Печать
PDF

Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

1.  Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

2.  Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3.   Законом можуть  бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Винаходом визнається технологічне (технічне) рішення будь-якої практичної задачі, яке відповідає умовам патентоздатності. Це рішення може стосуватися будь-якої сфери діяльності людини (промисловості, сільського господарства, охорони здоров'я, освіти, військової справи, зв'язку, транспорту тощо). Але це рішення має бути технологічним або технічним. Використання цього рішення не повинно суперечити громадському порядку, принципам гуманності і моралі.

Для набуття права інтелектуальної власності технологічне (технічне) рішення має відповідати умовам патентоздатності: бути новим, мати винахідницький рівень і бути придатним для промислового використання.

Технологічне (технічне) рішення повинно бути новим, тобто таким, яке в усьому світі ще невідоме на момент подання заявки на нього. Відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15 березня 2002 р. новизна заявки на винахід перевіряється за всіма джерелами інформації.

Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до подання заявки до Держдепартаменту, або якщо заявлено пріоритет, та дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка позначена в заявці чи даті пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явне із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст раніше поданих заявок до уваги не приймається. Зазначені заявки беруться до уваги лише після публікації відомостей про них у бюлетені.

При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. При перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки, впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Третьою умовою патентоздатності винаходу є можливість його використання в промисловості. В ЦК мова йде про використання винаходу в промисловості, але це використання може бути в будь-якій галузі господарювання. Вислів «промислова придатність» має два значення: а) галузь застосування винаходу; б) технічна можливість використання винаходу. Інколи надходять пропозиції, які за своїми параметрами відповідають умовам патентоздатності, але вони в сучасних умовах ще не можуть бути використані в суспільному виробництві — немає відповідного устаткування, матеріалів тощо. Отже, винаходом визнається і пропозиція, яка може бути використана за умови появи технічної можливості в майбутньому.

На визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні цієї норми.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес в будь-якій сфері технології. Об'єктами винаходу визнаються також штами мікроорганізмів, культура рослин і тварин тощо, а також методики пошуків. Винаходом визнається застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

До пристроїв, як об'єктів винаходу, належать машини, механізми, прилади тощо. Пристрої характеризуються такими ознаками: наявність конструктивного елементу; наявність зв'язків між ними; взаємне розташування елементів; форма виконання елементу (елементів) або пристрою в цілому, параметри та інші характеристики елементів та їх взаємозв'язок; матеріал, з якого виготовлено елемент, або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента.

Поняттям «продукт» охоплюється також і речовина, а також штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин.

До способів як об'єктів винаходів належать процеси виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомогою матеріальних об'єктів. Отже, спосіб, як об'єкт винаходу, характеризується тим, що це дії лише над матеріальними об'єктами (сировиною, заготовками тощо).

Застосування раніше відомого винаходу (продукту) за новим призначенням характеризується тим, що в його описі повинні бути вказані конкретний продукт чи спосіб, які можуть використовуватися за новим призначенням.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає перелік науково-технічних досягнень, які не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати художнього конструювання; топографії інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин.

 

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

1. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Визначення корисної моделі, дане ст. 460 ЦК не відповідає її дійсному змісту. Корисною моделлю визнається конструктивне виконання пристрою, яке повинно характеризуватися явно вираженими просторовими формами. Така форма повинна характеризуватися не лише наявністю елементів і зв'язків між ними, але й формою виконання цих елементів, їх взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна модель — викладення цієї сутності в просторі. Корисна модель може стосуватися лише пристрою. Якщо порівняти корисну модель з промисловим зразком, то неважко помітити, що промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу (пристрою). Корисна модель — це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим і промислово придатним. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету. На новизну корисної моделі не впливає розкриття інформації протягом 12 місяців до подання заявки до Установи.

Винаходи і корисні моделі — близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати умовам патентоздатності, таким як світова новизна і промислова придатність. Проте до корисної моделі не висувається умова винахідницького рівня. Принципова відмінність між ними полягає саме в об'єкті — до винаходів належать продукти, способи і використання відомих рішень за новим призначенням. До корисних моделей — конструктивне виконання пристрою. Сутність корисної моделі полягає саме в оригінальному компонуванні пристрою.

Відповідно до закону не можуть одержати правову охорону як об'єкти корисної моделі ті ж самі об'єкти, які не можуть одержати правову охорону як винаходи.

