Печать
PDF

5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару?

Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про предмет та ціну, тобто які визнані такими по закону або необхідни­ми для договорів даного виду, а також всі ті умови, відносно яких за заявою однієї із сторін отримано згоду.

Іншими словами, договір не може вважатися укладеним, доки сторони не дійдуть згоди щодо цих двох умов, незважаючи на погодження всіх інших умов.

При укладанні договору купівлі-продажу сторони повинні ді­йти згоди також відносно кількості товару, що є предметом дого­вору купівлі-продажу.

Кількість товарів, що продається, повинна встановлюватися у договорі у відповідних одиницях виміру (метрах, тоннах чи інших одиницях вимірювання) або грошовому вираженні.

При укладанні договору купівлі-продажу сторони (продавець і покупець) можуть погодити умову щодо кількості товару шля­хом встановлення у договорі порядку її визначення.

Законодавство передбачає випадки, коли продавець передає покупцеві за договором купівлі-продажу товар у кількості, що більша, ніж зазначена у договорі. Так у договорі енергозбережен­ня, у якому покупцем енергії є громадянин, кількість енергії не визначається, оскільки особа вправі використовувати енергію для побутового використання у необхідній кількості. Однак кількість енергії встановлюється за даними обліку про її фактичне викорис­тання або іншим передбаченим у договорі способом.

Якщо Ви продавець

Ви зобов’язані передати покупцю у відповідності до догово­ру купівлі-продажу товар у тій кількості, що зазначена у договорі, тобто у кількості, що не більше і не менше, ніж зазначено у догово­рі купівлі-продажу.

При виконанні Вами цих умов договору, покупець стає власником товару. З огляду на це у Вас виникає зустрічне право на вимогу вико­нання ним свого обов’язку - сплатити певну суму (ціну) за товар.

Пам’ятайте! Якщо відбулася передача товару більшої, ніж ви­значено у договорі, кількості, покупець товару зобов’язаний спові­стити Вас про це.

 

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза­ний передати Вам товар у кількості, яка визначена вашою обопіль­ною згодою.

При виконанні цих умов договору продавцем, Ви стаєте власником товару, а тому повинні виконати, у свою чергу, свій обов’язок - сплатити певну суму (ціну) за товар.

Але існують випадки, коли продавець не повністю виконує свої обов’язки щодо передачі товару у зазначеній кількості.

Якими будуть Ваші дії, якщо продавець передав Вам меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу? В такому разі Ви маєте право:


-  вимагати від нього передати кількість товару, якої не вистачає;

-  відмовитися від товару, який вже був переданий (тобто частини товару, що є предметом договору купівлі-про- дажу) та відмовитись оплатити його, а якщо товар вже був Вами оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

 

Ваші дії в разі, коли продавець передав Вам товар у кількос­ті, що більша, ніж зазначено у договорі. Ви зобов’язані:

-        сповістити про це продавця у строк, встановлений догово­ром або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, - у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлено відповідно до характеру і призначення товарів[1].

Ви маєте право:

-         прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором. Крім того, така можливість передбачається і у випадку, якщо після одержання продавцем Вашого повідомлення щодо передачі біль­шої кількості товару, продавець так і не розпорядиться товаром, який він передав Вам відповідно до договору купівлі-продажу.

Майте на увазі! Якщо Ви бажаєте прийняти товар, який був Вам переданий продавцем у більшій кількості, ніж зазначено у договорі, то Ви повинні оплатити додатково прийнятий товар за ціною, що встановлена для товару, який Ви вже отримали від про­давця.

Крім того, Ви можете домовитись з продавцем про інше. Наприклад, відповідно до Вашої пропозиції - встановити нижчу ціну, чи відповідно до пропозиції продавця - встановити більш ви­соку ціну, ніж яка була раніше. У такому разі Ви повинні сплатити ту ціну, яка була встановлена відповідно до Вашої спільної з про­давцем згоди.
[1] Поняття “розумний строк” у цивільному законодавстві не має точного визначення. Тому цей строк визначається у кожному випадку окремо, враховуючи всі умови і обставини, що зазначені у кожному конкретному договорі (місце передачі товару покупцеві, час його передачі, при яких обставинах покупець міг реально повідомити про передачу товару у більшій кількості, ніж зазна­чено у договорі тощо).