Печать
PDF

2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.

Posted in Гражданское право - Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.

Якщо Ви продавець

Відповідно до законодавства, за договором купівлі-прода- жу Ви зобов’язуєтесь передати майно (товар) у власність покуп­цеві, тобто виконання такої дії є Вашим основним обов’язком. Передачею майна визнається вручення речі одержувачу, а так само здача транспортній організації для відправлення покупцю та здача на пошту для пересилання покупцю речей, що відчужуються.

Майте на увазі! Законодавство передбачає, що Ви зобов’язані передати покупцеві зазначене у договорі майно (товар) в строк, що  зазначений у договорі купівлі-продажу. Адже належне виконання означає виконання умов договору у встановлений строк[1].

Сторони договору купівлі-продажу (продавець і покупець) за взаємною згодою повинні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зобов’язаний передати товар покупцю (на­приклад, у конкретну дату, до або після оплати покупцем товару тощо).

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами строк виконання Вами обов’язку щодо передачі товару або визна­чений моментом пред’явлення вимоги, то у такому випадку поку­пець має право вимагати від Вас передачі товару, обумовленого до­говором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьому Ви зобов’я­зані передати покупцю зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайної пере­дачі речі (товару) не випливає із договору купівлі-продажу або ак­тів цивільного законодавства.

Що Вам необхідно знати про момент передачі товару

Як правило, право власності набувача виникає з моменту пе­редачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або до­говором.

Так, Ваш обов’язок передати майно (товар) покупцеві буде вважатись виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений Ваш обов’язок доставити товар.

Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважається викона­ним також у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару. Іншими словами, якщо Ви з покупцем домовились між со­бою, що він отримає майно (товар) за місцем його знаходження, то право власності на зазначене майно (товар) у покупця виникає після реального отримання товару.

Водночас Ви і покупець на свій розсуд маєте право визначити угодою будь-який інший момент, який не збігатиметься з момен­том передачі речі.

Крім того, законодавством визначається, що товар є наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці. При цьо­му Ви повинні проінформувати покупця про те, що товар, який є предметом договору купівлі-продажу, готовий для його передання.

Якщо ж відповідно до договору купівлі-продажу Ви не зо­бов’язані доставити товар або передати товар за місцем знахо­дження покупця, Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважа­тиметься виконаним у момент здачі товару перевізникові або ор­ганізації зв’язку для доставки покупцеві.

Як вже зазначалось, основним Вашим обов’язком як продавця за договором купівлі-продажу є передача покупцеві майна (това­ру), що є предметом договору.

Пам’ятайте!, що у разі невиконання Вами цього обов’язку, тобто у разі відмови передати проданий товар, покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу.

Зважайте на те, що відповідно до договору купівлі-продажу Ви повинні передати покупцеві майно (товар) у власність.

Тобто Ви повинні передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-продажу, але також одночасно з зазначеним май­ном (товаром) його приналежності, документи (технічний пас­порт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару.

Якщо Ви не передали покупцеві приналежності товару або до­кументи, що його стосуються, покупець має право встановити Вам розумний строк для вчинення таких дій. Якщо ж і в цьому випад­ку Вами не передано зазначені речі (документи), покупець може відмовитись від договору.

Якщо Ви покупець

Як вже зазначалось, Ви за взаємною згодою з продавцем пови­нні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зо­бов’язаний передати Вам товар.

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами строк виконання обов’язку продавцем щодо передачі товару, або він визначений моментом пред’явлення вимоги, то у такому ви­падку Ви маєте право вимагати від продавця передачі товару, обу­мовленого договором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьо­му він зобов’язаний передати Вам зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайної передачі речі (товару) не випливає із договору купівлі- продажу або актів цивільного законодавства.

Майте на увазі! Як правило, Ваше право власності на придба­ний товар виникає з моменту передачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або договором.

Ви стаєте власником майна (товару) тільки після того, як власник товару, що є предметом договору купівлі-продажу, пе­редасть його Вам.

Якщо Ви з продавцем домовились між собою, що Ви отрима­єте майно (товар) за місцем Вашого знаходження, то право влас­ності на зазначене майно (товар) у Вас виникає після реального отримання товару, і після того, як Ви зі свого боку сплатите певну суму за придбане майно (товар).

Майте на увазі! Що стосується нерухомого майна, то право власності на жилий будинок за договором про його відчуження не може виникнути у Вас раніше нотаріального посвідчення, оскіль­ки такий договір набуває юридичної сили лише з моменту його нотаріального посвідчення.

У разі відмови продавця передати проданий товар або у разі невиконання продавцем обов’язку передати майно (товар) Ви ма­єте право відмовитись від договору купівлі-продажу.

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець повинен передати Вам майно (товар) у власність. При цьому він повинен передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-про- дажу, але також одночасно з зазначеним майном (товаром) його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якос­ті тощо), що стосуються товару.

Пам’ятайте! Ви маєте право відмовитися від договору купівлі-продажу у випадку, якщо продавець товару так і не передасть Вам приналежностей або документів, що стосуються товару у встановлений Вами строк для їх надання. У цьому випадку Ви по­винні повернути зазначений товар.

 


[1]Строк виконання визначається настанням певного моменту або закінченням періоду часу, коли зобов’язання повинно бути виконано.