Печать
PDF

4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?

Якщо Ви покупець Якщо Ви маєте намір придбати товар, то маєте право володі­ти інформацією щодо нього

Ви як споживач маєте право на одержання необхідної, доступ­ної, достовірної та своєчасної інформації про товар, продукцію, що пропонується до продажу. В цьому випадку під поняттям інфор­мації мається на увазі документовані або публічно оголошені відо­мості про товар. Під необхідною та достовірною інформацією слід мати на увазі її повноту.

Така інформація повинна бути надана Вам до придбання това­ру чи замовлення роботи (послуги). Відповідно до законодавства, що регулює питання захисту прав споживачів, Ви маєте право на одержання інформації про продукцію, яка повинна містити:

1)    назву товару, найменування або відтворення знака для то­варів і послуг, за якими вони реалізуються;

2)    найменування нормативних документів, вимогам яких по­винна відповідати вітчизняна продукція;

3)    дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у про­цесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4)    відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встанов­лені нормативно-правовими актами;

5)    позначку про наявність у її складі генетично модифікова­них компонентів;

6)   дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продук­ції;

7)   дату виготовлення;

8)   відомості про умови зберігання;

9)   гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);

10)    правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11)    строк придатності (строк служби) товару (наслідків робо­ти), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12)    найменування та місцезнаходження виробника (виконав­ця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Варто пам’ятати, що стосовно продукції, яка підлягає обов’яз­ковій сертифікації, Вам повинна надаватись інформація про її сер­тифікацію. Адже сертифікат є підтвердженням, здійсненим орга­ном з сертифікації, того, що форма, розміри і технічні вимоги до товару відповідають державним стандартам.

Зазначена інформація доводиться до споживача в техніч­ній документації, прикладеній до товару, на етикетках, чи марку­ванням іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, пови­нні супроводжуватись інформацією про їх походження.

Зважайте на те, що Ви маєте право ще до моменту укладення договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення у Вашій присутності перевірки властивостей товару або демонстра­ції користування товаром, якщо це не виключено характером това­ру і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.

Якщо Ви продавець

Здійснюючи продаж товарів Ви зобов’язані надати покупце­ві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонуєте до продажу.

Крім того, Ви маєте забезпечити надання інформації в такому обсязі, щоб у покупця склалось чітке уявлення про властивості то­вару, правила користування, збереження його тощо, і він на основі цих відомостей міг вибрати необхідний йому товар.

Інформацію про продукцію Ви повинні розмістити у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача можете доводи­ти до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

У разі, якщо за певних умов продукція може бути небезпеч­ною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, Ви, так само як виробник, зобов’язані до­вести до відома споживача інформацію про таку продукцію і мож­ливі наслідки її споживання (використання).

Дотримуйтесь вимог законодавства стосовно надання інфор­мації про сертифікацію продукції, наявності переліку відомостей, які повинні міститись на етикетках лікеро-горілчаних та тютюно­вих виробів, переліку відомостей на етикетках примірників аудіо­візуального твору та фонограми тощо.

Пам’ятайте !

Якщо Вами не було надано покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, Ви відповідаєте за не­доліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

Розглянемо шляхи вирішення питань, пов’язаних із пору­шенням вимог про надання інформації про товар

Якщо Ви покупець

Ваші дії в разі, якщо порушено Ваші споживацькі права на отримання інформації про товар.

Правові наслідки ненадання Вам необхідної і достовірної ін­формації розрізняються в залежності від того, укладений договір роздрібної купівлі-продажу чи ні.

У першому випадку, тобто якщо Вам не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у міс­ці його продажу, Ви маєте право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору.

У другому випадку - коли такий договір Вами вже укладено,

-   Ви маєте право в розумний строк відмовитися від договору, ви­магати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкоду­вання збитків, а також моральної шкоди.

Крім того, в разі якщо продавцем не було надано Вам можли­вості одержати повну і достовірну інформацію про товар, прода­вець несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо Ви доведете, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у Вас такої інформації.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадках надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної ін­формації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця).

 

Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробни­ка (виконавця, продавця) спричинило:

Ви маєте право:

придбання продукції, яка не має потрібних Вам властивостей

розірвати договір і вимагати від­шкодування завданих Вам збитків

неможливість використання Вами придбаної продукції за призначенням

вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації (якщо таку інформацію в обумовлений строк не буде надано, Ви маєте право розірвати договір і вимага­ти відшкодування збитків)

заподіяння шкоди Вашому життю, здоров’ю або майну

вимагати відшкодування завда­ної шкоди. Таке ж право має і особа, яка не перебувала у дого­вірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем), але була споживачем товару

 

Якщо Ви продавець

Ви повинні чітко знати права споживачів на отримання інфор­мації, а також мати уявлення про те, які вимоги можуть бути ви­сунуті покупцем у зв’язку з порушенням цих прав.

Зважайте на вимоги до добросовісної реклами, а також те, що в разі завдання Вами недобросовісною рекламою збитків покупцю, вони підлягають відшкодуванню у повному обсязі.

Крім того, навіть якщо Ви не отримали від виробника (імпор­тера) відповідної інформації про товар, Ви не звільняєтесь від від­повідальності.