 

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить громадському порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності — новизні та промисловій придатності.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету. Крім того, в процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи. На визнання промислового зразка патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні цієї норми.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його можна використати в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб. Проте не можуть одержати правову охорону як промислові зразки: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо. Промислові зразки можуть бути об'ємні (моделі, форма), площинними (малюнки) або комбінованими. Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладена об'ємно-просторова структура, наприклад, зовнішній вигляд меблів, будь-яких машин, люстра тощо. Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйняте візуально як об'ємне, наприклад, зовнішній вигляд килима, хустки, тканини тощо. Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, властивими об'ємним і площинним зразкам, наприклад, зовнішній вигляд інформаційного табло, виставочної конструкції композиції, будівельної оздоблювальної плитки тощо.

Розрізняють однооб'єктні промислові зразки і багатооб'єктні. До перших відносяться площинні двомірні - промисловий малюнок -- зображення, виконане за допомогою графічних засобів (наприклад, малюнок декоративної тканини, килима тощо); об'ємні тримірні (закінчений промисловий виріб — машина, прилад); об'ємні тримірні, які є частиною виробу, якщо вони призначені для використання з низкою виробів і має самостійну завершену композицію, наприклад, фара, різноманітні ручки.

До багатооб'єктних промислових зразків відносяться: набори виробів, тобто сукупність предметів одного призначення, які в сукупності складають єдине ціле (наприклад, набір інструментів).

Комплект виробів — повний набір яких-не-будь предметів, які в сукупності складають ціле (наприклад, комплект білизни, комплект частин машини). Гарнітур — повний набір, комплект предметів, які служать певній меті (наприклад, гарнітур меблі, гарнітур білизни). Сервіз — повний набір столової або чайної посуди з єдиним художнім оформленням, розрахований на певну кількість людей. Інтер'єр -- архітектурно і художньо оформлене внутрішнє приміщення, внутрішній простір різних приміщень, архітектурних споруд, а також підйомно-транспортних машин і транспортних засобів (наприклад, кабіни, салони, каюти, рубки тощо). Варіанти виробів — художньо-конструкторські рішення одного і того ж виробу, які відрізняються сукупністю суттєвих ознак, що визначають естетичні і ергономічні особливості виробу.

 

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

2.  Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Науково-технічні досягнення можуть бути визнані об'єктами промислової власності лише після їх кваліфікації як таких відповідним державним органом, державної реєстрації у відповідних державних реєстрах і видачі патенту. Державна кваліфікація здійснюється Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), яке входить до складу Державного департаменту інтелектуальної власності (Установи), на підставі проведення спеціальних експертиз - формальної і кваліфікаційної (експертизи по суті). Зазначені та інші експертизи здійснюються відповідно до патентних законів і відомчих нормативних актів.

На підставі позитивних висновків експертизи заявок на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок і державної реєстрації зазначених об'єктів права інтелектуальної власності Установа видає охоронний документ — патент. Патент є техніко-юридичний документ, який засвідчує, що заявлена пропозиція дійсно є об'єктом права інтелектуальної власності, авторство її творця, національний пріоритет на інтелектуальну власність, на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

Патент на винахід видається на підставі, або формальної експертизи (деклараційний патент), або на підставі кваліфікаційної експертизи. Деклараційний патент на винахід видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну (різновид патенту). Патент на винахід (різновид патенту) видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

На корисну модель видається деклараційний патент за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. На підставі формальної експертизи видається патент на промисловий зразок.

За бажанням заявника на видачу патенту на винахід йому може бути видано патент або деклараційний патент. Патент видається за результатом кваліфікаційної експертизи, яка проводиться за бажанням заявника або інших осіб, заінтересованих в проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Обсяг правової охорони визначається за формулою винаходу, корисної моделі та сукупністю ознак промислового зразка. Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і ясно відображати сутність винаходу чи корисної моделі, тобто вона має містити таку сукупність його (її) суттєвих ознак, які дають можливість досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі). Формула складається у вигляді логічного визначення винаходу (корисної моделі) сукупністю усіх його (її) суттєвих ознак. Зазначені ознаки виражаються таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення, заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує.

Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях (його макета, малюнка). Тлумачення ознак повинно проводитися в межах опису промислового зразка. Суттєві ознаки в найбільшій мірі виражаються у фотографії. Це документ, який містить основну інформацію про промисловий зразок і визначає обсяг правової охорони.

Умови та порядок видачі патенту. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок видається Установою на основі проведення відповідних експертиз заявок державної реєстрації зазначених об'єктів права інтелектуальної власності у відповідних державних реєстрах.

