Печать
PDF

10. Що корисно знати про гарантійний строк та строк придатності продукції.

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

10. Що корисно знати про гарантійний строк та строк придатності продукції.

З інформацію щодо гарантійного строку товару Ви можете ознайомитись в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь- якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійний строк - це гарантія продавця про те, що протягом певного проміжку часу проданий товар відповідатиме певним ви­могам, зазначеним у договорі чи законодавстві. При цьому гаран­тійний строк починає спливати з моменту передання товару по­купцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби не може бути мен­ший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не пе­редбачено нормативно-правовими актами, нормативними доку­ментами чи договором, і починає спливати одночасно з ним.

Законодавством також визначено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни на які обчислюються з початку відповідного сезону.

Для сезонних товарів гарантійні строки обчислюються з мо­менту настання сезону:

Для одягу, хутряних та інших виробів:

весняно-літнього

асортименту

гарантійний строк починається з 1 квітня

осінньо-зимового

асортименту

гарантійний строк починається з 1 жовтня

 

Для взуття:

зимового асортименту

гарантійний строк встановлено з 15 листопада по 15 березня

весняно-осіннього

асортименту

гарантійний строк встановлено з 15 березня по 15 травня; з 15 вересня по 15 листопада

літнього асортименту

з 15 травня по15 вересня

Строк (термін) придатності - строк (термін), протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, норма­тивних документів та умовам договору.

Тобто строком придатності вважається строк, зі спливом яко­го товар вважається непридатним для використання за призначен­ням.

Для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової хі­мії, парфумерно-косметичних, інших товарів, споживчі властивос­ті яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначаєть­ся на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення (який також повинен за­значатись на етикетці або в інших документах) і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до на­стання якого товар є придатним для використання.

Якщо Ви покупець

Якщо Ви позбавлені можливості використовувати товар, щодо якого договором купівлі-продажу встановлений гарантійний строк, у зв’язку з обставинами, що залежать від продавця, гаран­тійний строк не спливає до усунення відповідних обставин про­давцем.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Ви не могли використовувати його у зв’язку з виявленими в ньому недоліками, та якщо Вами було вчасно повідомлено про це про­давця.

У випадку, якщо Вам замінено товар (комплектуючий виріб) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору купівлі-продажу, Ви повинні знати, що сплив га­рантійного строку на нього повинен починатись з моменту заміни.

Іншими словами, при виконанні гарантійних ремонтів гаран­тійний строк збільшується на час перебування товару в ремонті. Зазначений час повинен обчислюватись від дня, коли Ви зверну­лись з вимогою про усунення недоліків, а при обміні товару - га­рантійний строк повинен обчислятись заново з дня обміну.

Для того, щоб убезпечити себе від купівлі простроченого то­вару:

ретельно перевіряйте строк придатності товару, який зазнача­ється на етикетках, упаковці або в інших документах, що додають­ся до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Пам’ятайте, що продавець зобов’язаний Вам передати товар, на який встановлено строк придатності, з таким розрахунком, щоб він міг бути Вами використаний за призначенням до спливу цього строку.

Пам’ятайте!

Якщо Ви збираєтесь придбати товар, на якому строк придатнос­ті не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товару, строк придатності яких минув, май­те на увазі, що це може призвести до негативних для Вас наслід­ків, а продавець такими діями порушує закон.

Якщо ж Ви не помітили чи не звернули увагу на те, що на при­дбаний Вами товар не встановлено гарантійний строк або строк придатності, Ви маєте право пред’явити продавцю (виробнику, ви­конавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було Вами виявлено протягом двох років.

Зауважте, що у разі продажу Вам товарів за зразками, по­штою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі- продажу і час передачі товару не збігаються, гарантійний строк об­числюється починаючи від дня передачі Вам товару, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення.

Якщо Ви продавець

Майте на увазі, що Ваше гарантійне зобов’язання так само як і виробника не припиняється, якщо у Вас немає можливості вико­нати, наприклад, гарантійний ремонт, з причини відсутності необ­хідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запас­них частин.