Печать
PDF

14. Як проводиться перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

14. Як проводиться перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу?

Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-про- дажу щодо кількості, якості, асортименту, комплектності товарів та інших умов здійснюється у випадках та у порядку, встановле­них договором або актами цивільного законодавства.

Якщо нормативно-правовими актами з питань стандартизації встановлені вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортимен­ту, якості, комплектності товарів, то порядок перевірки, визначе­ний договором купівлі-продажу, має відповідати цим вимогам.

Законодавством передбачено випадки, коли порядок пере­вірки додержання продавцем умов договору купівлі-продажу не встановлений договором або актами цивільного законодавства. За таких обставин перевірка додержання покупцем умов догово­ру купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплек­тності товарів та інших умов здійснюються відповідно до звичаїв ділового обороту або умов, що звичайно застосовуються у таких випадках.

Перевірка додержання вимог щодо предмету договору як про­давцем, так і покупцем, повинна здійснюватися на одних і тих же умовах. Тобто законодавством застосовується у даному випадку принцип рівності, немає ніяких переваг до однієї зі сторін догово­ру купівлі-продажу.

Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-про- дажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару та інших умов здійснюється у випадках та в порядку, встановлених договором або актами цивільного законо­давства.

Якщо Ви покупець

Обов’язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплек­тність товару (випробування, аналіз, огляд тощо) може бути по­кладений як на Вас, так і на продавця.

При передачі продавцем товарів, що є предметом договору ку- півлі-продажу, Ви повинні оглянути цей товар у строк, визначе­ний договором, законом, іншими нормативно-правовими актами з питань стандартизації або звичаями ділового обороту.

Пам’ятайте! Якщо обов’язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність товару (який може бути здійснений шляхом проведення випробування, аналізу, огляду тощо) покладений на продавця, Ви маєте право вимагати від нього надання Вам доказів проведення такої перевірки.

Якщо Ви продавець

Обов’язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплек­тність товару (випробування, аналіз, огляд тощо) може бути по­кладений як на покупця, так і на Вас.

Майте на увазі! Якщо товари не відповідають умовам догово­ру, Ви повинні повідомити про це покупця і негайно виправити за­значені недоліки.

Якщо такий обов’язок щодо перевірки кількості, асортименту, якості, комплектності товару покладений на Вас, Ви зобов’язані на відповідну вимогу покупця надати йому інформацію про резуль­тати перевірки.