Печать
PDF

13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?

Шкода як підстава відповідальності - це збиток, заподіяний майну внаслідок його ушкодження, знищення, псування, або осо­бі - внаслідок утрати заробітку через каліцтво, інше ушкодження здоров’я, або смерть годувальника.

Відповідальність настає, якщо причина шкоди пов’язана з протиправним поводженням, тобто є наслідком недоліків товарів, робіт, послуг.

Законодавство визначає, що відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів поряд із продавцем несе також і його виготовлювач.

Слід мати на увазі, що шкода життю, здоров’ю чи майну може бути заподіяна не тільки через те, що в товарах маються конструк­тивні, технологічні, рецептурні та інші недоліки, але і внаслідок ненадання необхідної і достовірної інформації про товар (напри­клад, правила використання, строки придатності, необхідні дії при їх закінченні тощо).

Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю у зв’язку з придбанням товару неналежної якості відшкодовується продавцем або виго­товлювачем товару у повному обсязі.

Право на відшкодування шкоди визнається за будь-яким по­терпілим незалежно від того, чи перебував він з продавцем у до­говірних відносинах. Тобто якщо громадянином було придбано харчові продукти, які не відповідали вимогам щодо їх якості, і вна­слідок їх споживання самим громадянином та його гостями всім цим особам було завдано значного порушення здоров’я, заподіяна шкода повинна бути відшкодована і особам, які не були безпосе­редньо покупцями товару.

Позов про відшкодування шкоди може бути пред’явлений продавцю товару чи його виготовлювачу на вибір потерпілого.

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення по­терпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також якщо:

1)   порушуючи вимоги закону не було встановлено строку при­датності товару, роботи (послуги);

2)    особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановле­них строків придатності товару, роботи (послуги), а якщо вони не встановлені, - протягом десяти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).


Зразок позовної заяви про повернення грошової суми, спла­ченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди

До

(найменування суду)

Позивач __________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ___

Відповідач

(найменування) місцезнаходження

ПОЗОВНА ЗАЯВА про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди

Ціна позову                                  грн.

“__ ” __________ 200_ року в _____________________________________

(найменування торговельної організації)

я придбав_____________________ , за який сплатив________ грн.____ коп.,

(вказати, який товар)

що підтверджується ____________________________  (касовий чек, товарний чек, квитанція, тощо), що додається до цієї позовної заяви.

Підприємство-виготовлювач, як це зазначено у ______________________  , гарантує нормальну роботу (використання) товару протягом ______________________________  з дня (вказати: продажу чи випуску товару).

(вказати строк)

Після придбання товару у ньому були виявлені такі недоліки:_________

(конкретно вказати виявлені недоліки)

Виявлені недоліки усунути в гарантійній майстерні виявилось не­можливим

(причини)

Оскільки дефекти купленого товару були виявлені в період гаран­тійного строку, я звернувся до

(найменування торговельної організації) з проханням замінити його на аналогічний товар належної якості. Однак магазин позитивної відповіді не дав (відмовився взяти (обміняти) брако­ваний товар)             .

(причини)

Таким чином, я вважаю за необхідне відмовитися від договору купів- лі-продажу товару та вимагати від Відповідача повернення сплаченої за товар грошової суми, а саме:__________________ .

Окрім того, я вважаю, що неправомірними діями Відповідача мені було завдано моральної шкоди, що виражається у

(вказати, яких фізичних або моральних страждань було завдано)

Також_____________ , що підтверджується__________________________ .

Завдану моральну шкоду я оцінюю у розмірі__________________________ .

Мною у зв’язку із_______________________________________ також

були понесені такі витрати:________________________________________

(розрахунок додається). Це підтверджується__________________________ .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 6, 8, 22 Закону України “Про захист прав споживачів”, ст. ст. 22, 23, 708, 1167 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

Стягнути з Відповідача на мою користь_____________________ грн. у

якості повернення сплаченої за товар неналежної якості грошової суми,

__________ грн. у якості відшкодування завданої мені моральної шкоди,

а також____________ у якості відшкодування завданих мені збитків.

Загальна сума моїх позовних вимог складає______________ грн. (роз­рахунок додається).

Додатки:

1.  Паспорт (гарантійний талон), касовий або товарний чек магазину, а також ярлик виготовлювача (якщо товари продаються з таким ярли­ком).

2.  Довідка майстерні гарантійного ремонту або заводу-виготовлюва- ча про виявлені недоліки в товарі.

3.  Копія заяви, направленої до торговельної організації та відповідь (якщо такі є).

4.  Документи, що підтверджують понесені витрати (чеки, квитанції тощо).

5.  Копія позовної заяви.

Дата

Підпис