Заявка — це сукупність документів, необхідних для визначення патентоздатності заявленої пропозиції і видачі патенту (деклараційного патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Заявка подається до Установи, де вона в установленому порядку розглядається, і по ній Установа приймає відповідне рішення. На підставі прийнятого рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація. Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту). Після опублікування відомостей про видачу патенту Установа протягом трьох місяців від дати публікації публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить опис винаходу (корисної моделі) та промислового зразка.

Після публікації відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Заявник має право оскаржити будь-яке рішення чи неприйняття рішення Установою стосовно заявки до суду в місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Деклараційний патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок видається під відповідальність його власника за відповідність зазначених об'єктів умовам патентоздатності. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою.

 

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Суб'єктами прав зазначених об'єктів права інтелектуальної власності насамперед є їх творці — винахідники та автори промислових зразків. Творцями можуть бути будь-які фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, якщо вони мають постійне місце проживання в Україні, та особи без громадянства. Не має значення вік та дієздатність творців — відомо немало випадків, коли винаходи та інші науково-технічні досягнення створюють неповнолітні і навіть малолітні діти. На них поширюються ті ж правила, які стосуються цих осіб за авторським правом. Творити вони можуть незалежно від віку, й обов'язки дітей до 14 роки здійснюють їх законні представники - батьки та опікуни.

Це так звані первинні суб'єкти права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки можуть бути й інші особи, до яких це право перейшло на підставі договору чи закону. Це похідні суб'єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на зазначені об'єкти може перейти до інших будь-яких осіб — як фізичних, так і юридичних на підставі договору, які стають правонаступниками творців. Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки може переходити за договором від одних осіб до інших. Зазначені об'єкти — це товар, який знаходиться у вільному цивільному обігу.

Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки може встановлюватися законом і не творцям — винахідникам і авторам промислових зразків. За законом це право виникає у осіб, з якими винахідник чи автор промислового зразка знаходиться в трудових відносинах, — роботодавців. Вони наділяються майновими правами інтелектуальної власності законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки стають за законом спадкоємці винахідника та автора промислового зразка, які стають їх правонаступниками у порядку спадкоємства як за заповітом, так і за законом.

Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) на винахід, корисну модель чи промисловий зразок і має на це право, подає до Установи заявку. З наведеної норми (ст. 12 п. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та п. 1 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») випливає, що заявником може бути будь-яка особа як фізична, так і юридична, яким винахідник чи автор промислового зразка передав право (перейшло за законом) на подання заявки. Сама по собі заявка як підстава для отримання патенту також може бути товаром

— творець може її продати, подарувати, сплатити нею борг та вчиняти інші цивільно-правові угоди, які не суперечать закону.

Особою, яка бажає одержати патент на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, може бути тільки та особа, яка має це право. Підстави такого права зазначена особа повинна підтвердити документально. Заявник може доручити подання заявки та одержання патенту своєму представнику -- представнику у справах інтелектуальної власності.

У передбачених ЦК та іншим законом випадках заявником може бути роботодавець. Практично таких випадків подання заявки значно більше. Роботодавець, як правило, здійснює своє право на подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок через свого представника, яким може бути як представник у справах інтелектуальної власності, так і інша особа, в тому числі працівник роботодавця.

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок, що випливають із патенту (деклараційного патенту) і діють від дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Права, що випливають із патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру. Ці ж правила поширюються на промисловий зразок. Патент надає його володільцю виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патентів. Використання секретних винаходів, корисних моделей і промислових зразків має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із Державним експертом.

Взаємовідносини при використанні винаходу, корисної моделі, промислового зразка, патенти на які належать кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та передавати право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка визнається:

— виготовлення, пропонування для продажу, застосування або введення в господарський оборот в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;

- застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб (процес), знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;

— пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування, ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, або ознаку, еквівалентну їй. Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель чи секретний промисловий зразок обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право дозволяти чи забороняти іншій особі використовувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності. Зокрема, власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу,

корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі (ліцензіару), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіату обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключне, або невиключну ліцензію. За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка ліцензіату в певному обсязі на визначеній території і на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок в частині, що не передається ліцензіату.

При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Суб'єкту права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належить виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання. Використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, які запатентовані іншими крім патентовласника особами, може мати місце лише на підставі договору з користувачем. ЦК та інші закони про інтелектуальну власність передбачають випадки бездоговірного використання зазначених об'єктів права інтелектуальної власності, які не визнаються правопорушеннями.

