Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

НОВИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ — КОДЕКС

ПРИВАТНОГО ПРАВА


КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Загальні зауваження до Книги першої

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 Цивільне законодавство України

Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

Глава З Захист цивільних прав та інтересів

РОЗДІЛ II. ОСОБИ

Підрозділ 1. Фізична особа

Глава 4 Загальні положення про фізичну особу

Глава 5 Фізична особа-підприємець

Глава 6 Опіка та піклування

Підрозділ 2. Юридична особа

Глава 7 Загальні положення про юридичну особу

Глава 8 Підприємницькі товариства

Параграф 1. Господарські товариства

1.  Загальні положення

2.  Повне товариство

3.  Командитне товариство

4.  Товариство з обмеженою відповідальністю

5.  Акціонерне товариство

Параграф 2. Виробничий кооператив

Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Глава 9 Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Глава 10 Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах

Глава 11 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 12 Загальні положення про об'єкти цивільних прав

Глава 13 Речі. Майно

Глава 14 Цінні папери

Глава 15 Нематеріальні блага

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16 Правочини

Параграф 1. Загальні положення про правочини

Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Глава 17 Представництво

РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 18 Визначення та обчислення строків

Глава 19 Позовна давність


КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Загальні зауваження до Книги другої

Глава 20 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Глава 21 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Глава 22 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи


КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Загальні зауваження до Книги третьої

РОЗДІЛ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23 Загальні положення про право власності

Глава 24 Набуття права власності

Глава 25 Припинення права власності

Глава 26 Право спільної власності

Глава 27 Право власності на землю (земельну ділянку)

Глава 28 Право власності на житло

Глава 29 Захист права власності

РОЗДІЛ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 30 Загальні положення про речові права на чуже майно

Глава 31 Право володіння чужим майном

Глава 32 Право користування чужим майном

Глава 33 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Глава 34 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови


КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Загальні зауваження до Книги четвертої

Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності

Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю


КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Загальні зауваження до Книги п'ятої

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47 Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні

Глава 48 Виконання зобов'язання

Глава 49 Забезпечення виконання зобов'язання

Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання

Параграф 2. Неустойка

Параграф 3. Порука

Параграф 4. Гарантія

Параграф 5. Завдаток

Параграф 6. Застава

Параграф 7. Притримання

Глава 50  Припинення зобов'язання

Глава 51 Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

Глава 52 Поняття та умови договору

Глава 53 Укладення, зміна і розірвання договору

РОЗДІЛ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Підрозділ 1. Договірні зобов'язання

Глава 54 Купівля-продаж

Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж

Параграф 2. Роздрібна купівля-продаж

Параграф 3. Поставка

Параграф 4. Контрактація сільсько-господарської продукції

Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

Параграф 6. Міна

Глава 55 Дарування

Глава 56 Рента

Глава 57 Довічне утримання (догляд)

Глава 58 Найм (оренда)

Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)

Параграф 2. Прокат

Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки

Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу

Параграф 6. Лізинг

Глава 59 Найм (оренда) житла

Глава 60 Позичка

Глава 61 Підряд

Параграф 1. Загальні положення про підряд

Параграф 2. Побутовий підряд

Параграф 3. Будівельний підряд

Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

Глава 62  Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Глава 63 Послуги. Загальні положення

Глава 64 Перевезення

Глава 65 Транспортне експедирування

Глава 66 Зберігання

Параграф 1. Загальні положення про зберігання

Параграф 2. Зберігання на товарному складі

Параграф 3. Спеціальні види зберігання

Глава 67  Страхування

Глава 68 Доручення

Глава 69 Комісія

Глава 70 Управління майном

Глава 71 Позика. Кредит. Банківський вклад

Параграф 1. Позика

Параграф 2. Кредит

Параграф 3. Банківський вклад

Глава 72 Банківський рахунок

Глава 73 Факторинг

Глава 74 Розрахунки

Параграф 1. Загальні положення про розрахунки

Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Параграф 3. Розрахунки за акредитивом

Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Глава 75 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Глава 76 Комерційна концесія

Глава 77 Спільна діяльність

Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність

Параграф 2. Просте товариство

Підрозділ 2. Недоговірні зобов'язання

Глава 78 Публічна обіцянка винагороди

Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Глава 79 Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

Глава 80 Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Глава 81 Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 82 Відшкодування шкоди

Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди

Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Глава 83 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави


КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО

Загальні зауваження до Книги шостої

Глава 84 Загальні положення про спадкування

Глава 85 Спадкування за заповітом

Глава 86 Спадкування за законом

Глава 87 Здійснення права на спадкування

Глава 88 Виконання заповіту

Глава 89 Оформлення права на спадщину

Глава 90 Спадковий договір

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