Печать
PDF

11. Як вчинити в разі передачі товару неналежної якості?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

11. Як вчинити в разі передачі товару неналежної якості?

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець повинен передати Вам товар, якість якого відповідає умовам цього дого­вору. Однак може статися, що продавець порушить свій обов’язок

-    надасть Вам товар неналежної якості.

Розглянемо окремі ознаки, якими може характеризуватись то­вар неналежної якості.

Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам норма­тивно-правових актів і нормативних документів, умовам догово­рів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недо­пустимим використання товару відповідно до його цільового при­значення, та який виник з вини виробника (продавця, виконавця). Істотним недоліком вважається також недолік, що після його усу­нення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Законодавством встановлена можливість пред’явлення Вами вимог до продавця відносно недоліків товару, не обумовлених про­давцем, незалежно від провини продавця у виникненні недоліків.

При цьому слід мати на увазі, що коли на товар встановлено гарантійний строк, Ви маєте право пред’явити вимогу у зв’язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку (таке ж право виникає у Вас і у разі виявлення недоліків у придбаному товарі, на який встановлений строк придатності, та якщо вони ви­явлені протягом цього строку).

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути Вами пред’явлена за умови, що недоліки були виявлені протягом розум­ного строку, але в межах двох років.

Якщо недоліки товару виявлені Вами після спливу гарантій­ного строку або строку придатності, продавець несе відповідаль­ність, якщо Ви доведете, що недоліки товару виникли до передан- ня Вам товару або з причин, які існували до цього моменту.

Якщо Вам передано товар неналежної якості, Ви маєте пра­во (незалежно від можливості використання товару за призначен­ням) вимагати від продавця за своїм вибором:

1)  пропорційного зменшення ціни;

2)   безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3)   відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо Вам передано товар, що має істотні порушення вимог щодо якості (виявлення недоліків, які не можна усунути, недо­ліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явили­ся знову після їх усунення) Ви маєте право за своїм вибором:

1)     відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

2)   вимагати заміни товару.

Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготов­лювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків Ви можете пред’явити як до про­давця так і до виготовлювача товару.

Як бачите, у вище перелічених випадках Ви маєте право самі обирати одну із кількох альтернативних вимог, у випадку передачі продавцем товару неналежної якості, і ніхто не має права змушувати Вас до іншого рішення.

Отже, продавець може лише запропонувати пропорційно змен­шити ціну, безоплатно усунути недоліки товару або відшкодува­ти витрати на усунення недоліків товару, але погодитись з цим чи ні - це право покупця.

Ви можете пред’явити зазначені вище вимоги на власний ви­бір як продавцеві за місцем купівлі товару, так і виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за Вашим місцезнахо­дженням.

Зокрема, зазначені вимоги за Вашим місцезнаходженням мо­жуть задовольнити також створені власником торговельні під­приємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним Вами товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

У разі виявлення Вами недоліків товарів та якщо Ви бажаєте замінити його на якісний товар, Ви маєте звернутися з відповід­ною вимогою до продавця.

Якщо Вами придбано продовольчі товари неналежної якості - продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути Вам сплачені гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності.

Якщо у продавця є в наявності товар, на який Ви пропонуєте здійснити заміну, - Ваша вимога підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотир­надцяти днів або за обопільною згодою з продавцем. Якщо ж та­кий товар відсутній, Ваша вимога про заміну підлягає задоволен­ню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо Ви вимагаєте від продавця безоплатного усунення не­доліків придбаного товару.

На Вашу вимогу про безоплатне усунення недоліків товару такі недоліки повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за обопільною згодою в інший строк.

Якщо гарантійний строк на придбану продукцію вже вийшов Ви також маєте право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гаран­тійного строку. Ця вимога може бути Вами пред’явлена протягом установленого строку служби[1], а якщо він не встановлений - про­тягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істот­ні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не за­доволено упродовж 14 днів (або в інший строк за згодою сторін), Ви маєте право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, як-то пропорційне зменшення ціни, безоплатне усу­нення недоліків товару тощо.

Пам’ятайте! Ваші вимоги розглядаються продавцем після пред’явлення розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Для підтвердження факту купівлі товару Ви повинні мати розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати Вами технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначе­ному законодавством. Ваші вимоги щодо безоплатного усунення недоліків придбаного товару не будуть підлягати задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок по­рушення Вами правил користування товаром або його зберігання.

Якщо Ви наполягаєте на розірванні договору - гроші, сплаче­ні за товар, повинні бути Вам повернуті у день розірвання догово­ру, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання дого­вору - в інший строк за домовленістю із продавцем, але не пізніше ніж протягом семи днів.

При цьому майте на увазі, що розрахунки у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’яв­лення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вар­тості товару на час купівлі.

