Печать
PDF

11. Зразки документів

Posted in Гражданское право - Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

11. Зразки документів

 

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

Місто ______________ ,  року.

Ми, що нижче підписалися: гр.___________ , про­живаю в м. по вул. , буд.   , кв.

(надалі - ДАРУВАЛЬНИК) та гр.___________________________ ,

проживаю в м._____________ по вул._______________________ ,

буд. ___ , кв. ____  (надалі - ОБДАРОВУВАНИЙ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недій­сності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, домовилися про таке:

 1. ДАРУВАЛЬНИК подарував, а ОБДАРОВУВАНИЙ при­йняв в дар квартиру N  (           ) в будинку N (           )

по вул.__________ у м.______________ (надалі - квартира).

Квартира складається з               житлових кімнат, житловою площею___ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири___ кв. м. До квартири належить комора в підвалі площею___ кв. м.

Квартира належить ДАРУВАЛЬНИКУ на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого_____________________ ,

приватним нотаріусом __________________  міського нотаріаль­ного округу  року за реєстровим N          , зареєстрованого в ________________  обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки____ року в реєстро­вій книзі N   , запис N         .

2.  Сторони оцінюють дарунок в                (                                 ) гривень.

3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить (_________________ ) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N від 2004 p., ви­даного _  обласним державним комуналь­ним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

4. ДАРУВАЛЬНИК свідчить, що:

 • квартира не містить недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна ОБДА­РОВУВАНОГО або інших осіб;
 • від ОБДАРОВУВАНОГО не приховано обставин, які мають істотне значення;
 • до укладення цього договору квартира іншим особам не від­чужена;
 • квартира під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазна­ченої квартири підтверджується довідками, виданими ,приватним нотаріусом _______________  міського нотаріальногоокругу_____________ 200_ p.;
 • квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;
 • щодо квартири відсутні судові спори;
 • самовільних переобладнань у квартирі немає;
 • особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселен­ня (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим до­говором;
 • внаслідок дарування квартири не буде порушено прав та за­конних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малоліт­ніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ДАРУВАЛЬНИК зобов'язаний утримувати за законом або договором;
 • квартира не надана в користування наймачам (орендарям);
 • обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо кварти­ри немає;
 • укладення цього договору не пов'язане із виконанням ОБ­ДАРОВУВАНИМ будь-яких дій майнового або немайнового ха­рактеру на користь ДАРУВАЛЬНИКА зараз або в майбутньому.

5.  Сторони підтверджують, що:

 • вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
 • укладення договору відповідає їх інтересам;
 • волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх вну­трішній волі;
 • умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовле­ності сторін;
 • договір не приховує іншого правочину і спрямований на ре­альне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6.  Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються дарування квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього дого­вору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

7. Право власності ОБДАРОВУВАНОГО на дарунок виникає з моменту його прийняття. ОБДАРОВУВАНИЙ свідчить, що він дарунок приймає. Прийняттям дарунку вважатиметься одержання оригінального примірника цього договору після його нотаріально­го посвідчення.

8. ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язується протягом_____ (_____ ) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи,

необхідні для державної реєстрації права власності, до_________ обласного державного комунального бюро технічної інвентариза­ції та експертної оцінки.

9. ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язується надати право довічно­го користування дарунком гр.          .

10.  ДАРУВАЛЬНИК має право вимагати розірвання догово­ру дарування, якщо ОБДАРОВУВАНИЙ умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності ДАРУВАЛЬНИКА, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. У разі розірвання договору дару­вання ОБДАРОВУВАНИЙ зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

11.  Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 717, 721, 727 Ци­вільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сто­ронам роз'яснено, ОБДАРОВУВАНОМУ роз'яснено п. 13 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинко- вими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572.

12. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ОБДАРОВУВАНИЙ.

13.  Цей договір складено в двох примірниках, з яких перший примірник залишається на зберіганні у справах_______________ ,

приватного нотаріуса____________________ міського нотаріаль­ного округу, а другий - видається ОБДАРОВУВАНОМУ.

Підписи:

ДАРУВАЛЬНИК_____________

ОБДАРОВУВАНИЙ__________

 

 

ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ


м.______________                            "___ "_____________ 200_ р.