Якщо ж використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка здійснюється без дозволу (договору) патентовласника, то таке використання визнається правопорушенням, якому патентовласник має право перешкоджати, тобто вчиняти в межах закону дії, які мають метою припинення такого неправомірного використання винаходу, корисної моделі промислового зразка. Патентовласник має право звертатися до суду і вимагати припинення неправомірного використання, а також відшкодування заподіяних неправомірним використанням матеріальних і моральних збитків.

Перешкоджання неправомірному використанню запатентованих винаходів, корисних моделей, промислових зразків може виражатися також у формі самозахисту, яким є застосування патентовласником засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Патентовласник має право забороняти іншим особам використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок без його дозволу. Така заборона може здійснюватися лише в судовому порядку.

Патентовласнику належать також й інші майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, передбачені законом. Поняттям «інші права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» охоплюється ще низка майнових прав на зазначені об'єкти. Передусім патентовласник має право в установленому законом порядку відчужувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки будь-яким цивільно-правовим способом. Патентовласник може на підставі договору передавати право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок будь-якій особі (фізичній і юридичній), яка стає його правонаступником. Щодо секретних винаходів, корисних моделей та промислових зразків, то така передача можлива за наявності дозволу Державного експерта.

Договори про передачу права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і ліцензійні договори вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Передача права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та надання ліцензії на використання зазначених об'єктів вважаються дійсними для будь-якої іншої особи від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. Передача права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель та ліцензійні договори на їх використання регулюються Інструкцією про розгляд і реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) від 6 червня 1995 р. та Інструкцією про розгляд і реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійного договору на використання промислового зразка від 6 червня 1995 р.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель та деклараційного патенту на промисловий зразок, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка. У цьому разі річний збір на підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку. Якщо жодна особа не заявила патентовласнику про свої наміри щодо використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Патентовласник має право на винагороду за використання належного йому об'єкта права інтелектуальної власності. Винагорода за використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на підставі договору. Розмір винагороди, порядок її обчислення та виплати визначаються угодою між патентовласником і користувачем зазначеного об'єкта. Патентовласник чи власник деклараційного патенту на секретний винахід, чи деклараційного патенту на секретну корисну модель або секретний промисловий зразок має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат та сплату зборів, передбачених законом. Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються в судовому порядку.

Роботодавець зобов'язаний протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створений ним винахід чи корисну модель укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати його чи йому правонаступнику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від використання зазначених об'єктів права інтелектуальної власності.

 

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

2.  Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробовувань та офіційного дозволу.

4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

ЦК України визначив нову дату, з якої починають діяти майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патентні закони України такою датою визначали дату публікації відомостей про видачу патенту. Дата публікації відомостей про видачу патенту має місце на підставі прийнятого рішення про визнання заявленої пропозиції об'єктом права інтелектуальної власності та її державної реєстрації. Іншими словами, дата публікації мала місце пізніше від дати реєстрації зазначених об'єктів. ЦК визначив нову дату — дату, яка настає за датою державної реєстрації зазначених об'єктів. Визначена ЦК дата є більш чіткою — зазначається точна дата державної реєстрації. Проте її недолік в тому, що вона стає відомою заявнику пізніше.

Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід, чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель або деклараційного патенту на секретний промисловий зразок діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру. Тобто, від тієї самої дати, яка визначена для звичайних винаходів, корисних і промислових зразків.

У передбачених законом випадках винаходові, корисній моделі, промисловому зразку ще до їх офіційного визнання об'єктами права інтелектуальної власності в установленому порядку може бути надана тимчасова правова охорона. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заяву за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Факт опублікування відомостей про заявку на патент на винахід надає заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Із цього часу заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Дія тимчасової правової охорони припиняться від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства по заявці.

Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її публікації Установою на умовах, які діють стосовно звичайної заявки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому порядку до Установи.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 1) заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою; 2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 3) матеріал, що справляє враження опису винаходу, корисної моделі, промислового зразка, і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу, корисної моделі, промислового зразка, викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формула винаходу, корисної моделі, промислового зразка виконані іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріалів заявки не відповідають вимогам закону, то вона повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається 2 місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У протилежному випадку заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені вище, є посилання на креслення, але таке креслення не надійшло до Установи на дату одержання ним заявки, Установа повідомляє про це заявника і пропонує на його вибір надіслати креслення або виключити посилання

на нього в заявці. Якщо протягом 2 місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи креслення надійде до Установи, датою подання заявки буде дата одержання його Установою. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.

