Печать
PDF

8. Що потрібно знати про якість товару?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

8. Що потрібно знати про якість товару?

Однією з умов договору, яка характеризує предмет купівлі- продажу з точки зору придатності його до використання за цільо­вим призначенням, є умова щодо якості продукції.

Якість продукції - це сукупність властивостей і характерис­тик, які відображають рівень новизни, надійність, довговічність, економічність продукції (товарів) і зумовлюють її здатність задо­вольнити відповідно до свого призначення потреби споживачів.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандарту, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду.

Так, на товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належ­ну якість; такі товари повинні супроводжуватися сертифікатом.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандар­ту, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду. Вимоги до певних видів товарів встановлюються норматив­ними актами зі стандартизації: державними стандартами України, галузевими стандартами, технічними умовами тощо.

З метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього середовища, сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції прово­диться обов’язкова (щодо окремих видів товарів) або добровільна сертифікація.

Якщо у договорі відсутні умови про якість проданої речі, то вона за якістю повинна відповідати вимогам, що звичайно пред’яв­ляються, тобто бути придатною для звичайного використання за своїм призначенням або для цілей, передбачених договором.

Якщо Ви покупець

У разі здійснення покупки Ви повинні вимагати надання това­ру належної якості, тобто продукції, властивості якої відповідають вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у норматив­но-правових актах і нормативних документах, та умовам договору. Адже предметом договору купівлі-продажу може бути річ тільки належної якості, що обумовлена договором.

Ви маєте право на перевірку якості, комплектності, міри, ваги та ціни товарів, які маєте намір придбати, демонстрацію безпечно­го та правильного їх використання.

Крім того, продавець (виробник, виконавець) на Вашу вимо­гу зобов’язаний надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений Вами про конкретну мету придбання товару, він по­винен передати Вам товар, придатний для використання відповід­но до цієї мети.

Законодавством передбачається, що у разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати Вам то­вар, який відповідає цьому зразку та (або) опису. Тобто продавець зобов’язаний передати Вам той товар, який Ви бажали придбати, і зразки якого ним були надані для прикладу якості товарів (про­дукції).

В разі, якщо у Вас виникли сумніви щодо належної якості то­вару, а продавець не має жодних підтверджень його якості, можливо Ви маєте справу з фальсифікованою продукцією, тобто продукцією, виготовленою з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, яка заборонена до введення в обіг.

Якщо Ви продавець

В разі продажу товару Ви повинні надати товар, якість якого відповідає умовам договору.

Якість товару повинна відповідати інформації про товар, яку Ви надаєте.

Ви так само як і виробник, виконавець на вимогу покупця зо­бов’язані надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо покупець при укладенні договору купівлі-продажу пові­домив Вам про конкретну мету придбання товару, Ви зобов’язані передати йому товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

У разі продажу товару за зразком та (або) за описом Ви повинні пе­редати споживачу товар, який відповідає цьому зразку та (або) опису.