Печать
PDF

16. Що необхідно знати про ціну товарів

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

16. Що необхідно знати про ціну товарів

Звичайно, одним із найбільш визначальних та істотних умов договору купівлі-продажу є ціна товару.

Ціна у договорі купівлі-продажу - це певна грошова сума, що сплачується покупцем продавцеві за придбане майно. Ціна є істот­ною умовою, яка визначається договором купівлі-продажу, тобто вона має бути обов’язково визначена в договорі шляхом досягнен­ня сторонами щодо цього обопільної згоди.

Якщо Ви покупець

Згідно з договором купівлі-продажу Ви повинні прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до норм законодавства Ви зобов’язані оплатити товар за ціною, що встановлена договором купівлі-продажу, якщо інше не передбачене законодавчими актами.

Якщо Ви продавець

Відповідно до чинного законодавства Ви за обопільною зго­дою з покупцем маєте право вільно визначати ціну предмета уго­ди, а в передбачених законом випадках повинні керуватися дер­жавними фіксованими або регульованими цінами.

Ви повинні чітко дотримуватись вимог, щодо оголошення ціни продукції, зокрема:

-  обов’язково зазначати ціну кожної одиниці продукції або однієї ка­тегорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції;

-  написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння;

-  ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподат­кові обов’язкові платежі, які відповідно до законодавства спла­чуються споживачем під час придбання відповідної продукції;

-   ціна товару повинна бути зазначена за одну упаковку, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару (кілограм, літр).

Відповідно до умов договору купівлі-продажу Ви зобов’язані передати покупцю товар у певний строк, що обумовлений догово­ром. Але можуть скластись обставини таким чином, що Ви про­строчили виконання обов’язку щодо передання товару покупцю. У такому випадку ціна визначається, виходячи із співвідношення цих показників на момент укладання договору і на день передання товару, що встановлений у договорі. Таке положення про визна­чення ціни товару застосовується, якщо інше не встановлено акта­ми цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання.

Останнім часом набули дедалі більшого поширення такі явища, як знижки, розпродажі тощо і тому покупцеві значно важче зорієнтувати­ся в питаннях законності таких аспектів договору купівлі-продажу.

Якщо Ви покупець

Якщо Вам за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає Вам право при купівлі однієї продукції одержати іншу продукцію за зниженою ціною, Вам необхідно поцікавитись у продався щодо:

- змісту та вартості пропозиції і у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;

-   умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь- яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.

В разі, якщо Вам пропонується товар зі „знижкою” або за „зменшеною ціною” чи з будь-яким іншим, аналогічним значен­ням, Ви повинні знати, що такі поняття можуть застосовуватись лише з додержанням умов: якщо вони застосовуються до продук­ції, яку безпосередньо реалізує суб’єкт господарювання; якщо та­кого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу; якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни.

Якщо Ви вирішили відвідати заклад роздрібної торгівлі (ма­газин, універмаг тощо) під час проведення розпродажу, то маєте знати, - під проведенням розпродажу розуміється здійснення роз­продажу усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів; обмеження тривалості розпродажу в часі. Крім того, ціни товарів, що підлягають розпродажу, повинні бути меншими від їх звичайної ціни.

Якщо Ви продавець

Після публічного повідомлення про початок проведення роз­продажу, застосування знижок або зменшення ціни Ви повинні довести до відома споживача інформацію про ціну продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного розпрода­жу, застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після їх початку.