЯМОВА

Posted in Уголовное право - І.Г.Богатирьов Кримінально-виконавче право України

ПІСЛЯМОВА

За роки після поновлення Україною державної незалежності та прийняття нової Конституції кримінально-виконавча система України зазнала суттєвих перетворень. Прийнятий 11 липня 2003 р. новий Кримінально-виконавчий кодекс України суттєво гуманізував систему виконання покарань відповідно до міжнародно-правових стандартів. Ця подія дала поштовх до створення потужної навчально-методичної бази для вивчення сучасного кримінально-виконавчого права України.

Безумовно, основне завдання даного підручника полягає в окресленні та розв'язанні найважливіших питань, засвоєнні основних понять, принципів, категорій та інших інститутів кримінально-виконавчого права на засадах модульної організації змісту навчальної дисципліни.

Розв'язання його окремих проблем та особливості вивчення, цієї галузі наведені у даному підручнику, навіть у такому скороченому варіанті, засвідчує, що кримінально-виконавче право України сьогодні потребує його суттєвого перегляду з точки зору збільшення навчального навантаження з 81 до 108 навчальних годин.

Задля того, щоб студенти, курсанти та слухачі могли опанувати знання з курсу кримінально-виконавчого права України, автор намагався навести його як модульне навчання не тільки в теоретичному, а й у практичному аспекті. Вперше у підручнику автором зроблена спроба провести модульно-рейтингове оцінювання дисципліни "Кримінально-виконавче право України" за бальною системою, поділивши її на два модуля та десять навчальних занять, які передбачають програму тестування, лекції, запитання для перевірки, тематики рефератів, самостійну роботу та організацію мозковий штурм.

Список запропонованої літератури наприкінці підручника допоможе зацікавленим читачам ознайомитися із сучасними джерелами у галузі кримінально-виконавчого права, набути певних знань, сформувати уявлення про місце і роль кримінально-виконавчого законодавства та його суб'єктів у громадянському суспільстві.