Рішення про встановлення дати подання заявки Установа надсилає заявнику після надходження документа про сплату збору за надання заявки. У разі порушення зазначених вимог рішення про це не надсилається, а заявка вважається відкликаною. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає можливість продовження чинності патенту на винахід, використання якого потребує спеціальних випробовувань та офіційного дозволу. Якщо об'єктом винаходу є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, строк чинності патенту на такий винахід може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж 5 років. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається Установою.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому порядку. Дата подання заявки на корисну модель до Установи визначається за тими ж правилами, які визначені для визначення дати подання заявки на винахід.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому порядку до Установи. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 1) клопотання у довільній формі про видачу патенту на промисловий зразок, викладене українською мовою; 2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 3) зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; 4) частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають вимогам закону, то вона повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У противному разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо в заявці є посилання на креслення (схему, карту), але таке креслення (схема, карта) не надійде до Установи на дату одержання ним заявки, Установа повідомляє про це заявника і пропонує йому на вибір надіслати креслення (схему, карту) чи вилучити посилання на нього в заявці. Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи креслення (схема, карта) надійде до Установи, то датою подання заявки буде дата одержання його Установою. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Рішення про встановлення дати подання заявки до Установи надсилається заявнику після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У разі порушення цієї вимоги зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.

 

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Коментар див. після ст. 468.

 

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

2. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Коментар див. після ст. 468.

 

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

1. Патентовласник має право в будь-який час відмовитися від патенту повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи. Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також в разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

Дія патенту припиняється в разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Дата подання заявки встановлюється за правилами, викладеними вище. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправлений до Установи до кінця поточного року за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не сплачено протягом 12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту. Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну модель чи на секретний промисловий зразок не сплачується.

2.  На об'єкти права інтелектуальної власності винаходи, корисні моделі, промислові зразки майнові права припиняються в разі відмови патентовласника від своїх прав на зазначені об'єкти. Така відмова може мати місце через будь-які причини — втрата комерційного інтересу, неспроможність підтримувати чинність патентів на зазначені об'єкти, відсутність попиту на такі об'єкти тощо. У такому разі патентовласник подає до Установи заяву про відмову від своїх майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Така заява публікується в офіційному бюлетені Установи. Зазначені майнові права припиняються від дати публікації відомостей про відмову.

Патентовласник на винахід, корисну модель, промисловий зразок має можливість відмовитися, тобто припинити чинність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, який охороняється належним йому патентом, простіше, — він може припинити сплачування зборів за підтримання чинності патенту. Припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винайди, корисні моделі, промислові зразки означає припинення чинності будь-яких прав на зазначені об'єкти, тобто припинення чинності самого патенту.

Припинення чинності патенту не припиняє чинності винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Вони можуть не втрачати своєї комерційної цінності, технічного значення, корисної ефективності тощо. У такому разі винахід, корисна модель, промисловий зразок втрачають власника, права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти. Вони нікому не належать на праві інтелектуальної власності, власника як такого більше немає. Проте сам об'єкт може бути корисним для використання. У таких випадках будь-яка особа, яку винахід, корисна модель чи промисловий зразок зацікавили, має право їх використовувати на власний розсуд без виплати будь-якої винагороди за їх використання. Безперечно, таке використання не потребує укладення ліцензійного договору.

Як зазначено у ст. 486 ЦК, відмова від майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може мати місце лише за ініціативою патентовласника і в будь-який час протягом чинності патенту. Зазначена відмова може мати місце і під час чинності ліцензійного договору на право використання будь-якого із цих об'єктів. Припинення чинності патенту за ініціативою патентовласника (ліцензіара) може нанести майнові і моральні збитки особі, яка використовує зазначений об'єкт за договором (ліцензіату).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 32) застерігає, що не допускається повна або часткова відмова без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором. Таке попередження повинно бути й тоді, коли на майно ліцензіара накладено арешт, до складу якого входять права інтелектуальної власності, засвідчені патентом.

Проте цей Закон не забороняє відмову від майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок під час чинності ліцензійного договору, а лише не допускає зазначеної відмови без попередження ліцензіара. Ліцензіар має бути попереджений про наступну відмову, і з ним мають бути вирішені всі негативні наслідки такої відмови.

Якщо внаслідок дострокового припинення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок під час чинності ліцензійного договору ліцензіату будуть заподіяні певні майнові (моральні) збитки, то патентовласник зазначених об'єктів (особа, яка надала дозвіл на використання цих об'єктів — ліцензіар) має відшкодувати заподіяні відмовою збитки. Проте, розв'язання цього спору може бути іншим відповідно до договору чи закону. Поки що чинне законодавство України про інтелектуальну власність і ЦК не передбачають таких випадків. Сторони вправі в договорі передбачити інший шлях розв'язання цього спору ніж передбачений п.2 ст. 467 ЦК.