, далі - Пожертвувач,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі ,

(посада та П. І. Б.)

 

що діє на підставі _____________________

____  , з однієї сторони,

(положення, статуту) і _  ,

далі - Обдаровуваний,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі ______________________________

(посада та П. І. Б.)

 

що діє на підставі _____________________

___ , з другої сторони,

уклали цей Договір пожертви (далі - Договір) про таке.

1.  Предмет Договору

1.1.    Пожертвувач передає, а Обдаровуваний приймає в по­жертву майно, зазначене в пункті 1.2 цього Договору, для викорис­тання з метою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору.

1.2.  Предметом пожертви є:

1.3.   Вказане в пункті 1.2 цього Договору майно Обдаровува­ний зобов'язується використовувати лише з метою

1.4.  Вартість пожертви становить________________ гривень.

2.  Права та обов'язки Сторін

2.1.   Права Пожертвувача:

 • відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Об­даровуваним предмета пожертви;
 • вимагати розірвання цього Договору відносно нерухомих речей та іншого особливо цінного майна, якщо Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Пожерт- вувача, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • вимагати розірвання цього Договору пожертви, якщо Об­даровуваний створює загрозу безповоротної втрати предмета по­жертви, що має для Пожертвувача велику немайнову цінність;
 • вимагати розірвання цього Договору пожертви, якщо внаслі­док недбалого ставлення Обдаровуваного до предмета пожертви, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;
 • здійснювати контроль за використанням пожертви згідно з пунктом 1.3 Договору;
 • вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використову­ється не за призначенням.

2.2.   Пожертвувач зобов'язаний:

 • передати Обдаровуваному разом з речами, які є предметом пожертви, супроводжувальну документацію (правовстановлюючі документи, технічну документацію, проектно-кошторисну доку­ментацію тощо залежно від виду речей);
 • попередити Обдаровуваного про недоліки речей, які є пред­метом пожертви;
 • попередити Обдаровуваного про особливі властивості ре­чей, які є предметом пожертви, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб;
 • оформити належним чином та передати Обдаровуваному необхідні облікові документи (накладну, податкову накладну, то­варно-транспортну накладну, акт приймання-передачі тощо).

2.3.   Права Обдаровуваного:

 • володіти, користуватися та розпоряджатися пожертвою від­повідно до пункту 1.3 Договору;
 • на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими ви­годами, отриманими внаслідок використання пожертви.

2.4.   Обов'язки Обдаровуваного:

 • використовувати пожертву за призначенням;
 • у разі виникнення обставин, які роблять неможливим вико­ристання пожертви за призначенням, негайно повідомити про це Пожертвувача;
 • у разі припинення Договору повернути пожертву Пожертву- вачу протягом      днів з моменту припинення Договору.

3.  Момент переходу власності на пожертву

3.1.    Обдаровуваний набуває права власності на предмет по­жертви з моменту його прийняття. Прийняттям пожертви вважа­ється підписання Сторонами акта приймання-передачі предмета пожертви, прийняття Обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на предмет пожертви, прийняття Обдаровуваним

4.  Дія Договору

4.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2.   Права і обов'язки Сторін щодо пожертви виникають з мо­менту, вказаного в пункті 4.2 Договору.

4.3.  Договір припиняє дію в таких випадках:

4.3.1.    Відмови Пожертвувача від Договору згідно з пунктом 2.1 Договору.

4.3.2.     Неможливості використання пожертви відповідно до пункту 1.3 Договору, якщо Пожертвувач не дасть згоди на вико­ристання пожертви з іншою метою.

4.3.3.   Знищення або пошкодження пожертви, яке робить не­можливим її подальше використання.

4.3.4.   Розірвання Договору за згодою Сторін або за рішенням суду.

4.3.5.   Відчуження пожертви Обдаровуваним, якщо це допус­кається згідно з пунктом 1.3 Договору.

4.3.6.   Повної переробки пожертви, внаслідок чого створюєть­ся нова річ (речі), якщо це допускається згідно з пунктом 1.3 До­говору.

5.  Відповідальність Сторін

5.1.   За використання пожертви всупереч вимогам пункту 1.3 Договору без згоди Пожертвувача Обдаровуваний сплачує По-

жертвувачу штраф у розмірі ________  % від вартості пожертви.

