Печать
PDF

3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу?

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу?

Законодавством передбачається порівняно небагато випад­ків, коли потрібно спеціальне оформлення договірних відносин купівлі-продажу. Зазвичай для укладення такого договору не має потреби у складанні відповідних документів.

Законодавством передбачається, що у письмовій формі по­винні укладатись договори купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, житлових будинків, квартир, ін­шого нерухомого майна. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розта­шовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Такі договори підлягають обов’язковому нотаріальному по­свідченню та державній реєстрації, яка проводиться у виконав­чому комітеті відповідної місцевої ради.

Однак, якщо виникає потреба у складанні договору купівлі- продажу, Вам необхідно знати, як він складається та які умови можна в ньому передбачити.

 

Зразок договору купівлі-продажу

ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

200_р.

Громадянин України (вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:

(вказати місце проживання ) (надалі іменується «Продавець»), з одного боку,

та громадянин України___________________

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:

(вказати місце проживання )

(надалі іменується “Покупець”), з другого боку, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”) уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується “Договір”) про таке.

1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’я­зується передати у власність Покупцю належний Продавцеві на праві власності _____________________________________________ (надалі іменується “товар”) за ціною___________________________________ грн., а Покупець зобов’язується при­йняти такий товар та оплатити його.

2. Продавець зобов’язується передати товар Покупцеві під час підписання цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити передба­чену цим Договором ціну одночасно з отриманням товару від Продавця.

3. Продавець підтверджує, що товар, визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору належить Продавцю на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи ін­шим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

4.  Витрати, пов’язані із укладенням цього Договору, несе  ______________________________ .

5.  Продавець за цим Договором передає товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішу­ються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановле­ною підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Додаткові умови: ___________________________________________________

8.  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припи­ненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недій­сності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповід­ними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають од­накову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами

11.  Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

Продавець:                                                         Покупець:

Продавець:_________________                             Покупець:___

(підпис)                                                            (підпис)

 

 

Як бачимо, законодавство передбачає порівняно небагато ви­падків обов’язкового оформлення договору купівлі-продажу у письмовому вигляді тому переважну більшість договорів купівлі- продажу Ви можете укладати в усній формі.

Практично кожного дня Ви укладаєте договори купівлі-продажу. Саме тому, коли Ви виступаєте однією чи іншою стороною у договорі купівлі-продажу, тобто продавцем чи покупцем, Вам слід детально ознайомитись з найважливішими аспектами дано­го договору.