3. Новий ЦК України передбачає можливість відновлення виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, які були достроково припинені за ініціативою патентовласника. Це нова норма в законодавстві України про інтелектуальну власність. ЦК не визначає будь-яких конкретних підстав для такого відновлення, тобто патентовласник має право на відновлення незалежно від способу припинення зазначених майнових прав.

Клопотання про відновлення достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право порушувати лише та особа, яка мала право на патент на той чи інший об'єкт в той час, коли це право було достроково припинено (патентовласник). Клопотання про відновлення достроково припинених зазначених прав подається до Установи, яка й вирішує це питання по суті.

Зазначене клопотання може бути порушене протягом строку чинності зазначених майнових прав інтелектуальної власності. Припинити чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок за ініціативою патентовласника можна в будь-який час чинності патенту, отже, його чинність також може бути відновлена в будь-який час.

Порядок розгляду клопотання про відновлення достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід: корисну модель, промисловий зразок та визначення часу відновлення встановлюються Установою.

 

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними

1. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними може мати місце в будь-який час їх чинності. Визнання зазначених прав недійсними здійснюється лише в судовому порядку, воно може бути повним або частковим — визнаються недійсними всі права, що випливають із патенту, або тільки їх частина.

Чинні патентні закони України про промислову власність встановили такі підстави для визнання прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, недійсними:

- невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам патентоздатності, що визначені законом;

-  наявності у формулі винаходу, корисної моделі, промислового зразка у сукупності суттєвих ознак, яких не було у поданій заявці;

— порушення вимог до закордонного патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на відповідність умовам патентоздатності.

Про визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнані недійсними повністю або частково, визнаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 37) та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 23) закордонне патентування виплодів, корисних моделей та промислових зразків здійснюється лише в дозвільному порядку, визначеному зазначеними законами. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок в орган іноземної держави, в тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити її про наміри здійснити таке патентування. В разі відсутності заборони протягом 3-х місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи заявку на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути подано в органи іноземної держави.

Якщо ж заявник порушить встановлений порядок закордонного патентування, то його права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.

 

Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Суб'єктом права попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути будь-яка фізична чи юридична особа. Об'єктом права попереднього користувача може бути винахід, корисна модель чи промисловий зразок, кожний з них окремо як об'єкт права інтелектуальної власності. Проте, зазначені об'єкти можуть бути об'єктом права попереднього користувача і у своїй сукупності — винахід, його внутрішня композиція (корисна модель) і зовнішня форма промислового виробу, в якому використано винахід і корисну модель (промисловий зразок).

Право попереднього використання виникає лише за певних умов. Будь яка фізична чи юридична особа стає суб'єктом права попереднього користування, якщо вона почала ще до подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок використання тотожного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Не має значення, хто створив цей винахід, корисну модель, промисловий зразок — сам користувач чи якась інша фізична особа. Головним є те, що користувач почав зазначене використання добросовісно. Його добросовісність має стосуватися двох аспектів. Якщо користувач почав використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, створені іншою особою, то це користування здійснюється на правомірній основі. Другий аспект стосується заявника — користувач не порушує при цьому ніяких прав заявника.

Використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка включає в себе як саме використання (вилучення з об'єкту його корисних якостей), так і істотну і серйозну підготовку до такого використання. Значна та серйозна підготовка до попереднього використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка означає, що користувач незалежно від заявника може здійснити комерційне використання зазначеного об'єкта. Головне в тому, що таке використання почалося до подання заявки. Цим положенням охоплюється і дата пріоритету, якщо було заявлено пріоритет.

Будь-які цивільно-правові відносини між заявником і суб'єктом права попереднього користування не виникають і не потребують будь-якого формального оформлення. Право попереднього користування винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком виникає лише в силу факту такого використання. Зазначений суб'єкт ніякого документа на право використання не одержує. Спори, що можуть виникнути із цього приводу, розв'язуються в судовому порядку.

Право попереднього користувача носить безоплатний характер. Суб'єкт цього права не зобов'язаний виплачувати будь-яку винагороду за використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки з підприємством чи діловою практикою. Якщо відчужується лише частина підприємства чи ділової практики, в якому використано винахід, корисна модель, промисловий зразок, то таке відчуження також вважається правомірним. У даному разі підприємство чи його частина, ділова практика чи її частина вважаються тими, в яких використано винахід, корисна модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.