Ваші права при придбанні товару належної якості

Законодавством визначено обсяг Ваших прав у тих випадках, коли Ви придбали товар належної якості, але він не влаштовує Вас за певними іншими показниками.

Так, Ви маєте право обміняти непродовольчий товар належ­ної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив Вас за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути Вами вико­ристаний за призначенням.

Ви маєте право на обмін товару належної якості протягом чо­тирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.

Пам’ятайте! Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий до­кумент, виданий Вам разом з проданим товаром.

Зверніть увагу! Законодавством передбачено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). До них відносяться:

-  продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни;

-   непродовольчі товари: світлочутливі товари, корсетні това­ри, парфюмерно-косметичні вироби, пір’яно-пухові вироби, ди­тячі іграшки м’які, дитячі іграшки гумові надувні, зубні щітки, мундштуки, апарати для гоління, помазки для гоління, розчіски, гребенці та щітки масажні, сурдини (для духових музичних ін­струментів), скрипічні підборіддя, грамплатівки, рукавички, юве­лірні вироби з дорогоцінних металів, вироби з бурштину, тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, килимові вироби метражні, білизна натільна, білизна постільна, панчішно-шкарпеткові виро­би, товари в аерозольній упаковці, друковані видання, лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, пого- нажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником), некондиційні то­вари, аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом.

Якщо ж на момент обміну аналогічного товару немає у прода­жу, Ви маєте право:

-  придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з від­повідним перерахуванням вартості,

-  розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару,

-  здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж над­ходженні відповідного товару в продаж.

Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити Вам про це.

Зауважте, що у разі розірвання договору купівлі-продажу розрахунки провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повинні бути Вам повернуті у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сто­рін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Якщо Ви продавець

Майте на увазі, що Ви так само як і виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Крім того, під час продажу (реалізації) товару Ви зобов’язані інформу­вати споживача про підприємства, що задовольняють зазначені вище вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення спожива­чеві здійснюються за рахунок продавця, виробника.

Якщо покупець звертається до Вас з вимогою заміни придба­них продовольчих товарів неналежної якості, Ви зобов’язані за­мінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку при­датності.

Майте на увазі, що наведені вимоги щодо товарів, виготов­лених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

Ваші дії в разі, коли покупець вимагає заміни товарів нена­лежної якості.

Ви так само як і виготовлювач (чи уповноважені ними пред­ставники) зобов’язані прийняти товар неналежної якості від по­купця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків.

При цьому доставка товару та його повернення покупцеві здійснюються Вами або виготовлювачем. У випадках якщо поку­пець та продавець (виготовлювач) мають різне місцезнаходженні, на продавця покладається обов’язок щодо повернення товару по­купцеві.

Ви повинні знати, що в разі наявності у Вас товару, на який вимагає здійснити обмін споживач - така вимога повинна бути Вами негайно задоволена. Якщо ж Ви маєте потребу в перевірці якості товару, який покупець вимагає замінити - така вимога має бути задоволеною протягом чотирнадцяти днів або за Вашою до­мовленістю з покупцем.

Якщо ж у Вас такий товар на даний момент відсутній - вимога покупця про заміну повинна бути Вами задоволеною у двомісяч­ний строк з моменту подання ним відповідної заяви.

Майте на увазі, що під час заміни товару з недоліками на то­вар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не повинен провадитись.

Якщо ж заміна товару з недоліками проводиться на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якос­ті, перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

Ваші дії в разі, коли покупець вимагає безоплатного усунен­ня недоліків товару.

Якщо Вам пред’явлена вимога щодо безоплатного усунення недоліків придбаного товару, Ви повинні забезпечити усунення недоліків протягом чотирнадцяти днів з дати такої вимоги або за Вашою спільною згодою в інший строк.

Ви повинні пам’ятати, що на письмову вимогу покупця на час ремонту Ви повинні надати (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Ви (це ж положення стосується і виробника) зобов’язані ство­рювати (мати) обмінний фонд товарів. Зокрема відповідно до за­конодавства обмінний фонд повинен передбачати проведення та­ких замін для надання їх в тимчасове користування споживачам на час гарантійного ремонту куплених ними товарів:

Телевізори                                   Мікрохвильові печі

Магнітоли                                   Кухонні машини

Магнітофони                               В’язальні машини

Радіоприймачі                             Пилососи

Холодильники                             Електропраски

Морозильники                             Електроміксери

Пральні машини                          Електросоковижималки

Апарати телефонні,                     Персональні комп’ютери

у тому числі                                 та комплектуючі частини до

мобільного зв’язку                       них

Апаратура для                              Електрочайники

відеозапису                               Електрокавоварки

та відтворення                           Електрофени

зображення і звуку

Зважайте, що за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифі­кації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад уста­новлений строк (чотирнадцять днів) споживач вправі вимагати від Вас виплати неустойки відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

 


[1] Строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.