Печать
PDF

7. Що необхідно знати про комплектність товару?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

7. Що необхідно знати про комплектність товару?

Комплектність товару - це така єдність складових частин ви­робу, яка забезпечує можливість використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках - також і можливість належного догляду за ним, його зберігання та ремонту.

До комплекту можуть входити запасні частини і обладнання. Комплектність визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантом, а при відсутності в них вказівок про це - догово­ром купівлі-продажу.

Тобто якщо комплектність товару визначається договором ку- півлі-продажу, вона повинна бути охарактеризована шляхом пере­рахування необхідних складових частин продукції (товарів), при­ладів тощо.

Вказівка у договорі купівлі-продажу (шляхом посилання на стандарти, технічні умови чи шляхом її характеристики по суті) на комплектність продукції має істотне значення для визначення ціни продукції, яка повинна бути передана покупцю відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Зверніть увагу! Все, що входить до комплекту, оплачується за встановленою на продукцію ціною. Запасні частини, приладдя тощо, що не входять до комплекту, оплачуються окремо.

Якщо Ви покупець

Ви повинні знати, що продавець зобов’язаний передати Вам за договором купівлі-продажу певний набір товару у комплекті (комплект товару), якщо це встановлено договором купівлі-про- дажу. А в разі, якщо договором купівлі-продажу не встановлено комплектність товару (продукції), продавець зобов’язаний переда­ти Вам товар, комплектність якого визначається звичаями ділово­го обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Ваші дії у разі, коли продавець порушує свій обов’язок щодо передачі товару, відповідно до умов договору про комплектність.

Так, у разі передання некомплектного товару Ви маєте право за своїм вибором вимагати:

1)   пропорційного зменшення ціни;

2)   доукомплектування товару в розумний строк.

У першому випадку, Ви можете вимагати від продавця пропо­рційного зменшення ціни товару, якщо усвідомлюєте, що вико­ристання товару можливе і без окремих частин комплекту. Такий вибір Ви можете зробити і в разі, якщо у Вас вже є частина комп­лекту товару, або у Вас є можливість його придбати іншим спо­собом. Тобто такий варіант поведінки ви можете вибрати в разі, якщо такі обставини задовольняють Ваші потреби.

У другому випадку Ви можете вимагати від продавця доу­комплектування товару у розумний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була своєчасно передана продавцем товару.

Зауважте!

Ви маєте право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодавством і ніхто не має права змушувати Вас до іншого рішення.

Ваші дії у разі, коли продавець у розумний строк недоукомп­лектував товар. Ви можете пред’являти альтернативні вимоги, приведені нижче:

1)  вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2)    відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

 

Якщо Ви продавець

Відповідно до договору купівлі-продажу Ви зобов’язані пере­дати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект това­ру), якщо це встановлено договором. За таких обставин Ваші зо­бов’язання щодо передачі комплектного товару будуть вважатись виконаними з моменту передання усього товару, включеного до комплекту.

Пам’ятайте! Передача всіх складових частин комплекту пови­нна проводитись одночасно.

Але так може бути не завжди. По узгодженню між сторонами передача окремих частин товару може бути здійснена у певний строк, що зазначений у договорі купівлі-продажу. Ваші зобов’язан­ня щодо передачі комплекту товару будуть вважатися виконаними належним чином, якщо остання частина комплекту була Вами пе­редана покупцю у строк, встановлений договором.

Якщо ж договором купівлі-продажу не встановлено комплек­тність товару (продукції), Ви зобов’язані передати покупцеві то­вар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Розглянемо варіанти Ваших можливих дій, коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі товару, що відповідає умові договору про комплектність.

Якщо покупець вимагає:

Ви повинні:

пропорційного зменшення ціни товару

дійти згоди з покупцем про таке зменшення ціни та забезпечити його виконання

доукомплектування товару

доукомплектувати товар у розум­ний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була Вами своє­часно передана

 

Ваші можливі дії у разі, якщо Ви у розумний строк не доу­комплектували товар.

 

Якщо покупець:

Ви повинні:

вимагає заміни некомплектного това­ру на комплектний

забезпечити проведення такої заміни

відмовляється від договору купівлі- продажу, а якщо ним вже була здійсне­на оплата товару, - вимагає повернення продавцем сплаченої грошової суми

повернути покупцю сплачену грошову суму

 

Пам’ятайте! Покупець має право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодав­ством, і Ви не маєте права змушувати його до іншого рішення.