Сплата штрафу не звільняє Обдаровуваного від необхідності ви­користання пожертви згідно з пунктом 1.3 Договору або отриман­ня дозволу Пожертвувача на її використання за іншим призначен­ням, або повернення пожертви.

6.  Інші умови Договору

6.1.   Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шля­хом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.2.    Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з пи­тань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.   Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною зго­дою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Дого­вору.

6.4.   Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторо­нами або їх уповноваженими представниками.

6.5.  Договір складений українською мовою, на_______ сторін­ках у примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


Місцезнаходження і реквізити Сторін

Пожертвувач:

Обдаровуваний:

 

 

ДОГОВІР дарування грошей

Місто_________ ,________________________________ року.

Ми: з однієї сторони - я,

(народився

__ року; паспорт ___________  ,

виданий _____________________

, року;

ідентифікаційний номер за ДРФО

- __________  ; одноразова віза

, дійсна з

року до року;

реєстрація в аеропорту Бориспіль

року),

громадянин США, проживаю в

>

_________________  за адресою:

(надалі - ДАРУВАЛЬНИК),

 

а з другої сторони - я,

 

(народилася

року; паспорт ________  , вида-

ний

________  у місті ___________

року; ідентифікаційний

номер за ДРФО -

), проживаю у місті _________

 

на_________________ ,___ , кв.__ (надалі - ОБДАРОВУВАНА), попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, до­держання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлю­ючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали цей договір про таке:

1.  Я, ДАРУВАЛЬНИК, розуміючи умову щодо безоплатності цієї угоди, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарувала, а я, ОБДАРОВУВАНА, прийняла у дар ГРОШІ у сумі __________  (_________________________ ) гривень, що на день укладання цього правочину є еквівалентом суми __________ (______________________________ ) доларів США.

2. ГРОШІ, що даруються, я, ОБДАРОВУВАНА, маю намір витратити на придбання житла.

Мені, ДАРУВАЛЬНИКОВІ, відомо про такі наміри, проте об'єкт витрачання грошей не розглядається мною як умова дій­сності цього договору.

3. Я, ДАРУВАЛЬНИК, стверджую, що:

 • гроші, які є предметом цього договору, на момент його укла­дання нікому іншому не подаровано, як внесок до статутного капі­талу не передано, не відчужено іншим способом, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебувають, прав щодо відчужуваних грошей у третіх осіб, а також будь-яких інших обтяжень чи обмежень у можливості розпорядження ними немає;
 • згода моєї дружини__________________________________на укладання договору дарування викладена у заяві, яка переда­ється нотаріусу при посвідченні цього договору, і знаходиться у його справах.

4.  Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що:

-    у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

-   розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

-   при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

-  договір укладається нами у відповідності зі справжньою на­шою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

-  договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є ре­зультатом впливу тяжких обставин;

-   правочин вчиняється з наміром створення відповідних пра­вових наслідків (не є фіктивним);

-  цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

-  володіємо українською мовою, що дало нам можливість про­читати та правильно зрозуміти сутність цього договору;

-   передача грошей на момент підписання нами договору вже здійснена. Гроші були передані______________________ року у

місті_______________ .

5. Право власності у ОБДАРОВУВАНОЇ згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України виникає з моменту фактичної пере­дачі грошей, що даруються.

6. Питання, не врегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

7. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього до­говору, сторони несуть відповідно до попередніх домовленостей.

8. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вно­сяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом сторони можуть відмовитися від договору ДАРУВАННЯ. При відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору чи визнання його недійсним.

9.  Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмеж­уючись ст. ст. 215 - 236, 319, 717 - 728 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57 - 74 Сімейного кодексу України) нам, ДАРУВАТЕЛЕВІ та ОБДАРОВУВАНІЙ, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких при­значається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (місто _______________________  , вул. ________________________ ), а два інших, викладених на бланках нотаріальних документів - для ДАРУВАЛЬНИЦІ (бланк ВВВ N          ) та ОБДАРОВУВАНОЇ (бланк ВВВ N________ ).

ДАРУВАЛЬНИК:______________

ОБДАРОВУВАНА:_____________